Naršymo kelias

Generalinio direktorato pristatymas
Paskirtis
Organizacinė schema
Daugiau informacijos rasite tinklavietėje "Finansinis programavimas ir biudžetas", kurią galima skaityti anglų, prancūzų ir vokiečių kalbomis.

Papildomos priemonės

 Biudžeto generalinio direktorato veiklos kryptys

Šešios pagrindinės Biudžeto generalinio direktorato veiklos kryptys:
  • Užtikrinti, kad veiksmingai vykdant finansinį programavimą biudžeto valdymo institucija patvirtins Europos Sąjungos politikos vykdymui reikiamas lėšas. Biudžeto GD užtikrina, kad svarstant naujų politikos iniciatyvų ir (arba) teisės aktų leidybos pagrįstumą būtų atsižvelgiama į biudžetą, o kiekvienu išlaidų planavimo etapu būtų atsižvelgiama į nustatytus prioritetus, ilgalaikes programas, naujas politikos kryptis ir neišvengiamų nenumatytų pokyčių valdymą. Siekiama, kad Bendrijos išlaidos neviršytų vidutinės trukmės finansinėje perspektyvoje numatytų išlaidų ir kad skatinant konstruktyvų institucijų dialogą metinė biudžetinė procedūra būtų vykdoma sklandžiai. Biudžeto GD rengia Komisijos pateiktus biudžeto pasiūlymus, kuriuos patvirtina biudžeto valdymo institucija – Europos Parlamentas ir Ministrų Taryba. Šis GD taip pat skiria išteklius Komisijos generaliniams direktoratams ir tarnyboms.
  • Valdyti biudžeto reguliavimo sistemą. Generalinis direktoratas teikia pasiūlymus ir įgyvendina biudžeto sudarymo, vykdymo ir kontrolės reguliavimo sistemą.
  • Pagal reguliavimo sistemą vykdyti biudžetą tiek pajamų, tiek išlaidų atžvilgiu. Įgaliotas tvarkyti nuosavus išteklius Biudžeto GD valdo finansinius srautus su valstybėmis narėmis ir tikrina, ar nuosavi ištekliai renkami tinkamai. Komisijos apskaitos pareigūno atsakomybe Biudžeto GD užtikrina, kad bus apmokėtos visos leistinos Komisijos išlaidos ir pagal vykdomuosius raštus išieškotos sumos.
  • Rengti institucijų metines finansines atskaitomybes. Biudžeto GD vadovauja rengiant metines visų Sąjungos institucijų finansines ataskaitas naudodamasis modernia apskaitos sistema, kuri atitinka visuotinai pripažintus tarptautinius standartus ir yra grindžiama veiksminga bei patikima informacine sistema.
  • Skatinti patikimą finansų valdymą Komisijos tarnybose. Rengdamas mokymus, teikdamas konsultacijas ir kontrolės bei valdymo priemones Biudžeto GD Komisijos tarnyboms nurodo griežtam ir veiksmingam finansų valdymui užtikrinti reikalingą sistemą bei priemones.
  • Rengti ataskaitą apie biudžeto vykdymą ir siekti teigiamo Audito Rūmų patikinimo pareiškimo (PP). Biudžeto GD koordinuoja su biudžeto įvykdymo patvirtinimu susijusius reikalus (santykius su Audito Rūmais, Taryba ir Europos Parlamentu). Taigi siekdamas teigiamo Audito Rūmų PP, Biudžeto GD pagrindinėms susijusioms institucijoms siūlo su Bendrijos lėšų valdymu susijusius tyrimus ir idėjas.