Direcção-Geral do Orçamento
Генерална дирекция Бюджет Generální ředitelství pro rozpočet Generaldirektoradet for Budgettet Generaldirektion Haushalt Eelarve peadirektoraat Γενική Διεύθυνση Προϋπολογισμού Budget directorate-general Dirección general de presupuestos La direction générale du budget Direzione Generale del Bilancio Budžeta ģenerāldirektorāts Biudžeto generalinis direktoratas Költségvetési Főigazgatóság Direttorat-Ġenerali għall-Baġit Directoraat-Generaal Begroting Dyrekcja Generalna ds. Budżetu Direcção-Geral do Orçamento Direcţia Generală Buget Generálne riaditeľstvo pre rozpočet Generalni direktorat za proračun Budjettipääosasto Generaldirektoratet för Budget