Sti

Uge 23 og frem - det sker...
RSS feed
Send til en venSend til en venPrintPrint

31/05/2014

I EU står den i uge 23 bl.a. på: Landespecifikke anbefalinger mht. økonomi og budget-overvågning for Danmark med flere, Konvergensberetning, Litauen og euro samt på G7-topmøde i Bruxelles...

 

  Listen over kommende begivenheder er bragt til orientering og vi tager forbehold over for senere ændringer. 

  Udvalgte fremtidige begivenheder:

   

  • 2/6: Kommissionen forelægger landespecifikke henstillinger for 2014 - Læs mere...

  • 3-5/6: Den grønne uge sætter fokus på cirkulær økonomi, ressourceeffektivitet og affaldshåndtering
   Den grønne uge er den største miljømæssige begivenhed i Europa. Dette års udgave fokuserer på cirkulær økonomi og affald. Hvordan kan vi gøre affald til en ressource, som kan skabe arbejdspladser? Hvordan kan vi bryde vores afhængighed af kun at ville bruge nyt? Hvordan kan vi genbruge og genfremstille? Hvordan kan vi ændre den måde, vi producerer og forbruger på? Disse emner vil blive behandlet i løbet af den grønne uge.
   Ud over traditionelle møder, parallelle arrangementer og udstillinger, vil der i år blive afholdt et miljøtopmøde med en fremtrædende talere. Målet er at sætte fokus på de mest kritiske og aktuelle miljøproblemer og udtænke ideer til, hvordan vi kan sikre det gennembrud, som bliver mere og mere presserende.
   Talerne vil omfatte miljøkommissær Janez Potočnik, Jeffrey Sachs (internationalt anerkendt økonom og rådgiver for Ban-ki Moon), Yann Arthus Bertrand (filminstruktør), Mitch Hedlund (direktør i Recycle Across America), Achim Steiner (administrerende direktør i FN’s miljøprogram), Dr. Marco Lambertini (generaldirektør i WWF International), Sandra Steingraber (forfatter og aktivist), Jacques Perrin (filminstruktør) og Ricken Patel (administrerende direktør i »AVAAZ«).
   Baggrund:
   EU lider under stor arbejdsløshed, stigende ressourcepriser, forsyningssikkerhedsrisici, stadig større konkurrence og stagnerende efterspørgsel. Den nuværende lineære økonomiske model, hvor vi producerer, forbruger og kasserer, fører til massiv affaldsskabelse, som vi ikke har råd til. I 2045 vil der være 9 milliarder mennesker, som skal dele verdens begrænsede ressourcer. Europa vil med sit store forbrug og store afhængighed af import, bliver hårdt ramt, medmindre vi tilpasser os.

  • 4/6: Konvergensberetning for 2014 - Læs mere...

  • 4-5/6: G7-topmøde - Læs mere...

  • 6/6: Kommissionen til at forelægge forslag til en EU’s strategiske ramme for sundhed og sikkerhed på arbejdspladsen
   Den 6. juni agter Kommissionen at fremlægge en ny strategisk ramme for sundhed og sikkerhed på arbejdspladsen for perioden 2014-2020.
   Forbedring af sundhed og sikkerhed på arbejdspladsen reducerer antallet af arbejdsrelaterede ulykker og sygdomme, forbedrer trivsel og jobtilfredshed og resulterer i produktivitetsgevinster i virksomheder og besparelser for de sociale sikringsordninger.
   Den nye strategiske ramme vil skitsere resultaterne af tiltag på EU-plan om sundhed og sikkerhed på arbejdspladsen og identificere de vigtigste udfordringer og strategiske mål for fremtiden.
   De vigtigste udfordringer er følgende:
   • at forbedre gennemførelsen af eksisterende sundheds- og sikkerhedsbestemmelser, navnlig ved at udvikle små virksomheders evne til at indføre effektive strategier til risikoforebyggelse
   • at forbedre forebyggelse af arbejdsrelaterede sygdomme ved minimere eksisterende risici og tackle nye risici
   • at tage højde for aldringen af EU’s erhvervsaktive befolkning.
   Den nye strategiske ramme skal dække emner såsom yderligere konsolidering af arbejdsmiljøstrategier, fremme overholdelse af regler (navnlig i SMV’er), forbedre håndhævelse, forenkle eksisterende regler, indføre foranstaltninger for at tage højde for den aldrende arbejdsstyrke og nye risici, forbedre data om arbejdsrelaterede ulykker og sygdomme og styrke samarbejdet med andre internationale organisationer og tredjelande.

  • 11/6: Kommissionen vedtager henstillinger om onlinespil,
   Den 11. juni vil Europa-Kommissionen vedtage to henstillinger for at sikre, at alle EU-borgere sikres en høj grad af beskyttelse i forbindelse med onlinespsil.
   Den første henstilling skal sikre, at borgerne i EU, især sårbare grupper, herunder mindreårige, er opmærksomme på de iboende risici, der er forbundet med spil, og at operatørerne efterlever en række fælles principper, der skal overholde principperne for social ansvarlig reklame.
   Den anden henstilling  skal sikre forbrugerne øget beskyttelse ved at skabe større klarhed og sikkerhed for forbrugerne om, at de websteder, som de vælger at spille på, har tilstrækkelige beskyttelsesforanstaltninger, f.eks. effektiv alders- og identifikationskontrol.
   Formålet bl.a. at beskytte forbrugerne mod uregulerede og potentielt skadelige spilletjenester, som ofte udbydes uden for EU og EØS, samt at tilvejebringe passende foranstaltninger for at forhindre, at de risici, der er forbundet med spil, herunder afhængighed og overdreven spillelidenskab.

  • 11/6: Yderligere styrkning af OLAF
   I overensstemmelse med forslaget om den europæiske anklagemyndighed og på grundlag af den nylige, vellykkede reform af OLAF, Det Europæiske Kontor for Bekæmpelse af Svig, fremlægger kommissær Algirdas Šemeta et forslag om at udbygge kontrolprocesserne for visse områder af OLAF’s arbejde. Forslaget vil formalisere en procedure for klager, der modtages i forbindelse med OLAF’s undersøgelser, og styrke procedurerne for visse efterforskningsmæssige foranstaltninger.

  • 12-15/6: Folkemødet på Bornholm 2014 - Læs mere...

  • 19/6: Kommissionen vedtager sin månedlige overtrædelsespakke
   Torsdag den 19. juni vedtager Kommissionen en række beslutninger om overtrædelser. Beslutningerne vedrører de fleste medlemsstater og EU-politikker og har til formål at håndhæve EU-lovgivningen i Europa til gavn for borgerne og erhvervslivet.
   Baggrund
   I henhold til artikel 258 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde (TEUF) har Kommissionen bemyndigelse til at tage retslige skridt mod en medlemsstat, som ikke overholder sine forpligtelser i henhold til EU-retten.
   Proceduren omfatter tre etaper: åbningsskrivelse, begrundet udtalelse og sagsanlæg ved Domstolen.
   Såfremt en medlemsstat trods en domstolsafgørelse ikke tager de nødvendige skridt kan Kommissionen indlede en ny overtrædelsessag i henhold til TEUF-traktatens artikel 260. Efter at have udstedt en enkelt advarsel kan Kommissionen henvise sagen på ny til Domstolen og foreslå, at Domstolen pålægger finansielle sanktioner afhængig af overtrædelsens varighed og alvor og medlemsstatens størrelse.

  • 26-27/6: Sommer-topmødet i Bruxelles
   Det forventes bl.a. at handle om: Det Europæiske Semester, energisikkerhed, retlige og indre anliggender (post-Stockholmprogrammet) samt om udnævnelse af den kommende Europa-Kommission.

  • 1/7: Italien overtager formandskabet for EU

  • 1-3/7: Plenarmøde i Europa-Parlamantet
   Det nye Parlament samles for første gang efter valget.

  Læs mere

  Seneste

  Flere
  Seneste opdatering: 22/12/2014  |Til toppen