Sti

Fællesskabs-aktiviteter fra den 4. november og frem...
RSS feed
Send til en venSend til en venPrintPrint

01/11/2013

Uge 45 i EU handler bl.a. om plastikposer, økonomiske efterårsprognoser, elektricitetsmarkederne...

  Listen over kommende begivenheder er bragt til orientering og vi tager forbehold over for senere ændringer.  

  Udvalgte fremtidige begivenheder:

 • 4/11: Kommissionen vil foreslå nye foranstaltninger for at mindske brugen af plastikposer
  Hvert år bruger hver EU-borger i gennemsnit omkring 500 plastikposer. De fleste bruges kun én gang. Antallet af plastikposer fremstillet i Europa i 2008 svarede til 3,4 mio. tons eller det samme som vægten af 2 millioner personbiler. Plastikposer er så små og vejer så lidt, at de tit ikke ender i dagrenovationen men i vores vandmiljøer, hvor det kan vare flere hundrede år, før de nedbrydes.
  Nogle medlemsstaterne har allerede taget skridt til at mindske brugen af plastikposer gennem prisfastsætning, aftaler med detailhandelen og forbud mod visse typer poser, men der findes ikke særlige regler på EU-niveau. I marts 2011 drøftede miljøministrene plastikbæreposers indvirkning på miljøet, og de gav udtryk for bekymring og pegede på behovet for en effektiv EU-indsats.
  Kommissionens forslag bygger på høringssvar, som blev indhentet under en offentlig høring i sommeren 2011.
  Baggrund:
  Plastikposer nedbrydes så langsomt, at der alene i Middelhavet nu flyder omkring 250 millioner af slagsens rundt, og de udgør tilsammen en vægt på 500 tons. De kan kvæle dyr i havet, som uforvarende sluger dem eller tror de er føde. Plastikposer opløses i små partikler og medfører stor risiko for forurening af jord og vand, da de indeholder persistente organiske miljøgifte.

 • 5/11: Den økonomiske efterårsprognose
  Den 5. november offentliggør Kommissionen sin økonomiske efterårsprognose for perioden 2013-2015. Prognosen omfatter data om bruttonationalprodukt, inflation, beskæftigelse og offentlige finanser og omfatter alle 28 EU-lande plus kandidatlandene Tyrkiet, Island, Montenegro, Serbien og Den Tidligere Jugoslaviske Republik Makedonien samt en række lande uden for EU, herunder USA, Japan, Kina og Rusland.
  Baggrund:
  Europa-Kommissionen udarbejder makroøkonomiske data tre gange om året: forår, efterår og vinter. De danner grundlag for forskellige finanspolitiske og makroøkonomiske overvågningsmekanismer, herunder det europæiske semester.
  Efterårsprognosen skal give et klarere billede af, i hvor høj grad medlemsstaterne lever op til ministerrådets anbefalinger i henhold til stabilitets- og vækstpagten og proceduren i forbindelse med makroøkonomiske ubalancer. Prognoserne vil desuden indgå i Kommissionens finanspolitiske, budgetmæssige og makroøkonomiske skøn, som vil foreligge i midten af november

 • 5/11: Kommissionen laver retningslinjer for offentlige interventioner på elektricitetsmarkederne
  Europa-Kommissionen agter at vedtage en meddelelse om offentlige interventioner på elektricitetsmarkedet. Formålet er at vejlede medlemsstaterne om, hvorledes offentlige interventioner får størst effekt, hvorledes man mest effektivt gennemfører nye eller reformerer eksisterende ordninger, herunder bl.a. støtteordninger for vedvarende energi, og hvorledes man undgår unødvendige forvridninger af markedet.
  Baggrund:
  EU har opstillet ambitiøse klima- og energimål. I 2020 skal drivhusgasudledningerne mindskes 20 % og anvendelsen af primærenergi reduceres 20 %. Desuden skal EU's udledninger beskæres med 80-95 % inden 2050. Dette skal gennemføres ved at satse mere på vedvarende energi, forbedre energieffektiviteten og indføre en bedre og mere intelligent energiinfrastruktur.
  Da et indre marked for energi er forudsætningen for realisering af disse mål, har EU's stats- og regeringschefer sat 2014 som frist for indførelse af et indre marked.

 • 6/11: Kommissionens ugentlige møde - Læs mere...

 • 11/11: Rådsmøde: Økonomiske og finansielle anliggender (ECOFIN) (Budget)

 • 11-22/11: FN’s klimakonference COP19/CMP9, Warszawa, Polen

 • 13/11: Kommissionen vedtager ny meddelelse om statsstøtte til film
  Den 13. november vedtager Kommissionen en ny meddelelse om statsstøtte til film og audiovisuelle værker.
  Meddelelse indeholder detaljerede kriterier og regler for medlemsstaternes finansielle støtte til produktion og distribution af film i overensstemmelse med EU's regler for statsstøtte. De nye regler træder i stedet for dem, der har været gældende siden 2001.
  Formålet med meddelelse er at fremme kreativ virkelyst og kulturel mangfoldighed i EU og skabe muligheder for en succesrig europæisk audiovisuel sektor uden store hindringer for at lave produktioner på tværs af grænserne.
  Baggrund:
  EU's medlemslande yder filmstøtte for omkring 3 mia. euro hvert år. 2 mia. euro går til tilskud og lån på lempelige vilkår, og 1 mia. euro ydes i form af skattebegunstigelser. Omkring 80 % går til filmproduktion.
  Finansiel støtte er vigtig for at sikre fortsat og meningsfyldt europæisk filmproduktion. In 2001 offentliggjorde Kommissionen for første gang regler om anvendelsen af statsstøttereglerne for filmproduktion. Disse regler udløb med udgangen af 2012.
  Kommissionen begyndte derfor i 2011 at overveje nye regler, hvilket gav sig udslag i tre offentlige høringer af medlemsstaterne og de involverede parter.

 • 14/11: Eurogruppen mødes

 • 15/11: Rådsmøde: Økonomiske og finansielle anliggender (ECOFIN)

 • 18/11: Udenrigsministrene mødes i Rådet (FAC)

 • 18-19/11: Landbrugs- og fiskeriministrene mødes i Rådet (AGRI)

 • 18-21/11: Plenarmøde i Europa-Parlamentet

 • 20/11: Kommissionen vedtager sin månedlige overtrædelsespakke
  Torsdag 20. november vedtager Kommissionen en række beslutninger om overtrædelser. Beslutningerne vedrører de fleste medlemsstater og EU-politikker og har til formål at håndhæve EU-lovgivningen i Europa til gavn for borgerne og erhvervslivet.
  Baggrund
  I henhold til artikel 175 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde (TEUF) har Kommissionen bemyndigelse til at tage retslige skridt mod en medlemsstat, som ikke overholder sine forpligtelser i henhold til EU-retten.
  Proceduren omfatter tre etaper: åbningsskrivelse, begrundet udtalelse og sagsanlæg ved Domstolen.
  Såfremt en medlemsstat trods en domstolsafgørelse ikke tager de nødvendige skridt kan Kommissionen indlede en ny overtrædelsessag i henhold til TEUF-traktatens artikel 260. Efter at have udstedt en enkelt advarsel kan Kommissionen henvise sagen på ny til Domstolen og foreslå, at Domstolen pålægger finansielle sanktioner afhængig af overtrædelsens varighed og alvor og medlemsstatens størrelse.

 • 26/11: Uformelt møde i Rådet (samhørighed)

 • ?/11: Det europæiske semester 2014: Kommissionen offentliggør årlige økonomiske prioriteter for EU og bemærkninger til euro-landenes budgetudkast
  I midten af november vil Kommissionen offentliggøre en række vigtige dokumenter for at skyde gang i det fjerde europæiske semester, som er EU's kalender for den økonomiske politik.
  • I den årlige vækstoversigt fremlægger Kommissionen de generelle økonomiske og sociale prioriteter for EU i det kommende år. Vækstoversigten er en køreplan, som medlemsstaterne skal følge, når de opstiller de fremtidige budgetter og reformplaner, og den danner baggrund for de landespecifikke anbefalinger, som Kommissionen fremlægger hvert forår.
  • Rapporten om varslingsmekanismen afdækker potentielle økonomiske risici i alle EU's 28 økonomier og advarer om ubalancer som f.eks. boligbobler eller bankkriser. Den udpeger lande, som bør foretage et gennemgribende eftersyn af deres økonomier.
  • I år offentliggør Kommissionen for første gang bemærkninger til euro-landenes budgetudkast for 2014. Dette er et resultat af de nye regler for økonomisk styring (den såkaldte "two pack"), som trådte i kraft i maj 2013, og som muliggør snævrere samordning af euro-landenes budgetter og økonomiske politikker.
  • Kommissionen offentliggør endvidere rapporter om tiltag i visse medlemsstater i henhold til proceduren i forbindelse med uforholdsmæssigt store underskud, og den fremlægger sine bemærkninger til de økonomiske partnerskabsprogrammer, som landene i euro-området har fremlagt i henhold til proceduren. Som en nyhed i de nye regler for økonomiske styring indeholder programmerne forslag til de strukturreformer, som skal iværksættes for at rette varigt op på underskuddene.
  • Endelig vil Kommissionen offentliggøre sin årlige fælles rapport om beskæftigelsen med en oversigt over arbejdsmarkedet og sociale tendenser og reformer samt en rapport om det indre markeds funktion.

 • 3-6/12: 9. WTO-ministerkonference (Bali)

 • 19/12: Møde i det Europæiske Råd
 • Læs mere

  Seneste

  Flere
  Seneste opdatering: 10/01/2014  |Til toppen