Navigation path

Page navigation

Additional tools

Citizens’ Dialogue in Ljubljana on the future of Europe

EU Commissioner for the Environment Janez Potočnik participated in the Citizens’ Dialogue in Ljubljana.

English

A green vision for the future of Europe

The Ljubljana Cankarjev Dom Culture centre saw a lively dialogue between 250 Slovenian citizens and the European Environment Commissioner Janez Potočnik mainly about environmental issues, the transition towards the green economy and, in view of this, the protection of natural resources in a European Union that concentrates its efforts on regaining its competitive edge.

"In 30 years 9 billion people will live on this planet. The world population grows every two weeks by the size of the Slovenian population. And already today the pressure on resources is immense. Therefore the EU will have to become more resource efficient", Commissioner Potočnik said when opening the Citizens' Dialogue. "The EU is highly dependent on resources and our future industrial policy has to be based on using less natural resources, energy and raw materials, and producing products which can be reused and recycled" , the Commissioner from Slovenia told his compatriots. He underlined that he wants to achieve this in partnership with industry and advocated public policy approaches that are integrated and pro-active instead of reactive and burdensome.

The Commissioner saw many opportunities for Slovenia in a transition to a  green economy, especially since the country is rich in water, forests and biodiversity, and encouraged innovative thinkers and civil society to make their voices heard. "Politicians cannot ignore the voice of the citizens when they make decisions to meet the global challenges", he concluded.

Many contributions from citizens focused also on the crisis and its impact on Slovenia and whether Europe could provide a solution for the country and its people. "I am convinced that we need both responsibility and solidarity" Mr Potočnik said. "But first and foremost we need unity, because only together can we get out of the crisis."

The Ljubljana Citizens' Dialogue is part of a series of Debates which were initiated by Commission Vice-President Viviane Reding and which will take place in all EU Member States. Slovenian citizens will also be invited to participate in a Citizens' Dialogue that Ms Reding will hold on September 16 in Trieste.

Slovenščina

Zelena vizija za prihodnost Evrope

V Cankarjev domu v Ljubljani je med 250 slovenskimi občani in evropskim komisarjem za okolje Janezom Potočnikom potekal živahen dialog o okolju, prehodu na zeleno gospodarstvo in s tem povezano zaščito naravnih virov v takšni Evropski uniji, ki svoja prizadevanja usmerja k ponovni pridobitvi konkurenčnih prednosti.

„Čez 30 let bo na tem planetu živelo 9 milijard ljudi.Svetovno prebivalstvo se na vsaka dva tedna poveča za prebivalstvo Slovenije.Že danes je pritisk na naravne vire ogromen,zato bo morala EU te vire uporabljati bolj učinkovito,“ je na otvoritvi dialoga z državljani dejal komisar Janez Potočnik. „EU je zelo odvisna od virov in naša prihodnja industrijska politika mora temeljiti na manjši porabi naravnih virov, energije in surovin ter na proizvodnji proizvodov, ki se lahko ponovno uporabijo in reciklirajo,“ je komisar iz Slovenije povedal svojim rojakom. Poudaril je, da to želi doseči v partnerstvu z industrijo in priporočil pristope v javni politiki, ki bodo celostni in proaktivni namesto zaviralni in naporni.

Pri prehodu na zeleno gospodarstvo vidi komisar za Slovenijo mnoge priložnosti, še posebej zato, ker je država bogata z vodami, gozdovi in biotsko raznovrstnostjo, inovativne posameznike in civilno družbo pa je pozval k temu, da povzdignejo glas. „Politiki ne morejo ignorirati državljanov pri sprejemanju odločitev v zvezi z globalnimi izzivi,“ je sklenil.

Mnogi prispevki občanov so se osredotočali tudi na krizo in njen učinek na Slovenijo ter sposobnost Evrope, da za državo in njeno prebivalstvo najde rešitev. „Prepričan sem, da potrebujemo odgovorno in solidarno ravnanje,“ je rekel komisar Potočnik. „Toda zlasti potrebujemo enotnost, saj lahko le skupaj izstopimo iz krize.“

Dialog z državljani v Ljubljani je del niza razprav, ki jih je začela podpredsednica Evropske komisije Viviane Reding in ki bodo potekale v vseh državah članicah EU. Slovenci bodo tudi povabljeni na dialog Viviane Reding z državljani, ki bo potekal 16. septembra v Trstu.

In brief

  • ABOUT

    Sustainable use of resources

  • WHEN

    9 May

  • WHERE

    Ljubljana, Slovenia

Comments from the live debate