Sti

Fællesskabs-aktiviteter fra 23. november og frem...
RSS feed
Send til en venSend til en venPrintPrint

23/11/2012

2. dagen for stats- og regeringschefernes topmøde om EU's fremtidige finansiering er gået i gang og i næste uge handler det bl.a. om ØMU, økonomisk styring samt høring om pakkelevering og e-handlen...

  Listen over kommende begivenheder er bragt til orientering og vi tager forbehold over for senere ændringer.  

  November:

  • 22-23/11:  Topmøde om EU's budget - Læs mere... 

  • 26-27/11: Møde i Rådet (uddannelse, ungdom, kultur og sport)

  • 28/11: Kommissionens ugetlige møde - Læs mere...

  • 28/11: Kommissionen fremlægger den årlige vækstundersøgelse, rapporten om varslingsmekanismen og rapporten om integrationen på det indre marked for 2013
   Den 28. november fremlægger Europa-Kommissionen sin tredje årlige vækstundersøgelse, som skitserer EU’s generelle økonomiske og sociale prioriteter i det kommende år. Undersøgelsen udstikker også retningslinjer for medlemsstaternes tiltag til at øge væksten og beskæftigelsen i overensstemmelse med EU’s langsigtede vækststrategi Europa 2020. Vækstundersøgelsen markerer starten på det europæiske halvår, EU’s tidsplan for koordinering af budgetpolitikken og de økonomiske politikker.
   Samtidig fremlægger Kommissionen også sin anden rapport om varslingsmekanismen i henhold til de nye regler om forebyggelse og korrektion af makroøkonomiske ubalancer. Rapporten analyserer medlemsstaternes resultater i forhold til en resultattavle med 11 økonomiske indikatorer – heriblandt lønomkostninger pr. enhed og boligpriser – og vurderer hvorvidt der er behov for yderligere undersøgelser af mulige ubalancer. I år er en indikator om forpligtelser i finanssektoren blevet tilføjet til resultattavlen.
   Endelig offentliggør Kommission for første gang en rapport om integrationen på det indre marked som en del af den årlige vækstundersøgelsespakke. Rapporten indeholder en analyse af integrationen på det indre marked og ser nærmere på de væsentligste hindringer for et mere velfungerende indre marked, især på områder med stort vækstpotentiale, som f.eks. tjenesteydelser, netværk og den digitale økonomi.
   Baggrund:
   Vækstundersøgelsespakken markerer starten på det europæiske halvår, som blev indført i 2010 med henblik på at sikre bedre overensstemmelse mellem de forskellige medlemsstaters budgetpolitik og økonomiske politikker. Det europæiske halvår muliggør bedre overvågning på EU-plan med det formål at sikre, at medlemsstaterne bevæger sig i samme retning, og forhindre, at den politik, som føres i én medlemsstat, kan få negative konsekvenser for andre medlemsstater. Halvåret skydes i gang med den årlige vækstundersøgelse, som drøftes og vedtages på Det Europæiske Råds møde i marts. Prioriteterne i undersøgelsen inkorporeres i de nationale finanspolitiske og økonomiske strategier (fremlagt af medlemsstaterne i april), som sammen udgør grundlaget for Kommissionens landespecifikke anbefalinger, som offentliggøres i maj og vedtages på Det Europæiske Råds møde i juni.

  • 28/11: Kommissionen fremlægger udkast til en dyb og egentlig økonomisk og monetær union
   Den 28. november fremlægger Europa-Kommissionen sit udkast til en køreplan for en dyb og egentlig økonomisk og monetær union som kan skabe vedvarende økonomisk stabilitet, velstand og social velfærd i fremtiden. Som meddelt af José Manuel Barroso i talen om Unionens tilstand den 12. september, identificerer udkastet de tiltag, som er nødvendige for oprettelsen af en egentlig finanspolitisk og økonomisk union, med en dertil hørende bankunion. Det skitserer de skridt, som skal tages i løbet af de kommende måneder og år, samt de redskaber og instrumenter, som er nødvendige for at nå det overordnede mål. Desuden beskriver udkastet de juridiske gennemførelsesmuligheder, inklusive de traktatændringer, som måtte være nødvendige. Endelig diskuteres hvorledes man kan sikre den demokratiske legitimitet og ansvarlighed, som er en uundværlig del af processen.
   Baggrund:
   Udkastet er et bidrag til Det Europæiske Råds drøftelser på mødet i december og indgår i den rapport, som formanden for Det Europæiske Råd udarbejder i tæt samarbejde med formændene for Europa-Kommissionen, Eurogruppen og Den Europæiske Centralbank. De fire formænds foreløbige rapport blev drøftet på Det Europæiske Råds møde i oktober, hvor det blev besluttet at fremlægge en konkret og tidsbundet køreplan for de væsentligste byggesten i en egentlig økonomisk og monetær union.

  • 29/11: Integreret pakkeleveringsmarked skal fremskynde væksten i e-handlen i EU
   Kommissionen lancerer en høring om grønbogen om pakkelevering, med særligt fokus på forhold på tværs af grænserne og e-handelsbehov.
   Baggrund:
   E-handel betragtes generelt som et vigtigt bidrag til økonomisk vækst og højere beskæftigelse i EU. Kommissionens meddelelse om e-handel og onlinetjenester fra januar 2012 (se IP/12/10) identificerede bedre levering som én af fem topprioriteter i planen for at fremme e-handelen frem til 2015, og dens betydning er siden blevet understreget af Det Europæiske Råd og Europa-Parlamentet. Levering er af central betydning for e-handelen og spiller en vigtig rolle i opbygningen af tillid mellem sælgere og købere.
   Med grønbogen lancerer Kommissionen en omfattende høring med det formål at indsamle information om leveringsmarkederne for varer købt online og identificere mulige hindringer for skabelsen af et integreret pakkeleveringsmarked på EU-plan. Desuden ønsker Kommissionen at finde frem til, hvorledes de berørte parter mener kundernes og forbrugernes interesser bedst kan tilgodeses. På det grundlag vil Kommissionen udarbejde forslag til hvordan man kan udvikle et gnidningsløst leveringssystem i EU, som kan bidrage til væksten i e-handelen og sikre at fordelene ved e-handel kommer alle borgere og SMV’er til gode over hele Europa.

  • 29/11: Møde i Rådet (eksterne forbindelser - handel)

  Udvalgte fremtidige begivenheder:


  • 5/12: Kommissionen fremlægger pakke af foranstaltninger til bekæmpelse af skattesvig og aggressiv skatteplanlægning
   Den 5. december vedtager Europa-Kommissionen en omfattende pakke af foranstaltninger som sigter på at styrke bekæmpelsen af skattesvig og aggressiv skatteplanlægning i EU. Skattesvig og skatteunddragelse koster medlemsstaterne næsten 1 billion euro om året. Ikke alene medfører dette et omfattende tab af indtægter til offentlige udgifter, det undergraver også skattesystemernes retfærdighed og skaber konkurrencemæssige ulemper for ærlige virksomheder. Eftersom skattesvig og skatteunddragelse foregår på tværs af landegrænserne er tættere koordinering på EU plan af afgørende betydning.

  • 5/12: Kommissionen fremlægger meddelelse om en ungdomsbeskæftigelsespakke
   Den 5. december fremlægger Europa-Kommissionen en meddelelse om en ungdomsbeskæftigelsespakke med konkrete forslag og tiltag som sigter på at bekæmpe ungdomsarbejdsløsheden.
   Meddelelsen indeholder en ajourføring af de seneste tendenser for ungdomsarbejdsløsheden, giver et overblik over beslægtede spørgsmål, som blev behandlet i de første to europæiske halvår, fremlægger målrettede tiltag omkring lærlingeuddannelser og mobilitet, og drøfter EU-midlernes rolle i bekæmpelsen af ungdomsarbejdsløsheden.
   Som det væsentligste indeholder meddelelsen et forslag til Rådets henstilling om ungdomsgarantier, som bygger på bedste praksis i et lille antal medlemsstater, bl.a. Finland og Østrig. Idéen bag begrebet “ungdomsgarantier” er at sikre, at alle unge får et kvalitetstilbud om beskæftigelse eller erhvervsuddannelse eller videregående uddannelse senest fire måneder efter de har forladt skolen eller er blevet arbejdsløse. Forslaget indeholder retningslinjer for vellykket og hurtig gennemførelse af ungdomsgaranti-ordninger, med maksimal udnyttelse af EU-midler, heriblandt særligt midler fra Den Europæiske Socialfond.
   Endelig markerer meddelelsen begyndelsen på den anden fase i høringen af arbejdsmarkedsparterne om udviklingen af en kvalitetsramme for praktikophold. En sådan ramme vil skulle indeholde retningslinjer for formen og indholdet af praktikaftaler, som skal sikre at praktikanter får værdifuld viden og værdifulde færdigheder med fra deres praktikophold.

  • 5/12: Kommissionen fremsætter forslag til ændring af bemyndigelses- og procedureforordningerne som led i moderniseringen af EU’s statsstøttepolitik
   Den 19. december vedtager Europa-Kommissionen som led i moderniseringen af EU’s statsstøttepolitik forslag til ændring af to nøgleinstrumenter: bemyndigelsesforordningen og procedureforordningen.
   Bemyndigelsesforordningen giver Kommissionen mulighed for at erklære visse former for støtte forenelig med statsstøttereglerne og fritage dem fra anmeldelse til Kommissionen. Den foreslåede ændring fritager nye former for støtte, såsom støtte til kultur eller innovation, eller støtte i forbindelse med naturkatastrofer.
   Procedureforordningen fastsætter reglerne for statsstøtteundersøgelser. Som bebudet i meddelelsen om modernisering af EU’s statsstøttepolitik fra 8. maj 2012 sigter reformen af statsstøtteproceduren hovedsageligt på at forbedre behandlingen af klager og sikre, at Kommissionen får fuldstændige og korrekte oplysninger fra markedet. 

  • 19/12: Kommissionen vedtager nye bredbåndsregningslinjer
   Den 19. december vedtager Europa-Kommissionen nye bredbåndsregningslinjer om statsstøtte til bredbåndsnet, som erstatter retningslinjerne fra 2009.
   Bredbåndsretningslinjerne udstikker kriterier for offentlig finansiering af bredbåndsnet i EU i overensstemmelse med reglerne for det indre marked. De nye retningslinjer bidrager dermed til den digitale dagsordens målsætninger, alt imens de begrænser konkurrenceforvridning og sikrer, at private investeringer ikke fortrænges.
   De moderniserede retningslinjer tager højde for den markedsmæssige, teknologiske og lovgivningsmæssige udvikling, bl.a. for så vidt angår betingelserne for støtte til næste generation af net og de nødvendige forpligtelser til at give engrosadgang til de subsidierede net. Desuden sigter retningslinjerne på at sikre større gennemsigtighed i forhold til de støttede projekter.

  • 13-14/12: December topmøde 

  Læs mere

  Seneste

  Flere
  Seneste opdatering: 23/11/2012  |Til toppen