Navigācijas ceļš

Ģenerāldirektorāta prezentācija
Uzdevumi
Struktūras shēma
Plašākai informācijai skatiet vietni "Finanšu plānošana un budžets", kas pieejama angļu, franču un vācu valodā.

Citi rīki

 Budžeta ģenerāldirektorāta uzdevumi

Budžeta ģenerāldirektorāta seši galvenie uzdevumi ir šādi.

  • Nodrošināt no budžeta lēmējinstitūcijas Eiropas Savienības politiku īstenošanai vajadzīgos resursus, efektīvi plānojot finanses. Budžeta ģenerāldirektorāts nodrošina, lai debatēs par jaunām politikas iniciatīvām un/vai likumdošanas darbībām tiktu ņemta vērā arī to ietekme uz budžetu un lai, plānojot izdevumus, katrā posmā ņemtu vērā noteiktās prioritātes, ilgtermiņa programmas, jauno politiku ievirzi un nenovēršamu un neparedzētu notikumu vadību. Tas nozīmē Kopienas izdevumu pārskatāmību vidēja termiņa finanšu perspektīvā un ikgadējās budžeta procedūras netraucētu norisi, veidojot konstruktīvu dialogu starp iestādēm. Tādējādi Budžeta ģenerāldirektorāts sagatavo budžeta ieteikumus, ko iesniegusi Komisija, un seko to gaitai, līdz tos pieņem budžeta lēmējinstitūcija, ko veido Eiropas Parlaments un Ministru Padome. Budžeta ģenerāldirektorāts arī piešķir līdzekļus Komisijas ģenerāldirektorātiem un dienestiem.
  • Budžeta regulējuma pārvaldība. Ģenerāldirektorāts izvirza priekšlikumus regulējumam par budžeta izveidošanu, izpildi un kontroli, un īsteno šo regulējumu.
  • Budžeta izpilde gan ieņēmumu, gan izdevumu jomā atbilstoši regulējumam. Budžeta ģenerāldirektorāts, būdams atbildīgais kredītrīkotājs par pašu resursiem, pārvalda finanšu plūsmas ar dalībvalstīm un pārbauda, vai tiek pienācīgi iekasēti pašu resursi. Budžeta ģenerāldirektorāts Komisijas grāmatveža pārziņā nodrošina visu apstiprināto Komisijas izdevumu un iekasēšanas rīkojumu izpildi.
  • Iestāžu gada pārskata sastādīšana. Budžeta ģenerāldirektorāta pārziņā tiek sagatavoti visu iestāžu gada finanšu pārskati, izmantojot modernu grāmatvedības uzskaites sistēmu, kura atbilst vispāratzītiem starptautiskajiem standartiem un kuru atbalsta efektīva un uzticama informācijas sistēma.
  • Pareizas finanšu pārvaldes veicināšana Komisijas dienestos. Budžeta ģenerāldirektorāts konsultē un nodrošina apmācības, kā arī kontroles un pārvaldības līdzekļus, tādējādi sniedzot Komisijas dienestiem gan regulējumu, gan instrumentus, kas vajadzīgi stingrai un efektīvai finanšu pārvaldei.
  • Ziņojumu sniegšana par budžeta īstenošanu un centieni iegūt pozitīvu ticamības deklarāciju (DAS) no Revīzijas palātas. Budžeta ģenerāldirektorāts koordinē pasākumus, kas saistīti ar budžeta izpildes apstiprinājuma procedūru (attiecības ar Revīzijas palātu, Padomi un Eiropas Parlamentu). Tāpēc tas saviem sadarbības partneriem ierosina veikt analīzi un izstrādāt idejas par Kopienas līdzekļu pārvaldību, lai atvieglotu pozitīvas ticamības deklarācijas iegūšanu no Revīzijas palātas.