Sti

Fællesskabs-aktiviteter fra 17. maj 2013 og frem...
RSS feed
Send til en venSend til en venPrintPrint

17/05/2013

Så er der igen topmøde om EU's økonomi, energi og skattesnyd.
Der udover handler dagen i dag og næste uge om: Aarhus som kulturby-2017, vedvarende energi, offshore-udvinding af olie og gas, lukning af atomkraftværker, EP-valg, skattesnyd, EU-USA-frihandel, Syrien, arabiske forår, EU-budget i fremtiden, EU-havne og havnetjenester, badevand samt om nanoelektronikindustrien…

  Listen over kommende begivenheder er bragt til orientering og vi tager forbehold over for senere ændringer.   

  Udvalgte fremtidige begivenheder:


  • 16-17/5: Møde i Rådet (uddannelse, ungdom, kultur og sport)
   Kulturel mangfoldighed og transatlantiske frihandelsaftale samt om Aarhus som kulturby-2017 - Læs mere...

  • 20-23/5: Plenar møde i Europa-Parlamentet
   I dene uge om vedvarende energi, offshore-udvinding af olie og gas, lukning af atomkraftværker, EP-valg, bankunion, skattesnyd, EU-USA-frihandel, Syrien, arabiske forår, Island, synshandicappede
   , Selskabsdyr og mange andre emner - Læs mere...

  • 21/5: Møde i Rådet (almindelige anliggender)
   Emnerne bliver onsdagens topmøde samt EU's langtidsbudget - Læs mere...

  • 21/5: Kommissionens ugentlige møde
   På dagsordenen er bl.a.  EU-havne og havnetjenester - Læs mere...

  • 21/5: Den årlige badevandsrapport bliver fremlagt - Hvordan er dit badevand?

  • 22/5: Kommissionen foreslår opgradering af 300 vigtige europæiske søhavne
   Europa-Kommissionen offentliggør et initiativ til at forbedre havneoperationer og videre transportforbindelser i vigtige havne langs EU’s kyster. De retningslinjer og retlige ændringer, som forslaget indeholder, vil gøre det nemmere for havneoperatører at opgradere deres tjenester og faciliteter og give dem større finansiel autonomi.
   Baggrund:
   Europa er hjemsted for et af verdens tætteste netværk af havne. Havnene er af afgørende betydning for det europæiske erhvervsliv og for Europas konkurrenceevne, og de har et stort beskæftigelses- og investeringspotentiale. Omkring 74 % af de varer, som kommer ind i EU udefra, kommer ind via en havn. Havnene har også stor betydning for handelen internt i EU: 37 % af godstransporten internt i EU og 385 mio. passagerer bevæger sig hvert år igennem en havn. Samtidig står EU’s havne overfor en række særlige udfordringer:
   • godsmængden forventes at stige med 50 % frem til 2030 – og den hurtigt voksende containertrafik med endnu mere;
   • der er opstået en ”resultatkløft” mellem havne, som har tilpasset sig de nye logistiske og økonomiske behov, og havne, som ikke er fulgt med udviklingen; og
   • handelsflådernes størrelse og kompleksitet vokser, og havnene er nødt til at tilpasse sig.

  • 22/5: Møde i det Europæiske Råd - Læs mere...

  • 23/5: Kommissionen vedtager europæisk strategi for mikro- og nanoelektroniske komponenter og systemer
   Den 23. maj vedtager Europa-Kommissionen en meddelelse, som skitserer en strategi til at styrke den europæiske mikro- og nanoelektronikindustris konkurrenceevne og vækstkapacitet. Moderne biler, fly og tog er sikrere, mere energieffektive og behageligere takket være deres elektroniske dele. Det samme gælder medicinsk udstyr, husholdningsapparater, energinet og sikkerhedssystemer. Derfor er mikro- og nanoelektronik en central støtteteknologi, som er af afgørende betydning for væksten og beskæftigelsen i EU. Strategien sigter på at tiltrække yderligere offentlige og private investeringer og omfatter politikinstrumenter på regionalt, nationalt og EU plan, herunder finansiel støtte til forskning, udvikling og innovation, adgang til kapitalinvesteringer, og forbedring og bedre brug af den eksisterende lovgivning. Strategien dækker hele værdikæden, fra fremstilling af materialer og udstyr til design og masseproduktion af komponenter og systemer.
   Baggrund:
   Mikro- og nanoelektronik understøtter en væsentlig del af verdensøkonomien, og dens rolle vil fortsætte med at vokse i takt med den voksende digitalisering af varer og tjenesteydelser. Alene i 2012 var sektorens globale omsætning på 230 mia. euro. På trods af det nuværende økonomiske klima er verdensmarkedet for mikro- og nanoelektronik fortsat med at vokse med 5 % årligt siden 2000, og væksten forventes at holde mindst dette niveau frem til 2020. I Europa er over 240 000 mennesker ansat i mikro- og nanoelektroniksektoren.

  • 23/5: Præsentation af 2012-rapporten om bekæmpelse af svig fra OLAF

  • 29/5: Kommissionen fremlægger de landespecifikke anbefalinger for 2013

  • 30/5: Kommissionen vedtager månedlig overtrædelsespakke
   De beslutninger, som pakken indeholder, dækker alle medlemsstater og de fleste af EU’s politikker, og sigter på at håndhæve EU-lovgivningen i borgernes og erhvervslivets interesse.
   Baggrund:
   Artikel 258 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde (TEUF) giver Kommissionen beføjelse til som traktaternes vogter at anlægge sag mod en medlemsstat, der ikke overholder sine forpligtelser i henhold til EU-retten.
   Proceduren består af tre på hinanden følgende faser: åbningsskrivelse, begrundet udtalelse og sagsanlæg ved Domstolen.
   Hvis medlemsstaten trods Domstolens afgørelse stadig undlader at handle, kan Kommissionen indlede en ny traktatbrudssag i henhold til artikel 260 i TEUF. Efter kun én skriftlig advarsel kan Kommissionen indstævne medlemsstaten for Domstolen igen og foreslå Domstolen at pålægge medlemsstaten økonomiske sanktioner på grundlag af traktatbruddets varighed og grovhed og medlemsstatens størrelse.

  • ?/6: Handlingsplan skal sætte skub i EU’s stålindustri 
   Europa-Kommissionen offentliggør en handlingsplan for den europæiske stålindustri, som skal hjælpe sektoren med at løfte de udfordringer den står overfor og fremme innovation, vækst og beskæftigelse. Kommissionens stålhandlingsplan sigter på at styrke de stålsektor-specifikke aspekter af forskellige politikområder, såsom bedre regulering, klimaændringer, energi, handel, ressourceeffektivitet, råvarer og konkurrence. Kommissionen vil også se på stålsektorens berettigelse til regionalstøtte, rednings- eller omstruktureringsstøtte eller støtte til lukning. 
   Baggrund:
   Med sine 360 000 ansatte, en omsætning på omkring 170 mia. euro og en plads i værdikæden inden for fremstillingsvirksomhed i mange downstream-sektorer spiller stålindustrien en strategisk rolle i økonomien. De seneste års udvikling – den økonomiske krise, udviklingen i priserne på råvarer og energi og ny lovgivning – har imidlertid stillet EU’s stålproducenter overfor nye udfordringer. Siden 2011 har flere stålproducenter valgt at mindske deres produktion, og midlertidige eller permanente lukninger af en række stålværker har ramt flere EU-medlemslande.
   I 2012 og begyndelsen af 2013 afholdt industri- og erhvervskommissær Antonio Tajani og beskæftigelseskommissær Laszlo Andor fire rundbordsmøder på højt plan om stålindustriens fremtid, med det formål at skabe en platform for dialog mellem industrien, fagforeningerne og Kommissionen. I december 2012 vedtog Europa-Parlamentet en resolution om stålindustrien, hvori det bifaldt Kommissionens initiativ til hurtigt at udvikle en europæisk handlingsplan til bevarelse af stålsektoren og forbedring af dens konkurrenceevne. Rådet (konkurrenceevne) bakkede også op om handlingsplanen i februar 2013.

  • 13-16/6: EU i Danmark til Folkemødet på Bornholm - Læs mere...

  • 1/7: Kroatien bliver det 28. medlem af EU - Læs mere...

  • 1/7: Litauen overtager formandskabet for EU

  Læs mere

  Seneste

  Flere
  Seneste opdatering: 10/01/2014  |Til toppen