Sti

Fællesskabs-aktiviteter fra 25. februar 2013 og frem...
RSS feed
Send til en venSend til en venPrintPrint

22/02/2013

I næste uge handler bl.a. om EU-Ukraine-topmøde, EU's grænser og grænsekontrol samt fattigdom og et anstændigt liv for alle

  Listen over kommende begivenheder er bragt til orientering og vi tager forbehold over for senere ændringer.   

  Udvalgte fremtidige begivenheder:


  • 25/2: Topmøde mellem EU og Ukraine
   Det 16. topmøde mellem EU og Ukraine finder sted i Bruxelles

  • 27/2: Kommissionens ugentlige møde - Læs mere...

  • 27/2: “Et anstændigt liv for alle inden udgangen af 2030”- afskaffelse af fattigdom og sikring af en bæredygtig fremtid
   Den 27. februar fremlægger Europa-Kommissionen sit syn på udviklingsdagsordenen efter 2015. Meddelelsen indeholder en evaluering af millennium-udviklingsmålene, som udløber i 2015, og en oversigt over aktioner baseret på resultaterne af Rio+20-konferencen, deriblandt målsætninger for bæredygtig udvikling. Millennium-udviklingsmålene har været et effektivt redskab til at samle verden i kampen mod fattigdom. Fattigdomsbekæmpelsen er fortsat en topprioritet, på lige fod med klimaændringer, ressourceknaphed, miljøforringelser og social ulighed. De to udfordringer, det er at udrydde fattigdom og sikre bæredygtig udvikling, er tæt forbundet, og den næste globale ramme bør tage højde for begge spørgsmål. Der er et klart behov for at gå videre og skabe den omfattende ramme, som er nødvendig for at bekæmpe fattigdom og fremme af bæredygtig udvikling og social lighed, alt imens det sikres, at de globale fremskridt holder sig inden for rammerne af vores planets ressourcer. Meddelelsen om et anstændigt liv for alle udstikker en fælles og detaljeret vision om hvorledes vi kan udrydde ekstrem fattigdom og give vores verden en bæredygtig fremtid som svar på de globale udfordringer vi står overfor.

  • 28/2: EU’s ‘intelligente grænser’-initiativ: forbedring af mobiliteten og sikkerheden
   Den 27. februar 2013 fremlægger Europa-Kommissionen sin ‘intelligente grænser’-pakke, som sigter på at udnytte ny teknologi til at accelerere, lette of forstærke grænsekontrolprocedurerne for udlændinge, som søger indrejse i EU. Pakken består af et program vedrørende tredjelandsstatsborgere med status som registreret rejsende, under hvilket visse grupper af hyppigt rejsende fra tredjelande (f.eks. forretningsrejsende, arbejdstagere på kortvarige kontrakter, forskere og studerende, tredjelandsstatsborgere som har tæt familiemæssig tilknytning til EU-borgere eller er bosat i regioner, der grænser op til EU) vil kunne rejse ind i EU under anvendelse af forenklet grænsekontrol. Den omfatter også et ind- og udrejsesystem, som registrerer tid og sted for tredjelandestatsborgeres ind- og udrejse af EU. Systemet beregner varigheden af tilladte kortvarige ophold elektronisk og erstatter dermed manuel registrering. Formålet med ‘intelligente grænser’-pakken er at gøre livet lettere for hyppigt rejsende tredjelandsstatsborgere ved EU’s ydre grænser, forbedre sikkerheden i EU og bidrage til bedre overvågning af grænseovergangene.

  • 12/3: Et mere demokratisk valg til Europa-Parlament
   Kommissionen fremlægger en anbefaling til de europæiske politiske partier om at udpege deres kandidat til posten som formand for Europa-Kommissionen. Medlemsstaterne og de nationale politiske partier opfordres også til at sikre, at borgerne er oplyst om sammenhængen mellem de nationale og de europæiske politiske partier.
   Baggrund:
   Valget til Europa-Parlamentet i 2014 er så meget desto vigtigere som EU er i færd med at tage store skridt hen imod skabelsen af en egentlig økonomisk og monetær union, hvis demokratiske legitimitet er af afgørende betydning. Ved valget i 2009 var den samlede valgdeltagelse på 43 %. Nye undersøgelser viser, at 84 % af borgerne mener, at valgdeltagelsen ville være højere hvis der forelå mere information om valget til Europa-Parlamentet, EU’s betydning for deres hverdag og kandidaternes og partiernes programmer og målsætninger. 73 % mener også, at valgdeltagelsen ville være højere hvis de nationale politiske partier gjorde deres europæiske partitilhørsforhold klart.

  • 13/3: Kommissionen foreslår nye tiltag til at sikre flypassagerers rettigheder
   Europa-Kommissionen fremlægger en omfattende pakke af tiltag, hvis formål er at sikre, at flypassagerer i praksis kan nyde godt af de rettigheder, som de har i forbindelse med boardingafvisning, lange forsinkelser, aflysninger eller fejlhåndteret bagage.
   Forslagene har fokus på håndhævelse, ekstraordinære omstændigheder, frister og omdirigering, og sigter på at afklare spørgsmål omkring planlagte afgange og håndhævelse af reglerne for bortkommet bagage. 
   Baggrund:
   Europas succes med at sikre og forsvare passagerrettigheder er ét af de mest konkrete resultater af EU’s transportpolitik.
   EU påbegyndte sit arbejde på området i starten af 1990’erne med vedtagelsen af regler for passagerrettigheder i forbindelse med boardingafvisning på grund af overbooking (forordning (EF) nr. 261). Sidenhen har Kommissionen arbejdet på at udvide disse rettigheder til at gælde inden for samtlige former for transport.
   Eftersom luftfarten var den første sektor, der fik regler for passagerrettigheder, er det på dette område, at vi har den største og bedste erfaring. Mange erfaringer er blevet gjort siden rettighederne for flypassagerer trådte i kraft i 2005, og derfor er der nu behov for at foretage visse ændringer.

  • 14-15/3: Møde i det Europæiske Råd 

  • 21/3: Kommissionen vedtager månedlig overtrædelsespakke
   De beslutninger, som pakken indeholder, dækker alle medlemsstater og de fleste af EU’s politikker, og sigter på at håndhæve EU-lovgivningen i borgernes og erhvervslivets interesse.
   Baggrund:
   Artikel 258 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde (TEUF) giver Kommissionen beføjelse til som traktaternes vogter at anlægge sag mod en medlemsstat, der ikke overholder sine forpligtelser i henhold til EU-retten.
   Proceduren består af tre på hinanden følgende faser: åbningsskrivelse, begrundet udtalelse og sagsanlæg ved Domstolen.
   Hvis medlemsstaten trods Domstolens afgørelse stadig undlader at handle, kan Kommissionen indlede en ny traktatbrudssag i henhold til artikel 260 i TEUF. Efter kun én skriftlig advarsel kan Kommissionen indstævne medlemsstaten for Domstolen igen og foreslå Domstolen at pålægge medlemsstaten økonomiske sanktioner på grundlag af traktatbruddets varighed og grovhed og medlemsstatens størrelse.  • ?/3: De 10 EU-retsakter, som udgør den største byrde for små og mellemstore virksomheder
   Kommissionen offentliggør resultatet af høringen om de EU-retsakter, som udgør den største byrde for små og mellemstore virksomheder (SMV’er). Kommissionen havde opfordret SMV’er til at bidrage med idéer til, hvorledes den administrative byrde kan mindskes. Den modtog efterfølgende mere end 1000 bidrag. Resultatet af denne høring er en del af en meddelelse fra Kommissionen om forbedring af den EU-lovgivning, som berører SMV’er: ”Smart regulering – hvordan EU bedre kan imødekomme SMV'ers behov”, som vil blive fremlagt samme dag. Meddelelsen vurderer de fremskridt, der er gjort i forhold til principperne om smart regulering, bl.a. gennemførelsen af undtagelsen for mikrovirksomheder, indførelsen af mere lempelige reguleringsordninger for SMV’er og sikringen af målrettethed i reguleringen.
   Resultatet af høringen viser hvilke spørgsmål mere end 1000 virksomheder og erhvervsorganisationer betragter som vigtige. Kommissionen agter at analysere bidragene og overveje hvorledes SMV’ernes situation kan forbedres.

  • ?/3: Unionens resultattavle for innovation viser medlemsstaternes innovationsresultater i en global sammenhæng
   Europa-Kommissionen fremlægger den seneste rapport om Unionens resultattavle for innovation, som benchmarker medlemsstaternes innovationsresultater og –potentiale. Rapporten for 2012 rangordner medlemsstaterne efter innovationsresultater og opdeler dem i innovationslande, innovationsfølgende lande, moderate innovationslande og beskedne innovationslande. Rapporten viser udviklingen i EU’s og de enkelte medlemsstaters innovationsresultater over en periode på fem år og siden iværksættelsen af Europa 2020-flagskibsstrategien i 2010. Endelig ser rapporten på den økonomiske krises indvirkning på EU’s forsknings- og innovationslandskab. 
   Baggrund:
   Unionens resultattavle for innovation bidrager til en bedre gennemførelse af Europa 2020-flagsskibsinitiativet ”Innovationsunionen”. I mere end 10 år har rapporten været brugt til at analysere EU’s og medlemsstaternes innovationsresultater ved brug af statistisk analyse, som måler fremskridt på vejen mod en mere innovativ europæisk økonomi – et afgørende element i Europa 2020-strategiens målsætning om intelligent vækst.
   Rapporten måler innovationsfremskridt og –resultater på grundlag af 25 indikatorer, samlet i otte nøgleområder med betydning for europæisk og national forsknings- og innovationssystemer, nemlig menneskelige ressourcer, åbne og attraktive forskningsordninger af topkvalitet, finansiering og støtte, virksomhedsinvesteringer, netværk og iværksætteri, intellektuel kapital, innovative virksomheder og økonomiske virkninger. Rapporten dækker alle 27 medlemsstater, kandidatlande og associerede lande, samt, i et mindre omfang, EU’s væsentligste globale økonomiske partnere, såsom USA, Japan, Sydkorea og BRICS-landene. 

  Læs mere

  Seneste

  Flere
  Seneste opdatering: 10/01/2014  |Til toppen