Navigation path

Page navigation

Additional tools

Citizens’ Dialogue in Warsaw

 

 Read the summary of the debate here

 

English

Debate on the Future of Europe

The Citizens' Dialogue was held in The Warsaw Copernicus Science Center. Vice-President Reding and Member of the European Parliament Róża Thun kicked-off the debate and fielded questions on the economic crisis, citizens’ rights and the future of Europe with the participants, numbering some 450 people. European Commission President José Manuel Barroso and former Polish Prime Minister and current advisor to the President of Poland, Tadeusz Mazowiecki, also took part and answered questions from the audience.

President Barroso stressed that the financial crisis, which was not created in Europe, but which impacted greatly on Europe, showed how deeply interconnected European countries are, saying: "Europe, which was not the cause of the problem, but was a victim of the problem, is now working to become a solution for this problem, because the world has been transforming rapidly. And the main issue for us today in Europe is to keep our values, to protect and defend our interests in a world that has changed dramatically."

Vice-President Reding highlighted that the Euro has brought stability and strength: "Let me tell you, if a second crisis hits us, it won't be doing the same damage because we have established a banking union and a common economic union…Next to a strong currency we have built a strong economic policy."

Vice-President welcomed that Polish citizens are optimistic when asked whether Europe would emerge stronger from the crisis. "The trust in Europe is rocketing, that is why I believe the crisis has shown us that we need to go a step further and build a political union. Thank you for your optimism, because we have to fight for this to take place and I promise you that the President and I are fighting for this 'Europe of Citizens'."

Vice-President Reding underlined the importance of the right to Free Movement: "You cannot construct the future if you don't respect the past. Since 2004 we have a European law for Free Movement. More and more Ministers are writing to me saying that they want to eliminate part of the Free movement. Well not with me!"

Polish citizens raised the issue of the NSA spying scandal, to which Vice-President Reding responded stressing the need to rapidly adopt the proposal for a reform of the EU's data protection rules which was tabled by the Commission in January 2012. "I say thank you to your government [Poland], because your government is one of those which is helping me to make this [data protection] law. I hope that what has happened now will be a real wake up call for other governments who do not want me to make this strengthened law," the EU Justice Commissioner remarked.

Asked about the perspectives for the future of the EU, Vice-President Reding outlined her vision for further leap in integration, towards a United States of Europe. She explained that in the EU, Member States neither disappear nor lose their national characteristics. On the contrary, it is because of Europe that European Member States are able to preserve their national traditions, which might otherwise face the pressure of globalization. For the Vice-President, more, and not less, Europe is the answer to the global challenges we currently face.

There have been 24 Citizens' Dialogues so far, in 14 different Member States. The Members of the European Commission have actively been engaging with EU citizens. The next Citizens' Dialogue will take place in Sofia, Bulgaria, on 23 July.

 

Polski

Debata o przyszłości Europy

W Centrum Nauki Kopernik w Warszawie odbyła się kolejna runda dialogu z obywatelami. Debatę rozpoczęły wiceprzewodnicząca Komisji Europejskiej Viviane Reding i posłanka do Parlamentu Europejskiego Róża Thun, które odpowiedziały na pytania dotyczące walki z kryzysem gospodarczym, praw obywateli i przyszłości Europy. W spotkaniu uczestniczyło około 450 osób. W debacie wzięli również udział przewodniczący Komisji Europejskiej José Manuel Barroso oraz były premier, a obecnie doradca prezydenta RP, Tadeusz Mazowiecki.

José Manuel Barroso podkreślił, że kryzys gospodarczy − który choć nie rozpoczął się w Europie, miał ogromny wpływ na jej sytuację − pokazał również, jak ściśle są ze sobą powiązane poszczególne kraje europejskie. Powiedział: „Europa, która nie była przyczyną problemu, ale stała się jego ofiarą, pracuje obecnie nad tym, by znaleźć sposób na jego rozwiązanie, ponieważ świat bardzo szybko się zmienia.I w tej chwili dla Europy najważniejszą rzeczą jest pielęgnowanie naszych wartości oraz dbanie o nasze interesy w świecie, który uległ zasadniczym przeobrażeniom, a w razie potrzeby ich obrona.”

Wiceprzewodnicząca Reding zwróciła uwagę na to, że euro jest źródłem stabilności i siły: „Jestem przekonana, że gdyby doszło do kolejnego kryzysu, nie wyrządziłby on nam już takich szkód jak poprzedni – ponieważ powołaliśmy do życia unię bankową i unię gospodarczą… Oprócz mocnej waluty mamy do dyspozycji także stabilną politykę gospodarczą”. 

Wiceprzewodnicząca z zadowoleniem przyjęła fakt, że Polacy twierdząco odpowiedzieli na pytanie, czy uważają, że Europa wyjdzie z kryzysu silniejsza. „Zaufanie obywateli do UE rośnie, dlatego też uważam, że kryzys pokazał nam, że trzeba zrobić kolejny krok i budować unię polityczną.Dziękuję Państwu za ten optymizm, ponieważ musimy z determinacją dążyć do realizacji tego celu, i wraz z przewodniczącym zobowiązuję się walczyć o „Europę dla obywateli”.

Wiceprzewodnicząca Viviane Reding podkreśliła, jak duże znaczenie ma prawo do swobodnego przemieszczania się: „Nie da się budować przyszłości bez poszanowania dotychczasowych osiągnięć.Od 2004 roku obowiązują unijne przepisy dotyczące swobodnego przepływu osób.Obecnie coraz większa liczba ministrów przysyła mi propozycje częściowego ograniczenia  tych praw.Zrobię wszystko, by do tego nie doszło”.

Uczestnicy debaty poruszyli kwestię inwigilacji obywateli prowadzonej przez amerykańską agencję bezpieczeństwa narodowego (NSA). W odpowiedzi na to Viviane Reding podkreśliła, że należy szybko przyjąć wniosek ustawodawczy dotyczący reformy unijnych przepisów o ochronie danych, który Komisja przedstawiła w styczniu 2012 roku. „Pragnę podziękować rządowi polskiemu, ponieważ jest jednym z tych rządów, które pomagają mi w przekształceniu tych propozycji w przepisy prawne.Mam nadzieję, że to, co się wydarzyło, będzie ostrzeżeniem dla tych rządów, które są przeciwne zaostrzeniu przepisów”, powiedziała unijna komisarz do spraw sprawiedliwości.

Zapytana o perspektywy dla UE, nakreśliła swoją koncepcję przyszłości, obejmującą dalszą integrację, czyli dążenie do utworzenia Stanów Zjednoczonych Europy. Wyjaśniła, że w ramach UE poszczególne państwa ani nie przestaną istnieć, ani nie utracą swojej tożsamości. Wręcz przeciwnie, to właśnie integracja umożliwi im podtrzymywanie tradycji narodowych, które w przeciwnym wypadku mogłyby ulec presji, jaką wywiera na współczesny świat globalizacja. Według Viviane Reding odpowiedzią na globalne wyzwania, przed jakimi w tej chwili stoimy, jest więcej, a nie mniej, europejskości.

Dotychczas w 14 różnych państwach członkowskich odbyły się już 24 debaty z udziałem obywateli. Członkowie Komisji Europejskiej aktywnie uczestniczą w tym przedsięwzięciu. Kolejny dialog z obywatelami odbył się 23 lipca w Sofii.

 

 

 

 

In brief

 • WITH

  JOSE MANUEL BARROSO – EC PRESIDENT, VIVIANE REDING – EC VICE PRESIDENT, COMMISSIONER FOR JUSTICE, FUNDAMENTAL RIGHTS AND CITIZENSHIP AND ROZA THUN

 • ABOUT

  CRISIS, CITIZENS, CITIZENS' RIGHTS AND FUTURE OF EUROPE

 • LIVE

  Watch the debate here

 • WHERE

  WARSAW, COPERNICUS SCIENCE CENTRE, WYBRZEZE KOSCIUSZKOWSKIE 20

 • WHEN

  11 July, 14h30

Comments from the live debate