Navigation path

Page navigation

Additional tools

Citizens’ Dialogue in Košice

Event summary

English

"National sovereignty, language and culture are not going to disappear with greater integration" 

Košice, the European capital of culture 2013, hosted a debate withEuropean CommissionVice President for Inter-Institutional Relations and Administration Maroš Šefčovič andPresident of the Slovak Parliament Pavol Paška. The House of Art welcomed about 250 citizens from all over Slovakia. Mostquestions related to the benefits of EUmembership for the citizens, the economic crisis and the vision of the future of Europe.

Vice-President Šefčovič opened the discussion by addressing the question "What does the EU do for Slovakia?" The increase in the standard of living in Slovakia is one of the fastest in the EU. In 2007, Slovakia's GDP was around 53% of the European average. Today it has grown to 75%", he said.

Both guests consider the low participation in European elections as a problem. According to Maroš Šefčovič there is not enough serious discussion about the EU in the Slovak media. This opinion was also shared by the Slovak MEP Monika Smolkova, who also participated in this debate. However, the President of the Slovak Parliament Mr Paška argued that Slovaks trust Brussels: "Slovaks are satisfied with the position of Slovakia in the EU".

The Vice-President also commented on the question of integration of the Roma community. "It is a pan-European question and we need to find a solution at European level." said Mr Šefčovič.

On the question "How much integration do we need across the EU? Do you see risks in too much integration, especially for Slovakia", the Vice-President reacted by saying "If someone said several years ago that we would have a say in the second biggest currency in the world, we would have hardly believed him." Mr Paška stressed that the Slovaks cannot be afraid of the EU. "No one is taking away our language. The borders of our country still exist but without the border controls."

Both politicians agreed that small and medium-sized enterprises are key players in the European economy. There are still many obstacles to be removed, especially administrative red tape and the need to simplify e-commerce. The EU is also supporting the creation of new jobs in Europe. Thanks to European funding, 13,000 jobs should be created in Slovakia. "The Single Market still needs to be worked on, but it's already a crown jewel of EU integration", stressed Vice President Šefčovič.

Mr Paška closed the debate with Mr Dubček's quote "Let's look for what binds us together, not for what separates us".

The debate in Košice was part of a series of 50 Citizens' Dialogues in all Member States. President Barroso and practically all European Commissioners engage in these events with citizens from all walks of life.

What are the dialogues about?

This dialogue is one of series the Commission is holding in cities in every EU country, giving ordinary people an opportunity to speak directly to EU politicians about their rights, the kind of Europe they want to live in, and expectations for the European Union.

They follow a call by European Commission President José Manuel Barroso for an EU-wide debate on proposals to deepen Economic and Monetary Union, and to create a legitimate political union.

“There must be a broad debate all over Europe. A debate of truly European dimension,” he said. “We cannot continue trying to solve European problems just with national solutions. This debate has to take place in our societies and among our citizens”.

The debates are part of the 2013 European Year of Citizens: an entire year dedicated to your rights as a European citizen.

Slovenčina

Národnú suverenitu, jazyk a kultúru väčšia integrácia neohrozí 

Košice, tohtoročné európske hlavné mesto kultúry, bolo hostiteľom diskusie s podpredsedom Európskej komisie pre medziinštitucionálne vzťahy a administratívu Marošom Šefčovičom a predsedom slovenského parlamentu Pavlom Paškom. Dom umenia privítal približne 250 občanov z celého Slovenska. Väčšina otázok sa týkala výhod členstva v EÚ pre občanov, hospodárskej krízy a vízie o budúcnosti Európy.

Podpredseda Šefčovič na úvod diskusie odpovedal na otázku, čo robí EÚ pre Slovensko: „Tempo zvyšovania životnej úrovne na Slovensku je jedno z najrýchlejších v EÚ. V roku 2007 bol HDP Slovenska približne 53 % európskeho priemeru. Dnes dosahuje 75 %“.

Obidvaja hostia označili za problém nízku účasť v európskych voľbách. Podľa Maroša Šefčoviča sa v slovenských médiách nevedú dostatočne seriózne diskusie o EÚ. Rovnaký názor má aj slovenská europoslankyňa Monika Smolková, ktorá sa takisto zúčastnila na tejto diskusii. Predseda slovenského parlamentu Pavol Paška však povedal, že Slováci dôverujú Bruselu: „Slováci sú spokojní s postavením Slovenska v EÚ“.

Podpredseda Šefčovič sa vyjadril aj k otázke integrácie rómskej komunity. „Je to celoeurópsky problém a riešenie musíme nájsť na európskej úrovni“, povedal.

Na otázku „Koľko integrácie potrebujeme v celej EÚ a aké riziká vidíte v príliš silnej integrácii, najmä pokiaľ ide o Slovensko?“, podpredseda Šefčovič reagoval slovami: „Keby niekto pred niekoľkými rokmi povedal, že budeme mať možnosť ovplyvňovať druhú najsilnejšiu menu na svete, sotva by sme mu boli uverili“.  Pavol Paška zdôraznil, že Slováci sa nemôžu obávať EÚ: „Nikto nám neberie náš jazyk. Hranice našej krajiny stále existujú, avšak bez hraničných kontrol“. 

Obaja politici sa zhodli na tom, že malé a stredné podniky zohrávajú kľúčovú úlohu v európskom hospodárstve. Ešte stále existuje mnoho prekážok, ktoré sa musia odstrániť, najmä pokiaľ ide o administratívnu záťaž a potrebu zjednodušenia obchodovania cez internet. EÚ takisto podporuje vytvorenie nových pracovných miest v Európe. Vďaka financovaniu z európskych fondov by malo na Slovensku vzniknúť 13 000 pracovných miest. „Jednotný trh sa ešte musí dobudovať, ale už teraz je najväčším výdobytkom integrácie EÚ“, zdôraznil podpredseda Komisie Maroš Šefčovič.

Pavol Paška uzavrel diskusiu citátom Alexandra Dubčeka: „Hľadajme to, čo nás spája, a nie to, čo nás rozdeľuje“.

Diskusia v Košiciach bola súčasťou série 50 občianskych dialógov vo všetkých členských štátoch. Predseda Komisie Barroso a prakticky všetci európski komisári sa zúčastnili na týchto podujatiach s občanmi z rôznych sfér života.

 

In brief

  • WITH

    Maroš Šefčovič, EU Vice-President for Inter-Institutional Relations and Administration

  • ABOUT

    Europe Today and Tomorrow

  • LIVE
  • WHERE

    Kunsthalle, Rumanova 1, Košice

Comments from the live debate