Навигационна пътека

Представяне на генералната дирекция
Цели и задачи
Организационна схема
За по-подробна информация вижте сайта "Финансово планиране и бюджет"". Тази страница е достъпна само на английски, френски и немски.

Допълнителни инструменти

 Мисията на Генерална дирекция „Бюджет“

Шестте основни задачи на Генерална дирекция „Бюджет“ са:

• Да осигури от имащите бюджетни правомощия власти средствата, необходими за изпълнение на политиките на Европейския съюз на базата на ефективно финансово програмиране. ГД „Бюджет“ гарантира, че дебатите за ориентация по новите политически инициативи и законодателни действия вземат предвид бюджетните измерения и че при планирането на разходите на всеки етап се вземат под внимание определените приоритети, дългосрочните програми, новите насоки на политиката и управлението на неизбежното непредвидено развитие на събитията. Това означава разходите на Комисията да се спазват в средносрочна финансова перспектива и да се гарантира гладкото протичане на годишната бюджетна процедура чрез конструктивен диалог между институциите. По този начин ГД „Бюджет“ подготвя бюджетните предложения, представяни от Комисията, и ги довежда до край – до приемането им от имащите бюджетни правомощия институции – Европейският парламент и Съветът на министрите. Тя също така отпуска средства на генералните дирекции и службите на Комисията.

• Управление на бюджетната регулаторна рамка. Генералната дирекция прави предложения и изпълнява регулаторната рамка за изготвянето, изпълнението и контрола на бюджета.

• Изпълнение както на приходите, така и на разходите в бюджета в съответствие с регулаторната рамка. Тъй като има правомощия в областта на собствените ресурси, ГД „Бюджет“ управлява финансовите потоци с държавите-членки и проверява дали собствените ресурси се събират по определения начин. Съгласно отговорностите на главен счетоводител на Комисията, ГД „Бюджет“ гарантира извършването на плащанията за всички разрешени разходи на Комисията и на нарежданията за събиране.

• Съставяне на годишните отчети на институциите. Годишните финансови отчети на всички институции на Съюза се изготвят под ръководството на ГД „Бюджет“ на базата на съвременна счетоводна рамка, отговаряща на общоприетите международни стандарти и подкрепена от ефективна и надеждна информационна система.

• Насърчаване на разумно финансово управление в службите на Комисията. Благодарение на предоставените от нея съвети и обучение и чрез предоставянето на инструменти за контрол и управление, ГД „Бюджет“ предлага на службите на Комисията както рамката, така и средствата, необходими за строго и ефективно финансово управление.

• Отчитане на изпълнението на бюджета и на напредъка към даването на положителна DAS (декларация за достоверността и точността на отчетите) от Сметната палата. ГД „Бюджет“ координира договореностите, свързани с процедурата на освобождаване от отговорност (отношения със Сметната палата, Съвета и Европейския парламент). В този контекст тя предлага анализи и идеи относно управлението на средствата на Общността на основните си събеседници с цел улесняване на даването на положителна DAS от Сметната палата.