Sti

Indholdsfortegnelse
RSS feed
Send til en venSend til en venPrintPrint

Forord

Hvad findes der af støtteordninger i EU?

EU Tilskud
Gode råd om ansøgning
Information om indkaldelse af forslag og EU generelt

1. EU'S STRUKTURFONDE

1.1. Strukturfondene i Danmark

1.2 Den Europæiske Socialfond -Socialfonden (ESF)

1.3. Den Europæiske Regionalfond - Regionalfonden (ERDF)

1.4. Interreg IV – Europæisk territorialt samarbejde
1.4.1. Interreg IV A – Grænseoverskridende samarbejde

Interreg IV A Syddanmark-Schleswig-K.E.R.N.
Interreg IV A – Femern Bælt
Interreg IV A – Øresund-Kattegat-Skagerrak
Interreg IV A – Den Sydlige Østersø

1.4.2. Interreg IV B – Tværnationalt samarbejde

Interreg IV B – Nordsø-programmet (Tværnationalt samarbejde)
Interreg IV B – Østersø-programmet (Tværnationalt samarbejde)

1.4.3. Northern Periphery Programme
1.4.4. Interreg IV C – Interregionalt samarbejde

1.5 JESSICA – Joint European Support for Sustainable Investment in City Areas

1.6 URBACT II-programmet

1.7. ESPON 2013-programmet

1.8. Samhørighedsfonden

1.9. Den Europæiske Fiskerifond (EFF)

1.10. Landdistriktsprogrammet 2007-2013
1.10.1. børne- og ungdomsaktiviteter
1.10.2. Nye arbejdspladser og attraktive levevilkår (Leader)
1.10.3. Erhvervsudvikling
1.10.4. Investering – Forarbejdning

Case: Helårsoplevelsesregion – et grænseoverskridende turismeprojekt

2. FORSKNING OG TEKNOLOGISK UDVIKLING (FTU)

2.1 Det 7. rammeprogram for forskning og teknologisk udvikling 2007-2013
2.1.1. COOPERATION

Sundhed
Fødevarer, landbrug, fiskeri og bioteknologi
Informations- og kommunikationsteknologi (IKT)
Nanovidenskab, nanoteknologi, materialer og NYE produktionsteknologier
Energi
Miljø - herunder klimaændringer
Transport - herunder luftfart
Samfundsvidenskab og humaniora
Sikkerhed
Rumforskning

2.1.2. IDEAS
2.1.3. PEOPLE – Marie Curie aktiviteter
2.1.4. CAPACITIES

Forskning for små og mellemstore virksomheder
Videnregioner
Styrkelse af forskningspotentialet i udvalgte regioner
Videnskab i samfundet
Samordnet udvikling af forskningspolitik
Internationalt samarbejde – INCO

2.1.5. Flere strategiske satsninger
2.1.5.1. Europæiske teknologiske platforme (ETP).
2.1.5.2. EU’s fælles teknologiinitiativer (JTI)

IMI – Innovative lægemidler
ARTEMIS – Indlejrede computersystemer
Clean Sky – Luftfartsteknik og lufttransport
ENIAC – Nanoelektronik
FCH – brint– og brændselsceller

2.1.5.3. Artikel 185-initiativer

Eurostars
Ambient Assisted Living (AAL-programmet)
European metrology Research programme (EmRp)
BONUS-185

2.1.5.4. Samarbejde og koordinering af forskningsaktiviteter – ERA-net

2.1.6. Forskningsinfrastruktur

2.2. Transnationalt forskningssamarbejde
2.2.1. Eureka
2.2.2. COST
2.2.3. EURATOM – Det Europæiske Atomenergifællesskab

2.3. Støtte til forskere
2.3.1. EUopSTART

2.4. Det fælles forskningscenter – JRC

Case:"COCATE" - Accoat A/S bidrager til reduktion af co2 udslippet

3. UDDANNELSE OG UNGDOMSANLIGGENDER

3.1. Livslang Læring
3.1.1. Comenius
3.1.2. Erasmus - videregående uddannelse
3.1.3. Leonardo Da Vinci
3.1.4. Grundtvig
3.1.5. Det tværgående program

3.2. Aktive unge
3.2.1. Ungdomsudveksling
3.2.2. Ungdomsinitiativer
3.2.3. Demokratiprojekter
3.2.4. Europæisk volontørtjeneste
3.2.5. Samarbejde med partnerlande
3.2.6. Aktører på ungdomsområdet
3.2.7. Transnationale og Nationale Ungdomsseminarer
3.2.8. Særlige Aktiviteter inden for ungdomsområdet

3.3. Euro-med Ungdomsprogram

3.4. Øvrige Uddannelsesprogrammer
3.4.1. Praktik ved Europa-Parlamentet
3.4.2 Praktik ved Europa-Kommissionen
3.4.3. Samarbejdsprogrammer mellem EU-USA, Canada, japan, Sydkorea, Australien og New Zealand

Atlantis-programmet: Samarbejde med USA
EU-Canada samarbejdsprogram inden for videregående- og erhvervsuddannelse og ungdom
Samarbejde med japan, Australien, New Zealand og Sydkorea

3.4.4. ALFA III – tilskud til samarbejde mellem videregående uddannelser i Latinamerika og EU
3.4.5. Tempus

Case: Animated Learning – et Leonardo da vinci-projekt

4. KLIMA: ENERGI-, MILJØ- OG TRANSPORTPROGRAMMER

4.1. Energiprogrammer
4.1.1. Intelligent Energi – Europa
4.1.2. ELENA – European Local Energy Assistance
4.1.3. NER300

4.2. Miljøprogrammer
4.2.1. LIFE+ finansielt instrument for miljøet
4.2.2. EU-støtte til miljøorganisationer
4.2.3. CIP Eco-Innovation

4.3. Transportprogrammer
4.3.1. Marco Polo - fremme af kombineret godstransport
4.3.2. Transeuropæiske transportnet (TEN-T)

5. ARBEJDSMARKEDS-, SOCIAL- OG SUNDHEDSPROGRAMMER

5.1. Arbejdsmarkedsprogrammer
5.1.1. Forholdet mellem arbejdsmarkedets parter og den sociale dialog
5.1.2. Informations- og uddannelsesforanstaltninger for arbejdstagerorganisationer
5.1.3. Information, høring og deltagelse af virksomhedsrepræsentanter
5.1.4. Progress
5.1.5. Den Europæiske Fond for Tilpasning til globaliseringen – EGF

5.2. Sundhedsprogrammer
5.2.1. Andet EF-handlingsprogram for sundhed (EU´s Sundhedsprogram)

6. EU OG KULTUREN

6.1. Kultur 2007
6.1.1. Støtte til kulturelle aktiviteter
6.1.2. Støtte til kulturorganisationer
6.1.3. Støtte til analyser af kulturpolitik mv.

6.2. Media 2007 - støtte til den audiovisuelle sektor
6.2.1. Udvikling
6.2.2. Distribution
6.2.3. Efteruddannelse
6.2.4. Promotion og festivaler
6.2.5. Pilotprojekter
6.2.6. i2i Funding

6.3. Media Mundus

6.4. Forberedende foranstaltning inden for sport

6.5. ACP-EU kulturstøtteprogram i ACP-landene (ACPCultures II +ACPFilms II)

7. ERHVERVSFREMME-PROGRAMMER

7.1. Rammeprogram for konkurrenceevne og innovation (CIP)
7.1.1. Iværksætter- og innovationsprogrammet - EIP7.1.2. Støtteprogrammet for IKT-politik – IKT-PSP

7.2. Erasmus for unge iværksættere

7.3. Den Europæiske Investeringsbank

Case: DREAMING - et IKT-PSP velfærdsteknologiprojektDen Europæiske Investeringsbank

8. EU og omverdenen

8.1. EuropeAid – oversigt

8.2. Støtte til udviklingslandene – geografiske instrumenter
8.2.1. Den Europæiske Udviklingsfond (EUF)
8.2.2. Det Europæiske naboskabs- og Partnerskabsinstrument – ENPI
8.2.3. Development Co-operation Instrument (DCI)

8.3. Støtte til udviklingslandene – udvalgte tematiske instrumenter
8.3.1. European Instrument for Democracy and Human Rights (EIDHR)
8.3.2. Ikke-statslige aktører og lokale myndigheder i udviklingsprocessen
8.3.3. Migration og asyl
8.3.4. Investering i mennesker

8.4. EIB - Den Europæiske Investeringsbank - eksterne lånemandater

8.5. Instrumentet for førtiltrædelse – Pre-Accession Assistance – IPA

8.6. PRINCE

8.7. Den Europæiske Bank for Genopbygning og Udvikling (EBRD)

9. RETLIGE OG INDRE ANLIGGENDER

9.1. Grundlæggende rettigheder og retfærdighed
9.1.1. Daphne III
9.1.2. Forebyggelse af narkotikamisbrug og information af offentligheden
9.1.3. Grundlæggende rettigheder og borgerskab
9.1.4. Strafferet

9.2. Sikkerhed og beskyttelse af frihedsrettigheder
9.2.1. Forebyggelse og bekæmpelse af krimininalitet
9.2.2. Forebyggelse, beredskab og konsekvensstyring i forbindelse med terrorisme

9.3. Solidaritet og forvaltning af migrationsstrømme
9.3.1. Fonden for De Ydre Grænser – EBF

10. BORGER, FORBRUGER OG CIVILSAMFUNDET

10.1. Safer Internet

10.2. Europa for Borgerne

Seneste

Flere
Seneste opdatering: 25/11/2011  |Til toppen