Navigatsioonitee

Peadirektoraadi esitlus
Missioon
Organisatsiooni struktuur
Täpsema teabe saamiseks külastage veebisaiti "Finantsplaneering ja eelarve", mis on saksa, inglise ja prantsuse keeles.

Lisatööriistad

 Eelarve peadirektoraadi missioon

Eelarve peadirektoraadi kuus peamist ülesannet on:

  • Eelarvepädevatelt institutsioonidelt tõhusa finantsplaneerimise alusel Euroopa Liidu poliitika rakendamiseks vajalike vahendite taotlemine. Eelarve peadirektoraat tagab, et uute poliitiliste algatuste ja/või õigusaktide alaste orientatsiooniläbirääkimiste juures võetakse arvesse eelarve mahtu ja et kulude planeerimise igas etapis arvestatakse määratletud prioriteetide, pikaajaliste programmide, uute poliitikasuundade ja vältimatute ettenägematute sündmustega. See tähendab ühenduse kulude vastavuses hoidmist keskpika finantsperspektiiviga ja iga-aastase eelarve menetluse ladusa toimimise tagamist institutsioonidevahelise konstruktiivse dialoogi abil. Nii valmistab eelarve peadirektoraat ette komisjoni esitatavad ettepanekud ja jälgib neid kuni nende vastuvõtmiseni eelarvepädevate institutsioonide (Euroopa Parlament ja Euroopa Liidu Nõukogu) poolt. Ka eraldab ta vahendeid komisjoni peadirektoraatidele ja talitustele.
  • Eelarve regulatiivse raamistiku haldamine. Peadirektoraat teeb ettepanekuid eelarve koostamise, täitmise ja kontrolli regulatiivse raamistiku kohta ja rakendab seda.
  • Eelarve täitmine nii tulude kui kulude osas vastavalt regulatiivsele raamistikule. Omavahenditeks olevate eelarvevahendite käsutajana haldab eelarve peadirektoraat rahavooge liikmesriikidega ja kontrollib omavahendite nõuetekohast kogumist. Komisjoni peaarvepidaja vastutusel tagab eelarve peadirektoraat maksete teostamise komisjoni kõigi heakskiidetud kulude ja sissenõudekorralduste puhul.
  • Institutsioonide raamatupidamise aastaaruannete koostamine. Kõigi Euroopa Liidu institutsioonide raamatupidamisaruanded koostatakse eelarve peadirektoraadi järelevalve all kaasaegsete raamatupidamiseeskirjade kohaselt, mis vastavad kõigile üldtunnustatud rahvusvahelistele standarditele ja mida toetab tõhus ja usaldusväärne infosüsteem.
  • Usaldusväärse finantsjuhtimise edendamine komisjoni talitustes. Tänu oma nõuande- ja koolitusülesannetele ja andes vajalikud kontrolli- ja haldusvahendid, pakub eelarve peadirektoraat komisjoni talitustele nii raamistiku kui ka vahendid, mis on vajalikud rangeks ja tõhusaks finantsjuhtimiseks.
  • Eelarve täitmise kohta aruannete esitamine ja liikumine kontrollikoja positiivse kinnitava avalduse andmise suunas. Eelarve peadirektoraat koordineerib eelarve täitmise kinnitamisega seotud korda (suhteid kontrollikojaga, nõukoguga ja Euroopa Parlamendiga). Nii teeb ta oma peamistele koostööpartneritele ettepanekuid analüüsideks ja pakub välja ideid seoses ühenduse vahendite haldamise ja eesmärgiga saavutada kontrollikoja positiivse kinnitava avalduse andmine.