Sti

Alfabetisk indeks
RSS feed
Send til en venSend til en venPrintPrint

A B C D E F G H I J K L M N P R S T U VØ

A

ACP-EU kulturstøtteprogram i ACP-landene (ACPCultures II +ACPFilms II)
Aktive unge
Aktører på ungdomsområdet
ALFA III – tilskud til samarbejde mellem videregående uddannelser i Latinamerika og EU
Ambient Assisted Living (AAL-programmet)
Andet EF-handlingsprogram for sundhed (EU´s Sundhedsprogram)
ARBEJDSMARKEDS-, SOCIAL- OG SUNDHEDSPROGRAMMER
Arbejdsmarkedsprogrammer
ARTEMIS – Indlejrede computersystemer
Artikel 185-initiativer
Atlantis-programmet: Samarbejde med USA

B

BONUS-185
BORGER, FORBRUGER OG CIVILSAMFUNDET
Børne- og ungdomsaktiviteter

C

CAPACITIES
Case: Animated Learning – et Leonardo da vinci-projekt
Case: DREAMING - et IKT-PSP velfærdsteknologiprojektDen Europæiske Investeringsbank
Case: Helårsoplevelsesregion – et grænseoverskridende turismeprojekt
Case:"COCATE" - Accoat A/S bidrager til reduktion af co2 udslippet
CIP Eco-Innovation
Clean Sky – Luftfartsteknik og lufttransport
Comenius
COOPERATION
COST

D

Daphne III
Demokratiprojekter
Den Europæiske Bank for Genopbygning og Udvikling (EBRD)
Den Europæiske Fiskerifond (EFF)
Den Europæiske Fond for Tilpasning til globaliseringen – EGF
7.3. Den Europæiske Investeringsbank
Den Europæiske Regionalfond - Regionalfonden (ERDF)
Den Europæiske Socialfond -Socialfonden (ESF)
Den Europæiske Udviklingsfond (EUF)
Det 7. rammeprogram for forskning og teknologisk udvikling 2007-2013
Det Europæiske Naboskabs- og Partnerskabsinstrument – ENPI
Det fælles forskningscenter – JRC
Det tværgående program
Development Co-operation Instrument (DCI)
Distribution

E

Efteruddannelse
EIB - Den Europæiske Investeringsbank - eksterne lånemandater
ELENA – European Local Energy Assistance
Energi
Energiprogrammer
ENIAC – Nanoelektronik
Erasmus - videregående uddannelse
Erasmus for unge iværksættere
ERHVERVSFREMME-PROGRAMMER
Erhvervsudvikling
ESPON 2013-programmet
EU OG KULTUREN
EU OG OMVERDENEN
EU Tilskud
EU’s fælles teknologiinitiativer (JTI)
EU-Canada samarbejdsprogram inden for videregående- og erhvervsuddannelse og ungdom
EUopSTART
EURATOM – Det Europæiske Atomenergifællesskab
Eureka
Euro-med Ungdomsprogram
Europa for Borgerne
EuropeAid – oversigt
European Instrument for Democracy and Human Rights (EIDHR)
European metrology Research programme (EmRp)
Europæisk volontørtjeneste
Europæiske teknologiske platforme (ETP).
Eurostars
EU'S STRUKTURFONDE
EU-støtte til miljøorganisationer

F

FCH – brint– og brændselsceller
Flere strategiske satsninger
Fonden for De Ydre Grænser – EBF
Forberedende foranstaltning inden for sport
Forebyggelse af narkotikamisbrug og information af offentligheden
Forebyggelse og bekæmpelse af krimininalitet
Forebyggelse, beredskab og konsekvensstyring i forbindelse med terrorisme
Forholdet mellem arbejdsmarkedets parter og den sociale dialog
Forord
Forskning for små og mellemstore virksomheder
FORSKNING OG TEKNOLOGISK UDVIKLING (FTU)
Forskningsinfrastruktur
Fødevarer, landbrug, fiskeri og bioteknologi

G

Gode råd om ansøgning
Grundlæggende rettigheder og borgerskab
Grundlæggende rettigheder og retfærdighed
Grundtvig

H

Hvad findes der af støtteordninger i EU?

I

i2i Funding
IDEAS
Ikke-statslige aktører og lokale myndigheder i udviklingsprocessen
IMI – Innovative lægemidler
Information om indkaldelse af forslag og EU generelt
Information, høring og deltagelse af virksomhedsrepræsentanter
Informations- og kommunikationsteknologi (IKT)
Informations- og uddannelsesforanstaltninger for arbejdstagerorganisationer
Instrumentet for førtiltrædelse – Pre-Accession Assistance – IPA
Intelligent Energi – Europa
Internationalt samarbejde – INCO
Interreg IV – Europæisk territorialt samarbejde
Interreg IV A – Femern Bælt
Interreg IV A – Øresund-Kattegat-Skagerrak
Interreg IV A Syddanmark-Schleswig-K.E.R.N.
Interreg IV A – Den Sydlige Østersø
Interreg IV A – Grænseoverskridende samarbejde
Interreg IV B – Nordsø-programmet (Tværnationalt samarbejde)
Interreg IV B – Tværnationalt samarbejde
Interreg IV B – Østersø-programmet (Tværnationalt samarbejde)
Interreg IV C – Interregionalt samarbejde
Investering – Forarbejdning
Investering i mennesker
Iværksætter- og innovationsprogrammet - EIP

J

JESSICA – Joint European Support for Sustainable Investment in City Areas
KLIMA: ENERGI-, MILJØ- OG TRANSPORTPROGRAMMER

K

Kultur 2007

L

Landdistriktsprogrammet 2007-2013
Leonardo da Vinci
LIFE+ finansielt instrument for miljøet
Livslang Læring

M

Marco Polo - fremme af kombineret godstransport
Media 2007 - støtte til den audiovisuelle sektor
Media Mundus
Migration og asyl
Miljø - herunder klimaændringer
Miljøprogrammer

N

Nanovidenskab, nanoteknologi, materialer og NYE produktionsteknologier
NER300
Northern Periphery Programme
Nye arbejdspladser og attraktive levevilkår (Leader)

P

PEOPLE – Marie Curie aktiviteter
Pilotprojekter
Praktik ved Europa-Kommissionen
Praktik ved Europa-Parlamentet
PRINCE
Progress
Promotion og festivaler

R

Rammeprogram for konkurrenceevne og innovation (CIP)
RETLIGE OG INDRE ANLIGGENDER
Rumforskning

S

Safer Internet
Samarbejde med Japan, Australien, New Zealand og Sydkorea
Samarbejde med partnerlande
Samarbejde og koordinering af forskningsaktiviteter – ERA-net
Samarbejdsprogrammer mellem EU-USA, Canada, japan, Sydkorea, Australien og New Zealand
Samfundsvidenskab og humaniora
Samhørighedsfonden
Samordnet udvikling af forskningspolitik
Sikkerhed og beskyttelse af frihedsrettigheder
Sikkerhed
Solidaritet og forvaltning af migrationsstrømme
Strafferet
Strukturfondene i Danmark
Styrkelse af forskningspotentialet i udvalgte regioner
Støtte til analyser af kulturpolitik mv.
Støtte til forskere
Støtte til kulturelle aktiviteter
Støtte til kulturorganisationer
Støtte til udviklingslandene – geografiske instrumenter
Støtte til udviklingslandene – udvalgte tematiske instrumenter
Støtteprogrammet for IKT-politik – IKT-PSP
Sundhed
Sundhedsprogrammer
Særlige Aktiviteter inden for ungdomsområdet

T

Tempus
Transeuropæiske transportnet (TEN-T)
Transnationale og Nationale Ungdomsseminarer
Transnationalt forskningssamarbejde
Transport - herunder luftfart
Transportprogrammer

U

UDDANNELSE OG UNGDOMSANLIGGENDER
Udvikling
Ungdomsinitiativer
Ungdomsudveksling
URBACT II-programmet

V

Videnregioner
Videnskab i samfundet

Ø

Øvrige Uddannelsesprogrammer

Seneste

Flere
Seneste opdatering: 08/01/2015  |Til toppen