Sti

Fællesskabs-aktiviteter fra den 7. oktober og frem...
RSS feed
Send til en venSend til en venPrintPrint

04/10/2013

Den næste EUge handler det bl.a. om delrapporten om fri bevægelighed, salg af tobak og tobaksrelaterede produkter, suspendering af SWIFT-aftalen som følge af NSA's overvågning, voksenkompetencer, om denendelige liste over prioriterede energiinfrastrukturprojekter indtil 2020 samt om luftfartspassager-rettigheder...

  Listen over kommende begivenheder er bragt til orientering og vi tager forbehold over for senere ændringer.  

  Udvalgte fremtidige begivenheder:


 • 7-8/10: Rådsmøde: retlige og indre anliggender
  Mødet forventes bl.a. at handle om databeskyttelse, valuta-forfalskning, EU-anklagemyndighed, Eurojust, CEPOL, rapporten om fri bevægelighed, Syrien samt om omfordeling af flygtninge i EU - Læs mere...

 • 7-10/10: OPEN DAYS - "Europæisk uge for regioner og byer "
  OPEN DAYS - "Europæisk uge for regioner og byer" afholdes for ellevte gang 7.-10. oktober. Politikere og eksperter samles for at drøfte kernespørgsmål i EU's regionalpolitik. Flere end 5 500 repræsentanter fra byer og regioner i EU vil udveksle synspunkter og fremsætte forslag til, hvorledes de nye investeringer under EU's regionalpolitik kan genskabe vækst, skabe nye arbejdspladser og øge konkurrenceevnen. Under mottoet "Europæiske regioner og byer frem mod 2020" vil der blive afholdt omkring 100 workshops med følgende temaer:
  •             Styring af ændringer 2014-2020
  •             Synergier og samarbejde
  •             Udfordringer og løsninger
  Kommissionens formand, José Manuel Barroso, vil åbne firedagsmødet med en tale om resultater og målsætninger i EU's regionalpolitik. Den vil blive efterfulgt af en debat under forsæde af Johannes Hahn, der er kommissær for regionalpolitik, og Ramón Luis Valcárcel, formanden for Regionsudvalget. De vil indlede med en pressekonference 7. oktober kl. 13.30 i Regionsudvalget.

 • 7-10/10: Plenarmøde i Europa-Parlamentet
  Denne gang bl.a. om det europæiske CO2-marked i 2012, fritidsfartøjer og personlige fartøjer, fremstilling, præsentation og salg af tobak og tobaksrelaterede produkter, EU's migrationspolitik i Middelhavsområdet, suspendering af SWIFT-aftalen som følge af NSA's overvågning, Anerkendelse af erhvervsmæssige kvalifikationer samt om bærbare cadmiumholdige batterier og akkumulatorerLæs mere...

 • 8/10: Kommissionens ugentlige møde - Læs mere...

 • 8/10: Kommissionen fremlægger sammen med OECD resultaterne af undersøgelsen om voksenkompetencer (PIAAC)
  I undersøgelsen vil der for første gang for 24 lande blive fremlagt sammenlignelige data for voksenbefolkningens læse- og regnefærdigheder og problemløsningsevner. Undersøgelsen afslører en række markante forskelle mellem landene.
  Resultaterne bekræfter, at en stor del af den europæiske arbejdsstyrke har ringe kvalifikationer, hvilket kan udgøre en stor udfordring for de europæiske lande, da arbejdsmarkederne vil efterspørge øgede kvalifikationer i fremtiden. Undersøgelsen viser også, at voksne i mange europæiske lande ikke er i stand til at anvende IKT effektivt.
  Undersøgelsen forventes at blive en milepæl for evalueringen af voksnes kvalifikationer på linje på den velkendte PISA-undersøgelse for 15-årige.
  Baggrund:
  Det er OECD, der står for den internationale undersøgelse af voksenkompetencer (PIAAC), som har til formål at vurdere læse- og regnefærdigheder og problemløsningsevner hos befolkningen i aldersgruppen 16-65 i de deltagende lande. Den første undersøgelse (2008-2013) omfatter 24 lande, herunder 17 EU-lande.
  Undersøgelsen er et resultat af et tæt samarbejde mellem OECD, Europa-Kommissionen og de deltagende lande.


 • 10/10: Rådsmøde: transport, telekommunikation og energi
  Mødet vil bl.a. handle om luftfartspassager-rettigheder, SESAR, jernbanesikkerhed, GNSS-agentur, Agentur for Søfartssikkerhed, Cape Town-aftalen samt om E-signatur og elektronisk identifikation - Læs mere...

 • 10/10: Kommissionen vedtager en liste over projekter af fælles interesse inden for energiinfrastruktur
  Europa-Kommissionen vedtager den endelige liste over prioriterede energiinfrastrukturprojekter i EU indtil 2020. Projekterne får etiketten "fælles interesse". De indeholder en betydelig grænseoverskridende komponent, og en enkelt national myndighed skal sikre fremskyndet planlægning og udstedelse af projekttilladelser på op til fire år.
  De vil desuden være berettigede til at modtage EU-støtte i form af tilskud, EU-projektobligationer eller kautioner. Inden for rammerne af "Connecting Europe-faciliteten" er der øremærket 5,1 mia. euro til energiinfrastrukturer i perioden 2014-2020. Alt dette er med til at gøre projekterne attraktive for investorer.
  Ud over mange projekter inden for elektricitetssektoren vil listen også omfatte projekter vedrørende transmission, lagring og flydendegørelse af naturgas, projekter vedrørende intelligente elnetværk og olieprojekter.
  Baggrund:
  Hvis vi skal opfylde vores energimål, er det af vital betydning at udvikle en moderne og integreret energiinfrastruktur. For at mobilisere de nødvendige investeringer i forbedret energiinfrastrukturer indførte forordningen om retningslinjer for et transeuropæisk energiinfrastrukturnetværk (TEN-E Guidelines) begrebet "projekter af fælles interesse".
  Projekterne skal øge de vedvarende energikilders andel af energimixet, reducere energiforbruget, diversificere energikilderne og sikre energiforsyningen. Endvidere skal de bidrage til indførelsen af et konkurrencedygtigt indre marked og sikre fair og konkurrencedygtige energipriser i EU.
  Transmissionssystemoperatørernes og projektinitiativtagernes forslag er blevet gennemgået af bedømmerne, de nationale myndigheder og Agenturet for Samarbejde mellem Energimyndigheder (ACER) og endeligt godkendt og føjet til listen over projekter af fælles interesse af Kommissionens ad-hoc arbejdsgrupper.

 • 14/10: Møde i Eurogruppen

 • 14/10: Rådsmøde: miljø

 • 15/10: Rådsmøde: økonomiske og finansielle anliggender

 • 16/10: Kommissionen vedtager udvidelsespakken 2013
  Den 16. oktober vil udvidelsespakken 2013 være på Kommissionens dagsorden. Den vil indeholde et strategidokument og 8 statusrapporter om nuværende og potentielle kandidatlande.
  Baggrund:
  Hvert efterår vedtager Kommissionen et årligt strategidokument om EU's politik på udvidelsesområdet. Dokumentet indeholder en oversigt over fremskridt i de aktuelle og potentielle kandidatlande i det forløbne år.
  Det nuværende udvidelsesscenario omfatter det vestlige Balkan og Tyrkiet. Forhandlingerne med Island er blevet sat på standby af den islandske regering

 • 17/10: Kommissionen vedtager sin månedlige overtrædelsespakke
  Torsdag 17. oktober vedtager Kommissionen en række beslutninger om overtrædelser. Beslutningerne vedrører de fleste medlemsstater og EU-politikker og har til formål at håndhæve EU-lovgivningen i Europa til gavn for borgerne og erhvervslivet.
  Baggrund
  I henhold til artikel 175 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde (TEUF) har Kommissionen bemyndigelse til at tage retslige skridt mod en medlemsstat, som ikke overholder sine forpligtelser i henhold til EU-retten.
  Proceduren omfatter tre etaper: åbningsskrivelse, begrundet udtalelse og sagsanlæg ved Domstolen.
  Såfremt en medlemsstat trods en domstolsafgørelse ikke tager de nødvendige skridt kan Kommissionen indlede en ny overtrædelsessag i henhold til TEUF-traktatens artikel 260. Efter at have udstedt en enkelt advarsel kan Kommissionen henvise sagen på ny til Domstolen og foreslå, at Domstolen pålægger finansielle sanktioner afhængig af overtrædelsens varighed og alvor og medlemsstatens størrelse.

 • 23/10: Kommissionen foreslår standardiseret momsangivelse for 20 millioner europæiske virksomheder
  Hvert år indgives der 150 millioner momsangivelser til EU's skatteforvaltninger. Indberetningsforpligtelserne er imidlertid forskellige i alle 28 medlemsstater, hvilket gør det vanskeligt for virksomheder, der opererer i mere end én medlemsstat, at overholde de mange regler. Kommissionens forslag om at standardisere momsindberetningsforpligtelserne i alle 28 medlemsstater vil fjerne en af de største hindringer for, at virksomhederne, herunder især små virksomheder, kan udvide deres aktiviteter i det indre marked.

 • 24/10: Møde i det Europæiske Råd - Læs mere...
 • Læs mere

  Seneste

  Flere
  Seneste opdatering: 10/01/2014  |Til toppen