Cesta

Představení generálního
ředitelství
Poslání
Organizační schéma
Podrobnější informace najdete na stránkách "Finanční plánování a rozpočet", které jsou k dispozici v angličtině, francouzštině a němčině.

Další nástroje

 Poslání generálního ředitelství pro rozpočet

Generální ředitelství pro rozpočet plní těchto šest hlavních úkolů:

  • Zajišťování zdrojů potřebných k provádění politik Evropské unie od rozpočtových orgánů na základě účinného finančního plánování. Generální ředitelství pro rozpočet zajišťuje, aby orientační rozpravy o iniciativách nových politik a/nebo právních předpisů zohledňovaly rozpočtový rozměr a aby plánování výdajů zahrnovalo v každé fázi zohlednění navržených priorit, dlouhodobých programů, nových směrů politik a neočekávané vývoje. To znamená, že zajišťuje, aby výdaje Společenství byly v souladu se střednědobými finančními výhledy, a přispívá k hladkému průběhu ročního rozpočtového procesu prostřednictvím konstruktivního dialogu mezi orgány. Za tímto účelem připravuje návrhy rozpočtů předkládané Komisí a upravuje je, dokud nejsou přijaty rozpočtovým orgánem (Evropským parlamentem a Radou ministrů). Dále odpovídá za přidělení zdrojů jednotlivým generálním ředitelstvím a útvarům Komise.
  • Řízení rozpočtového regulačního rámce. Generální ředitelství předkládá návrhy a provádí regulační rámec pro sestavování, provádění a kontrolu rozpočtu.
  • Provádění rozpočtu, pokud jde o příjmy a výdaje, v souladu s regulačním rámcem. Jakožto schvalující úředník pro vlastní zdroje generální ředitelství pro rozpočet řídí finanční toky mezi Komisí a členskými státy a dohlíží na to, aby byly řádně vybírány vlastní zdroje. V rámci odpovědnosti účetního Komise generální ředitelství pro rozpočet zajišťuje provádění plateb veškerých schválených výdajů Komise a zpětné vymáhání.
  • Tvorba ročních účetních závěrek orgánů. Připravuje roční účetní závěrky všech orgánů na základě moderního účetního rámce, který splňuje mezinárodně uznávané standardy a je založen na spolehlivém a účinném informačním systému.
  • Podpora řádného finančního řízení v rámci útvarů Komise. Prostřednictvím poradenství, školení a poskytováním kontrolních a řídících nástrojů generální ředitelství pro rozpočet poskytuje útvarům Komise rámec a nástroje potřebné k řádnému finančnímu řízení.
  • Podávání zpráv o provádění rozpočtu a podpora za účelem udělení kladného prohlášení o věrohodnosti Účetním dvorem. Generální ředitelství pro rozpočet koordinuje pravidla spojená s udělením absolutoria (vztahy s Účetním dvorem, Radou a Evropským parlamentem.) Navrhuje analýzy a rozvíjí představy týkající se správy finančních prostředků Společenství hlavním účastníkům tohoto procesu s cílem usnadnit udělení kladného prohlášení o věrohodnosti Účetním dvorem.