Navigointipolku

Pääosaston esittely
Tehtävät
Hallintokaavio
Tarkempia tietoja löytyy Rahoitussuunnittelua ja Talousarviota käsittelevältä sivustolta (kielet: saksa, englanti ja ranska).

Lisätyökalut

Budjettipääosaston tehtävät

Budjettipääosastolla on kuusi päätehtävää:

  • Saada budjettivallan käyttäjältä tarvittavat varat Euroopan unionin politiikkojen toteuttamiseen tehokkaan rahoitussuunnitelman pohjalta. Budjettipääosasto varmistaa, että uusia poliittisia aloitteita ja/tai uutta lainsäädäntöä koskevissa suuntaa-antavissa keskusteluissa käsitellään myös talousarvioasioita ja että menojen suunnittelussa otetaan joka vaiheessa huomioon ensisijaiset tavoitteet, pitkän aikavälin ohjelmat, uudet poliittiset linjaukset sekä väistämättä ilmaantuvien ennakoimattomien tarpeiden hallinta. Se pyrkii sovittamaan yhteisön menot keskipitkän aikavälin rahoituskehykseen ja käymään rakentavaa vuoropuhelua eri toimielinten kanssa vuotuisen talousarviomenettelyn toimivuuden turvaamiseksi. Budjettipääosasto valmistelee komission talousarvioesitykset ja seuraa niitä siihen asti, kunnes budjettivallan käyttäjä – Euroopan parlamentti ja ministerineuvosto – ne hyväksyy. Se osoittaa myös määrärahoja komission pääosastoille ja yksiköille.
  • Kehittää talousarvioita koskevaa sääntelykehystä. Pääosasto tekee ehdotukset talousarvion laatimista, toteuttamista ja valvontaa koskevasta sääntelykehyksestä ja huolehtii sen täytäntöönpanosta.
  • Toteuttaa talousarvio menoina ja tuloina sääntelykehystä noudattaen. Omien varojen hyväksyjänä budjettipääosasto hoitaa rahaliikenteen jäsenvaltioiden kanssa ja varmistaa, että yhteisön omat varat kannetaan moitteettomasti. Budjettipääosasto hoitaa komission tilinpitäjän johdolla kaikki komission hyväksyttyihin menoihin liittyvät maksut sekä takaisinperintäasiat.
  • Laatia toimielinten vuotuiset tilinpäätökset. Budjettipääosasto johtaa Euroopan unionin kaikkien toimielinten vuositilinpäätösten valmistelua nykyaikaisen kirjanpitojärjestelmän avulla, joka vastaa yleisesti hyväksyttyjä kansainvälisiä standardeja ja tukeutuu tehokkaaseen ja luotettavaan tietojärjestelmään.
  • Edistää moitteetonta varainhoitoa komission yksiköiden keskuudessa. Budjettipääosasto tarjoaa komission yksiköille kurinalaiseen ja tehokkaaseen varainhoitoon tarvittavat puitteet neuvonnan ja koulutuksen sekä valvonta- ja hallinnointivälineiden avulla.
  • Raportoida talousarvion toteuttamisesta ja kehityksestä, jonka tavoitteena on saada myönteinen tarkastuslausuma (DAS) tilintarkastustuomioistuimelta. Budjettipääosasto koordinoi vastuuvapauden myöntämismenettelyyn liittyviä järjestelyjä (suhteet tilintarkastustuomioistuimeen, neuvostoon ja Euroopan parlamenttiin). Se ehdottaa yhteisön varainhoitoon liittyviä analyysejä ja ideoita asianomaisille tahoille tavoitteena helpottaa myönteisen tarkastuslausuman saamista tilintarkastustuomioistuimelta.