Navigation path

Page navigation

Additional tools

Citizens’ Dialogue in Tallinn

 

Summary of the event

English

"The construction of Europe must progress"- Citizens' Dialogue in Tallinn

Coinciding with the 10th anniversary of the EU membership referendum in Estonia, the city of Tallinn hosted a Citizens' Dialogue to reflect upon the experience of belonging to the EU and the benefits it has brought to Estonia. More than 250 Estonian citizens took up the invitation to discuss the current economic situation in Europe and its future shape with Commission Vice-Presidents Olli Rehn and Siim Kallas.

The debate focussed on the run-up to the 10th anniversary of Estonia's accession to the EU and the future of the EU. In this respect, the discussion touched on the economic situation of the Union and its impact on their country. European Commissioner for Economic and Monetary Affairs, Olli Rehn, stated that European economy is showing signs that it has reached a turning point, although major divergences exist in terms of growth and employment in some Member States and many citizens are still suffering. Rehn called for continuing reforms in the financial and public sectors. "The construction of Europe must progress, but there cannot be progress without change," he said.

Rehn agreed with 62.6% of participants who expressed their opinion during the debate that Europe will come out of the crisis stronger: "We have reformed the EU to a large extent already and reform will continue. We have learned many lessons out of the crisis about how to create a better future."

Asked again to vote, 73.7% of the audience said that, for them, Europe means solidarity between Member States. Siim Kallas, European Commissioner for Transport, shared this view: "There are 28 Member States today, with very different backgrounds. Cooperation is not always easy, but when it comes to crises we manage to find a common language very quickly. We have to make many compromises, but we have a strong sense of solidarity."

On a question from the public on whether we are moving towards a United States of Europe, Vice-president Rehn stated that Europe needs to strengthen its economic governance, but the Community method remains the best way to build the EU, ensuring that Europe "delivers in an effective and legitimate way". He added: "I'm not a Federalist, but a Functionalist." Both Commissioners agreed on the need to do more in those areas with cross-border implications for Europeans, and less in other areas by getting rid of excessive regulation, for example.

After this first debate with Vice-presidents Rehn and Kallas, participants discussed the results of a recent survey which compares expectations on the future of the EU from the general population in Estonia with those of the scientific, economic, political and cultural 'elite' in the country. The survey shows that, while the Estonian general population favours an increase in the role of nation states in the EU (22%) followed by a status-quo (18%), high income households favour a closer cooperation in the EU direction: 55% preferred a union of nation states but with additional functions and 22% opted for a move towards federalism.

The discussion also covered relations with the EU and with Russia. Rehn emphasised the EU's success as a peaceful democracy. Although this is something that takes time to nurture, it is this very factor that makes the EU so appealing.

Estonian

„Euroopa ehitamine peab jätkuma” – dialoog kodanikega Tallinnas

2003. aastal toimus Eestis rahvahääletus ELiga ühinemise teemal. Nüüd, kümme aastat hiljem korraldati Tallinnas dialoog kodanikega, et rääkida ELi liikmeks olemise kogemusest ning sellest, milliseid eeliseid see on Eestile toonud. Rohkem kui 250 Eesti kodanikku kasutas võimalust arutada Euroopa Komisjoni asepresidentide Olli Rehni ja Siim Kallasega Euroopa majanduse hetkeolukorda ning selle tulevikku.

Arutelu keskendus lähenevale Eesti ELiga ühinemise kümnendale aastapäevale ning ELi tulevikule. Sellega seoses käsitleti liidu majanduslikku olukorda ning selle mõju Eesti riigile. Euroopa Komisjoni majandus- ja rahaküsimuste volinik Olli Rehn märkis, et Euroopa majandus on jõudnud pöördepunkti, kuigi majanduskasvu ja tööhõive osas võib mõnede liikmesriikide puhul täheldada suuri lahknevusi ning paljud inimesed on endiselt raskustes. Volinik Rehn kutsus üles jätkama finants- ja avaliku sektori reforme. „Euroopa ehitamine peab jätkuma, kuid areng ei saa toimuda ilma muutusteta, ” ütles ta.

Olli Rehn nõustus 62,2% osalejatega, kes arvasid, et Euroopa väljub kriisist varasemast tugevamana: „Oleme ELi juba palju reforminud ning reformid jätkuvad. Kriis on andnud meile mitu õppetundi parema tuleviku loomiseks.”

Kui publikul paluti taas hääletada, siis avaldas 73,7% arvamust, et nende jaoks tähendab Euroopa liikmesriikidevahelist solidaarsust. Euroopa transpordivolinik Siim Kallas tõdes, et ELis on praegu 28 väga erineva taustaga liikmesriiki. Koostöö ei ole alati lihtne, kuid kriisi puhul suudetakse leida ühine keel väga kiiresti. Tuleb teha palju kompromisse, kuid samas näidatakse üles tugevat solidaarsust.

Publiku hulgast esitatud küsimusele, kas me liigume Euroopa Ühendriikide suunas, vastas asepresident Rehn, et Euroopa peab tugevdama oma majanduse juhtimist, kuid nn ühendusemeetod jääb parimaks ELi arendamise viisiks, tagades selle, et Euroopa tegutseb tõhusalt ja õiguspäraselt. „Ma ei ole föderalist, vaid funktsionalist,” lisas ta. Mõlemad volinikud olid seda meelt, et tuleks tegutseda rohkem sellistes valdkondades, millel on eurooplaste jaoks piiriülene mõju, ning vähem muudes valdkondades, vähendades näiteks ülemäärast reguleerimist.

Pärast arutelu komisjoni asepresidentide Rehni ja Kallasega arutasid osalejad hiljutist uuringut, milles võrreldi Eesti elanike ning riigi nn teadus-, majandus-, poliitilise ja kultuurieliidi ootusi seoses Euroopa Liidu tulevikuga. Küsitlusest selgus, et kui Eesti elanikud eelistaksid kas rahvusriikide rolli tugevnemist ELis (22%) või praeguse olukorra säilimist (18%), siis kõrgema sissetulekuga majapidamised eelistaksid tihedamat koostööd ELis: 55% eelistas rahvusriikide liitu, millele antaks täiendavaid ülesandeid; 22% valis liikumise föderatsiooni suunas.

Arutelu hõlmas ka suhteid ELi ja Venemaaga. Asepresident Rehn rõhutas ELi edu rahumeelse demokraatiana. Kuigi selle hoidmine on aeganõudev, muudab just see tegur ELi nii atraktiivseks.

In brief

 • WITH

  The European Commission Vice-President Siim Kallas responsible for Transport and Vice-President Olli Rehn, responsible for Economic and Monetary Affairs and the Euro

 • ABOUT

  Future of the European economic and monetary union

 • LIVE

  Watch the debate here

 • WHERE

  RadissonBlu Hotel, Hansa hall, Rävala puiestee 3, Tallinn, Estonia

Comments from the live debate