Navigation path

Page navigation

Additional tools

Citizens’ Dialogue in Riga

English

"The Euro is necessary to increase the competitiveness of Latvia"

10 years after the accession of Latvia to the European Union and only a few months before its entry into the Eurozone, youth unemployment, ways of boosting economic growth as well as the single currency were the main topics at a Citizens' Dialogue in Riga. More than 140 Latvian citizens came to discuss with the EU Development Commissioner Andris Piebalgs and Latvian Defence Minister Artis Pabriks on 18 October.

Questions came in by video feed as well. "How does the EU plan to solve issues of pension and social guarantees in the view of an ageing society?", was the opening question. Commissioner Piebalgs explained that although the fact that life expectancy has increased is good news, this also means people will have to work longer before retiring if we want to secure our social model. Minister Pabriks reminded citizens that immigration can help to stabilise pension systems, alongside a higher retirement age, increases in productivity and a reversal of demographic trends.

The discussion on economic growth took in both individual families and society as a whole. Minister Pabriks highlighted that "a higher Gross Domestic Product per capita does not mean that the citizens of this country are more satisfied, happier and more successful; the Nordic countries show that economic success and equality go hand in hand".

Given that the Euro will be introduced in Latvia on New Year's Eve, a number of questions concerned the single currency and Euro-scepticism in parts of the population. "The Euro is necessary to increase the competitiveness of Latvia. I understand the sceptical attitude of the population, and we have to work hard to convince citizens," Mr Piebalgs said. The Commissioner also remarked that it is important for Europe to continue with fiscal consolidation in order to remain competitive in global markets.

Youth unemployment in Latvia (which is the eight highest in the EU) was a key issue in the debate. Commissioner Piebalgs indicated that in the long term, a reform of the education system - including the question of minority languages - is necessary.    

In the closing part of the debate, both speakers stressed the need for citizens to use their democratic rights, in particular their voting rights in the European Parliament elections in May next year.

50 Citizens' Dialogues are taking place in all Member States between September 2012 and March 2014. Commission President José Manuel Barroso, Vice-President Viviane Reding and nearly all other Commissioners debate – together with Members of the European Parliament as well as national and regional politicians - with citizens from all walks of life.

Latviski

“Eiro ir nepieciešams Latvijas konkurētspējas palielināšanai”

Desmit gadus pēc Latvijas iestāšanās Eiropas Savienībā un tikai dažus mēnešus pirms pievienošanās eirozonai jauniešu bezdarbs, ekonomiskās izaugsmes veicināšanas veidi, kā arī vienotā valūta bija galvenie jautājumi, kurus aplūkoja pilsoņu dialogā Rīgā. Vairāk nekā 140 Latvijas pilsoņi ieradās uz sarunu ar ES attīstības komisāru Andri Piebalgu un Latvijas Republikas aizsardzības ministru Arti Pabriku gada 18. oktobrī.

Jautājumus varēja arī uzdot videokanālā. “Kā ES plāno atrisināt pensiju un sociālo garantiju jautājumus, ņemot vērā sabiedrības novecošanu?”, tāds bija pirmais jautājums. Komisārs A. Piebalgs paskaidroja, ka paredzamā dzīves ilguma palielināšanās ir labas ziņas, tomēr tas nozīmē arī to, ka cilvēkiem pirms pensionēšanās būs jāstrādā ilgāk, ja vēlamies saglabāt mūsu sociālo modeli. Ministrs A. Pabriks atgādināja, ka pensiju sistēmas stabilizēšanā var palīdzēt imigrācija, lielāks pensionēšanās vecums un ražīgums, kā arī izmaiņas demogrāfiskajās tendencēs.

Diskusijā par ekonomikas izaugsmi tika runāts gan par ģimenēm, gan par sabiedrību kopumā. Ministrs Pabriks uzsvēra, ka “augstāks iekšzemes kopprodukts uz iedzīvotāju nenozīmē, ka šīs valsts iedzīvotāji ir lielākā mērā apmierināti, laimīgāki vai veiksmīgāki; ziemeļvalstis parāda, ka sekmīga ekonomika iet rokrokā ar līdztiesību”.

Ņemot vērā to, ka Latvijā eiro ieviesīs jaunā gada priekšvakarā, vairāki jautājumi bija par vienoto valūtu un eiroskepticismu atsevišķās iedzīvotāju grupās. “Eiro ir nepieciešams Latvijas konkurētspējas palielināšanai. Es saprotu iedzīvotāju skeptisko nostāju, un mums ir intensīvi jāstrādā, lai pārliecinātu pilsoņus,” teica A. Piebalgs. Komisārs arī atzīmēja, ka ir svarīgi Eiropā turpināt fiskālo konsolidāciju, lai saglabātu konkurētspēju pasaules tirgos.

Jauniešu bezdarbs Latvijā (kas ir astotais augstākais ES) bija galvenais diskusijas jautājums. Komisārs Piebalgs norādīja, ka ilgtermiņā ir vajadzīga izglītības sistēmas, tostarp, minoritāšu valodu jautājuma, reforma.   

Diskusijas noslēgumā abi vadītāji uzsvēra, ka pilsoņiem ir jāizmanto demokrātiskās tiesības, jo īpaši balsstiesības Eiropas Parlamenta vēlēšanās nākamā gada maijā.

Laikā no 2012. gada septembra līdz 2014. gada martam visās dalībvalstīs norisinās pilsoņu diskusijas. To kopējais skaits sasniedz 50. Komisijas priekšsēdētājs Žozē Manuels Barrozu, priekšsēdētāja vietniece Viviāna Redinga un gandrīz visi pārējie komisāri – līdz ar Eiropas Parlamenta deputātiem, kā arī valstu un reģionu politikas veidotājiem – piedalās diskusijā ar pilsoņiem, kas nāk no visdažādākajiem sabiedrības slāņiem. 

In brief

 • WITH

  EU Commissioner for Development Andris Piebalgs and Minister of Defence of Latvia Artis Pabriks

 • ABOUT

  The future of Europe

 • LIVE

  Watch the debate here

 • WHERE

  Riga Latvian Society House, 13 Merķela str., Riga

Comments from the live debate