Sti

Fællesskabs-aktiviteter fra den 9. september og frem...
RSS feed
Send til en venSend til en venPrintPrint

09/09/2013

Onsdag holder Barroso sin årlige "State of the Union" tale.
Ellers handler denne uge bl.a. om EP-valg 2014, banktilsyn, ejendomslån, telekommunikation og meget mere.

  Listen over kommende begivenheder er bragt til orientering og vi tager forbehold over for senere ændringer.  

  Udvalgte fremtidige begivenheder:

 • 8-9/: EU's landbrugsministre holder uformelt møde (AGRI) - Læs mere...

 • 9-12/9: Samling i Europa-parlamentet
  Denne gang om bl.a. State of the Union, EP-valg 2014, banktilsyn og om lån til køb af fast ejendom -Læs mere...

 • 10/9: Kommissionens ugentlige møde
  Bl.a. om telekommunikation i EU -Læs mere...

 • 11/9: Barosso's tale om Unionens tilstand - Læs mere...

 •   11/9: Europa-Kommissionen vedtager lovgivningspakke om et indre marked for telekommunikation (et forbundet kontinent)
  Kommissionen vedtager en lovgivningspakke, som skal fremme opbygningen af et forbundet og konkurrencedygtigt kontinent, der skal danne grundlag for bæredygtige digitale arbejdspladser og industrier. Formålet er at sikre, at forbrugerne får de digitale tjenester, som de efterspørger, og at europæiske virksomheder og iværksættere får nemmere ved at skabe arbejdspladser i fremtiden. Forbrugerne vil især kunne glæde sig over, at overtaksering ved roaming forsvinder og at der sikres netneutralitet.
  Baggrund:
  Telekommunikationsnetværkene er grundlaget for en bredere digital økonomi. De er en nøgleforudsætning for Europas fremtidige industri, men de er i dårlig forfatning. Samtidig med en massiv stigning i efterspørgslen efter telekommunikationstjenester (især data), er branchens indtjening faldende, markedsværdierne under pres, og nettoinvesteringerne svage. Hertil kommer, at mange operatører kæmper med betydelig gældsætning.
  De vigende resultater i branchen rammer hele det digitale økosystem, herunder de europæiske komponentproducenter og internetudbydere. Dette rammer andre virksomheder, internetforbundne biler, Intelligente objekter, virksomheder i engros- og detailledet, logistiksektoren, sundhedssektoren, som i stigende grad er afhængige af konnektivitet. Funktionelle digitale økosystemer er hurtigt voksende og jobskabende. De fremmer innovation og erhvervsaktiviteten gennem øget produktivitet, effektivitet og indtjening.
  Den manglende hjørnesten i dette økosystem er et indre marked for telekommunikation, som vil kunne øge BNP på permanent basis med knap 1 % (basisår 2010). Et indre marked for telekommunikation er forudsætningen for, at det digitale økosystem i hele Europa kan tilføres mere dynamik og genvinde en førende global rolle.
  Mindst 4 ud af 10 virksomheder er utilfredse med deres konnektivitet. Tjenesterne er af ringe kvalitet og hastighederne for lave, og det hæmmer konkurrenceevnen. Forbrugerne er trætte af urimelige og ubegrundede gebyrer, forvirrende information og tjenester, som ikke virker.
  I konklusionerne fra Det Europæiske Råds møde i foråret blev Kommissionen opfordret til at fremlægge "konkrete foranstaltninger til gennemførelse af et indre marked for IKT så hurtigt som muligt" inden Det Europæiske Råds møde i oktober.
  Kommissionen vil fremlægge et forslag, der følger to nøgleprincipper i EU-traktaten: friheden til at udbyde og friheden til at forbruge digitale tjenester, uanset hvor man er i EU. Forslaget bygger på rammedirektivet om telekommunikation fra 2009. Det skal fjerne flaskehalse og barrierer, så EU's 28 nationale telekommunikationsmarkeder bliver til et indre marked med en balance, som sikrer all implicerede nettofordele.

 • 13-14/9: EU's økonomiministre holder uformelt møde (ECOFIN) - Læs mere...

 • 15-16/9: EU's transportministre holder uformelt møde - Læs mere...

 • 17/9: Kommissionen griber ind over for designer drugs
  Europa-Kommissionen vil fremlægge forslag, som skal styrke EU's muligheder for at bekæmpe "legal highs". Der er tale om en række nye psykoaktive stoffer, der anvendes som alternativ til narkotika som f.eks. kokain og ecstasy. Kommissionen foreslår regler, som vil gøre proceduren for at forbyde skadelige stoffer og få dem fjernet fra markedet hurtigere, enklere og tilpasset den aktuelle risiko.
  Baggrund:
  I de seneste år er der i gennemsnit dukket nye psykoaktive stoffer op hver uge, og tendensen ventes at fortsætte i de kommende år. Siden 1997 har medlemsstaterne identificeret flere end 300 stoffer, og de er tredoblet i antal fra 2009 til 2012 (fra 24 i 2009 til 73 i 2012). Omkring 80 % af stofferne er blevet identificeret i mere end én medlemsstat.
  Forslagene følger af gentagne advarsler fra Det Europæiske Overvågningscenter for Narkotika og Narkotikamisbrug (EMCDDA) og Europol. De er også et resultat af opfordringer fra Europa-Parlamentet og medlemsstaterne om at ajourføre Rådets afgørelse 2005/387.

 • 18/9: Europa-Kommissionen vil foreslå lovgivning om finansielle benchmarks
  Den 18. september vedtager Europa-Kommissionen et udkast til forordning om finansielle benchmarks. Kommissionen ønsker at regulere de spørgsmål, som er opstået i forbindelse med den påståede manipulation af LIBOR and EURIBOR og andre benchmarks for råvarer og valutakurser. Forslaget vil omfatte nye regler for opstilling og anvendelse af benchmarks for finansielle instrumenter og kontrakter. Dette skal sikre, at de pågældende benchmarks er pålidelige, ikke påvirkes af interessekonflikter og afspejler den økonomiske virkelighed efter hensigten.
  Baggrund
  Benchmarks påvirker værdien af finansielle instrumenter for billioner af euro globalt, og millioner af boliglån anvender benchmaks som reference. De er bestemmende for de beløb, som udbetales i henhold til finansielle kontrakter, de påvirker værdien af investeringer og anvendes til at vurdere investeringsforvalteres resultater. Tvivl om benchmarks' nøjagtighed og pålidelighed kan underminere markedets tillid, påføre forbrugere og investorer betydelige tab og forvride realøkonomien.

 • 19-21/9: Europæisk territorialt samarbejde 2013
  Forud for den anden europæiske samarbejdsdag 21. september udtaler kommissær Johannes Hahn, at det europæiske territoriale samarbejde vil blive tilført mere fokus, strategisk målrettethed og flere midler 2014-2020.
  Tidspunktet for den europæiske samarbejdsdag er af stor betydning, idet Europa-Parlamentet og medlemsstaterne er tæt på en aftale om forordningerne om finansiering af næste runde af regionalpolitikken og om EU's budget for de næste syv år. Med de nuværende budgetforslag vil der blive afsat 8,9 mia. euro til det europæiske territoriale samarbejde, svarende til en stigning på 1 mia. i forhold til forrige budgetperiode.
  Kommissær Johannes Hahn vil være på Twitter 19. september for at chatte om det europæiske territoriale samarbejde i fremtiden og om andre samarbejdsmodeller som f.eks. makro-regionale strategier.

 • 26/9: Kommissionen vedtager sin månedlige overtrædelsespakke
  Torsdag 26. september vedtager Kommissionen en række beslutninger om overtrædelser. Beslutningerne vedrører de fleste medlemsstater og EU-politikker og har til formål at håndhæve EU-lovgivningen i Europa til gavn for borgerne og erhvervslivet.
  Baggrund
  I henhold til artikel 175 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde (TEUF) har Kommissionen bemyndigelse til at tage retslige skridt mod en medlemsstat, som ikke overholder sine forpligtelser i henhold til EU-retten.
  Proceduren omfatter tre etaper: åbningsskrivelse, begrundet udtalelse og sagsanlæg ved Domstolen.
  Såfremt en medlemsstat trods en domstolsafgørelse ikke tager de nødvendige skridt kan Kommissionen indlede en ny overtrædelsessag i henhold til TEUF-traktatens artikel 260. Efter at have udstedt en enkelt advarsel kan Kommissionen henvise sagen på ny til Domstolen og foreslå, at Domstolen pålægger finansielle sanktioner afhængig af overtrædelsens varighed og alvor og medlemsstatens størrelse.

 • 24/10: Møde i det Europæiske Råd
 • Læs mere

  Seneste

  Flere
  Seneste opdatering: 10/01/2014  |Til toppen