Navigation path

Page navigation

Additional tools

Citizens’ Dialogue in Helsinki

 

Event summary

English

"We have to start building the new Europe now"- Citizens' Dialogue in Helsinki

The future Europe should be more transparent and accountable, with increased powers for the EU institutions and a stronger social dimension. This was the general view expressed by the more than 200 citizens who took part in the Citizens' Dialogue with Commission Vice-President Viviane Reding and Member of the European Parliament (MEP) Sirpa Pietikäinen in Helsinki (Finland) on 24 September.

"We cannot dissociate the economy from human beings," said Vice-President Reding when asked about the social dimension of the current economic crisis. She proposed two main initiatives to improve the situation in countries such as Greece: helping youngsters in finding a job and supporting small and medium-sized enterprises in accessing finance so that they can start creating jobs again. "One of the good things about Europe is that we can learn from each other and copy good ideas," she said, referring among others to the fact that the EU has copied Finland with regard to the youth guarantee, which will kick off in January 2014.

The debate also focused on citizens' rights. Asked about same-sex couples and their problems in having their adopted children recognised across EU borders, Reding said that this issue falls under national laws, but that the EU is fighting against any type of discrimination in civil rights and will continue to do so. "You will hear my voice in Europe every time EU values are put into question."

Many citizens advocated future changes in the Treaty for greater integration in policies that are currently under national competence and for reforms of the institutions and of decision-making that will lead to a more democratic and transparent Union. In this same line, Milla Ovaska, chairwoman of the Young People's Working Group on the future of the EU, said: "We want more Europe, but not at any cost." She argued that the Union should become more transparent and accountable, with direct participation, a European Commission that is elected by the European Parliament, and a Parliament with two chambers.

MEP Pietikäinen also pleaded for treaty changes for more EU competences and an internal market with greater sustainability and social inclusion. "We have to start now," she said, backed by Vice-President Reding, who added that before changing the Treaty and submitting the changes to a referendum, people need to be involved and better informed: "These Citizens' Dialogues are contributing to this."

And it seems that the Dialogue in Helsinki did just that. Asked at the start of the debate if they felt their voice is heard in Europe, only 35.7% of participants said yes. The same question asked at the end of the debate got 54% positive replies.

Suomi

"Meidän on alettava rakentaa uutta Eurooppaa nyt" – Helsingissä 24.9. järjestetty kansalaiskuuleminen

Euroopan pitäisi olla tulevaisuudessa entistä avoimempi ja vastuullisempi. Myös EU:n toimielinten valtuuksia ja EU:n sosiaalista ulottuvuutta olisi vahvistettava. Tämä oli yleinen mielipide Helsingissä 24.9. järjestetyssä kansalaiskuulemisessa, johon osallistui yli 200 henkeä. Tapahtumassa puhuivat myös Euroopan komission varapuheenjohtaja Viviane Reding ja europarlamentaarikko Sirpa Pietikäinen.

"Emme voi erottaa taloutta ihmisistä", Reding totesi, kun häneltä kysyttiin nykyisen talouskriisin sosiaalisesta ulottuvuudesta. Hän esitti kahta tapaa parantaa Kreikan kaltaisten maiden tilannetta: nuoria on autettava työllistymään ja pk-yritysten rahoituksen saantia on tuettava, jotta ne voisivat luoda uusia työpaikkoja. Redingin mukaan yksi Euroopan hyvistä puolista on se, että voimme oppia toisiltamme. Hän mainitsi esimerkkinä nuorisotakuujärjestelmän, jossa Suomi on ollut mallina EU:lle. EU:n nuorisotakuujärjestelmä käynnistyy tammikuussa 2014.

Keskustelussa käsiteltiin myös kansalaisten oikeuksia. Esille otettiin muun muassa samaa sukupuolta olevien parien vaikeudet saada adoptiolapsensa tunnustetuiksi joissakin EU-maissa. Redingin mukaan kysymys kuuluu jäsenvaltioiden lainsäädännön alaisuuteen. EU kuitenkin vastustaa kaikkea kansalaisoikeuksiin liittyvää syrjintää: "Tulette kuulemaan ääneni aina, jos EU:n perusarvot asetetaan jossain kyseenalaisiksi", Reding painotti.

Monet keskusteluun osallistuneista kannattivat EU:n perussopimusten muuttamista tulevaisuudessa niin, että ne mahdollistaisivat entistä tiiviimmän integroitumisen politiikoissa, jotka nykyisin kuuluvat kansalliseen toimivaltaan. Muutosten olisi edistettävä myös EU:n toimielinten ja päätöksenteon uudistamista ja johdettava näin entistä demokraattisempaan ja avoimempaan unioniin. EU:n tulevaisuutta pohtivan nuorten työryhmän puheenjohtaja Milla Ovaska korosti, että nuoret haluavat lisää Eurooppaa, mutta eivät hinnalla millä hyvänsä. Hänen mukaansa unionin avoimuutta ja vastuullisuutta olisi lisättävä. Tähän kuuluisi muun muassa kansalaisten suora osallistuminen, Euroopan parlamentin valitsema komissio ja kaksikamarinen parlamentti.

Myös europarlamentaarikko Sirpa Pietikäinen kannatti perussopimusten muuttamista EU:n toimivaltuuksien lisäämiseksi. EU:n sisämarkkinoista olisi luotava kestävämmät ja sosiaalinen osallisuus olisi huomioitava niillä entistä paremmin. "Meidän on aloitettava nyt", painotti Pietikäinen. Hänen näkemykseensä yhtynyt varapuheenjohtaja Reding lisäsi, että ennen perussopimusten muuttamista ja niistä järjestettäviä mahdollisia kansanäänestyksiä kansalaisille on annettava mahdollisuus osallistua keskusteluun ja saada tietoa muutosten taustoista: "EU:n järjestämät kansalaiskuulemiset ovat yksi tällainen foorumi", Reading totesi.

Vuoropuhelu toteutui hyvin ainakin Helsingissä. Kun osallistujilta kysyttiin tilaisuuden alussa, kuullaanko heidän ääntään EU:ssa, vain 35,7 prosenttia vastasi kyllä. Keskustelutilaisuuden lopussa myönteisten vastausten osuus oli kasvanut 54 prosenttiin.

Svenska

”Vi måste börja bygga ett nytt EU nu” – medborgardialog i Helsingfors

 EU måste bli mer öppet och ansvarstagande, med ökade befogenheter för EU:s institutioner och en starkare social dimension. Det var den allmänna uppfattningen bland de drygt 200 personer som deltog i medborgardialogen med kommissionens vice ordförande Viviane Reding och Europaparlamensledamoten Sirpa Pietikäinen i Helsingfors den 24 september.

– Vi kan inte skilja ekonomin från människorna, svarade Viviane Reding på en fråga om den ekonomiska krisens sociala aspekter.            
Hon nämnde två viktiga initiativ för att förbättra situationen i länder som Grekland: att hjälpa unga att få jobb och små och medelstora företag att få tillgång till finansiering, så att de kan skapa nya jobb igen. En av fördelarna med EU är att vi kan lära av varandra och kopiera bra idéer menar hon. I januari 2014 inför EU till exempel en ungdomsgaranti efter finsk modell.

Debatten handlade också om våra rättigheter som medborgare. En fråga gällde samkönade par och deras problem med att få sina adoptivbarn erkända i andra EU-länder. Viviane Reding svarade att det är en fråga för ländernas egen lagstiftning, men att EU bekämpar alla typer av diskriminering av medborgerliga rättigheter och kommer att fortsätta att göra det.  
– Ni kommer att höra min röst i Europa varje gång EU:s värderingar ifrågasätts, sa hon.

Många ansåg att fördraget borde ändras så att det omfattar fler politikområden som nu är EU-ländernas ansvar, och så att institutionerna och beslutsfattandet kan reformeras för att få en mer demokratisk och öppen union. Milla Ovaska, ordförande för ungdomsarbetsgruppen om EU:s framtid, var inne på samma linje:         
– Vi vill ha mer Europa, men inte till varje pris.   
Milla Ovaska menar att unionen bör bli mer öppen och ansvarstagande och ha ett direkt deltagande. Hon vill att EU-kommissionen ska väljas av Europaparlamentet och att parlamentet ska ha två kamrar.

Sirpa Pietikäinen efterlyste också fördragsändringar som ger EU fler befogenheter och bidrar till en inre marknad med ökad hållbarhet och social integration.             
– Vi måste börja nu, underströk hon.    
Viviane Reding instämde men påpekade att innan fördraget ändras och det hålls folkomröstningar om ändringarna måste invånarna bli mer delaktiga och informeras bättre.
Medborgardialogerna bidrar till detta menar hon.

Och det verkar som om dialogen i Helsingfors fyllde sitt syfte. Före debatten ansåg bara 35,7 procent av deltagarna att de kunde göra sin röst hörd i EU. Efter debatten var siffran 54 procent.

In brief

  • WITH

    Viviane Reding, European Commission Vice-President

  • ABOUT

    How are we getting out of the crisis? Citizens’ rights. The Future of Europe.

  • LIVE
  • WHERE

    Vanha ylioppilastalo, Mannerheimintie 3

Comments from the live debate