Navigation path

Page navigation

Additional tools

Citizens’ Dialogue in Eupen

English

Citizens’ Dialogue in Eupen - It is the European solidarity that matters!

On April 23 EU Commissioner Johannes Hahn, Minister-President Karl-Heinz Lambertz and MEP Mathieu Grosch held a debate with citizens from the German-speaking community in Belgium. In particular they discussed the future shape of the Euregio in a European Union that slowly recovers from the crisis. In the view of German-speaking Belgians, an important aspect of the future is solidarity. But while nearly all participants agreed that solidarity matters in the Union, there was considerable reluctance to pay for Member States in difficulties.

Asked by a citizen about the fundamental idea behind European integration, all three politicians agreed that peace is still an overriding factor. They also shared the idea that in spite of being the biggest economy, the EU is, on a global scale, small with only 7% of the world population. Commissioner Hahn said: "The EU is about building bridges. Over the 500 kilometres where the Danube is the frontier between Bulgaria and Romania there was only one bridge for decades. Following their accession in 2007, now a second bridge is built."

Big differences persist not only between the Member States, but also between the 271 (and soon 273) regions of the EU. Mr Grosch called for "investments in growth", and Commissioner Hahn announced that "we will ask regions to draw up strategies for growth in the next generation of Structural Funds. "

The lively discussion focused strongly on giving chances to young people to make the step from education and training into the labour market. "We have ten times more apprentices than the other Belgian communities." Mr Lambertz highlighted after Commissioner Hahn (who is from Austria) had called "the Dual System of vocational training as a model of best practice for the EU."

The Citizens' Dialogue in Eupen is part of a series of over 40 Dialogues in all EU Member States which was initiated by Commission Vice-President Viviane Reding and will continue until the end of March 2014.

Français

C’est la solidarité européenne qui compte!

Le commissaire européen Johannes Hahn, le ministre-président Karl-Heinz Lambertz et le député européen Mathieu Grosch ont discuté, le 23 avril dernier, avec des citoyens issus de la Communauté germanophone de Belgique des perspectives d’avenir de l’Euregio dans une Union européenne qui se remet peu à peu de la crise. Pour les Belges germanophones, la solidarité est l’un des aspects importants à prendre en compte pour l’avenir: alors que ceux-ci considèrent, de façon assez unanime, que la solidarité est primordiale dans l’Union, ils se sont montrés très réticents à l’idée d’aider financièrement les États membres en difficulté.

À la question d’un citoyen évoquant l’esprit d’origine du projet d’intégration européenne, les trois hommes politiques ont reconnu que la paix demeure une priorité absolue. Ils sont également d’accord pour dire que, même si l’UE est la première économie du monde, elle est de dimension réduite à l’échelle mondiale puisqu’elle ne compte que 7 % de la population du globe. À ce sujet, à titre d’exemple, le commissaire Hahn a employé une métaphore: «Le but de l'UE, c’est de construire des ponts. Le Danube trace la frontière entre la Bulgarie et la Roumanie sur 500 kilomètres, et, sur cette distance, il n’y a eu qu’un seul pont pendant des décennies. Avec l’entrée de ces États dans l’Union en 2007, c’est un deuxième pont qui a été jeté.»

De grosses disparités subsistent, non seulement entre les États membres mais aussi entre les 271 (et bientôt 273) régions de l’Union. M. Grosch a appelé à «investir dans la croissance» et le commissaire Hahn a annoncé qu’«il sera demandé aux régions d’élaborer des stratégies en faveur de la croissance dans la prochaine génération de Fonds structurels. L’époque où l’argent coulait à flots est révolue.»

Les participants très impliqués dans le débat ont fortement insisté sur l’importance de donner aux jeunes des opportunités pour réussir leur passage du monde des études et des stages vers le marché du travail. «Notre communauté compte dix fois plus d’apprentis que les autres communautés de Belgique», a souligné M. Lambertz, faisant suite à la déclaration du commissaire Hahn (originaire d’Autriche) qui qualifiait «le système de formation professionnelle en alternance» de «modèle de meilleures pratiques pour l’UE».

Le dialogue citoyen d’Eupen s’inscrit dans une série de plus de 40 dialogues organisés dans tous les États membres de l’UE à l’initiative de Mme Viviane Reding, vice-présidente de la Commission, et qui se poursuivront jusqu’à fin mars 2014.

Nederlands

Europese solidariteit is van belang!

EU-commissaris Johannes Hahn, minister-president Karl-Heinz Lambertz en EP-lid Matthieu Grosch discussieerden op 23 april met de burgers van de Duitstalige Gemeenschap in België over hoe de toekomst van de Euregio eruit zou moeten zien in een Europese Unie die zich langzaam herstelt van de crisis. Voor de Duitstalige Belgen is solidariteit een belangrijk aspect voor de toekomst: hoewel zij het er min of meer unaniem over eens waren dat solidariteit in de Unie van belang is, bleek er grote terughoudendheid te bestaan als het om het financieel ondersteunen van lidstaten in moeilijkheden gaat.

Toen een van de aanwezigen vroeg naar de fundamentele waarde van de Europese integratie waren de drie politici het eens dat vrede nog steeds het meest belangrijk is. Zij vonden ook dat hoewel de EU de grootste economie is, zij op mondiaal niveau klein is en slechts 7 % van de wereldbevolking uitmaakt. Commissaris Hahn gaf bij deze vraag een voorbeeld dat ook als metafoor dient: "DE EU gaat over het bouwen van bruggen. Decennia lang heeft de Donau, die gedurende 500 kilometer de grens tussen Bulgarije en Romenië markeert, slechts één brug gekend. Na hun toetreding in 2007 is er nu een tweede brug geopend."

Grote verschillen blijven niet alleen tussen de lidstaten bestaan, maar ook tussen de 271 (in de toekomst 273) regio’s van de EU. De heer Grosch pleitte voor "investeringen in groei" en commissaris Hahn kondigde aan dat "we de regio’s zullen vragen om in de volgende generatie van structuurfondsen een groeistrategie op te stellen. De tijden waarin het geld simpelweg stroomde zijn voorbij."

De aanwezigen, die vol overtuiging aan de discussie deelnamen, legden sterk de nadruk op het aanreiken van mogelijkheden voor jongeren om de stap van het onderwijs naar de arbeidsmarkt te maken. Nadat commissaris Hahn (afkomstig ui Oostenrijk) "het duale systeem van beroepsopleiding als een modelvoorbeeld van beste praktijken voor de EU." had benoemd, merkte de heer Lambertz het volgende op: "wij hebben tien keer zoveel leerjongens en -meisjes als de andere Belgische gemeenschappen."

De dialoog met de burgers in Eupen maakt deel uit van een reeks van meer dan 40 dialogen in alle lidstaten van de EU, waartoe vice-voorzitter van de Commissie, Viviane Reding, het initiatief heeft genomen en die tot eind maart 2014 doorgaan.

Deutsch

Was in Europa zählt, ist die Solidarität!

Am 23. April diskutierten EU-Kommissar Johannes Hahn, Ministerpräsident Karl-Heinz Lambertz und der Europa-Abgeordnete Mathieu Grosch mit Bürgern aus der Deutschsprachigen Gemeinschaft Belgiens darüber, wie die Euregio – vor dem Hintergrund einer sich langsam von der Wirtschaftskrise erholenden Europäischen Union – künftig aussehen sollte. Nach Meinung der Deutschsprachigen Gemeinschaft Belgiens spielt die Solidarität hierbei eine wichtige Rolle. Zwar bestand im Wesentlichen Einigkeit darüber, dass Solidarität für die Europäische Union wichtig ist, andererseits war aber ein deutliches Widerstreben zu spüren, wenn es darum geht, für Mitgliedstaaten mitzuzahlen, die sich in einer Notlage befinden.

Auf die Frage nach der Grundidee der europäischen Einigung erklärten die drei Politiker übereinstimmend, dass die Friedenssicherung immer noch zentral sei. Sie merkten ferner an, dass die EU zwar die größte Wirtschaftsmacht, mit einem Anteil an der Weltbevölkerung von lediglich 7 % global gesehen aber sehr klein sei. Zur Veranschaulichung führte Kommissar Hahn ein Beispiel mit Symbolcharakter an: „In der EU geht es darum, Brücken zu bauen. Entlang der 500 Kilometer langen Strecke, auf der die Donau die Grenze zwischen Bulgarien und Rumänien bildet, gab es jahrzehntelang nur eine einzige Brücke. Beide Länder sind 2007 der EU beigetreten, und seitdem wird an einer zweiten Donaubrücke gebaut.“

Große Unterschiede bestehen nicht nur zwischen den Mitgliedstaaten fort, sondern auch zwischen den 271 (und bald 273) Regionen innerhalb der EU. Mathieu Grosch forderte „Investitionen in das Wachstum“, und Kommissar Hahn kündigte an, dass die Regionen bei den Strukturfonds der nächsten Generation gehalten seien, Wachstumsstrategien auszuarbeiten. „Die Zeiten, in denen einfach so Gelder flossen, sind vorbei“, erklärte er.

Die sehr engagierten Diskussionsteilnehmer thematisierten nachdrücklich Maßnahmen, die es jungen Menschen ermöglichen sollen, den Sprung von der Schul- oder Berufsausbildung auf den Arbeitsmarkt zu schaffen. „Wir haben zehnmal so viele Auszubildende wie die anderen Gemeinschaften Belgiens“, betonte Karl-Heinz Lambertz, nachdem Kommissar Hahn (der aus Österreich stammt) das System der dualen Berufsausbildung als Vorzeigemodell für die EU gelobt hatte.

Der Bürgerdialog in Eupen ist Teil einer Reihe von über 40 ähnlichen Veranstaltungen, die noch bis Ende März 2014 in allen Mitgliedstaaten durchgeführt werden. Ins Leben gerufen wurde das Konzept von der Vizepräsidentin der Europäischen Kommission Viviane Reding.

In brief

 • WITH

  Johannes Hahn, EU Commissioner for Regional Policy

 • ABOUT

  My question to Europe

 • WHEN

  23 Avril 2013

 • LIVE

  You will be able to watch it live here at 7:30pm CET

 • WHERE

  Europasaal, Gospertstraße 1, 4700 Eupen

Comments from the live debate