Sti

Kommissionens aktiviteter fra 21. januar og frem
RSS feed
Send til en venSend til en venPrintPrint

21/01/2011

I næste uge om bl.a. fremtiden for landbrugspolitikken, biers sundhed, udnyttelse af ressourcer,  råvaremarkederne samt grønbog om offentlige indkøb.

  Listen over kommende begivenheder er bragt til orientering, og forbehold over for senere ændringer må tages.

  Udvalgte begivenheder: 


  Januar:

  • 24/1: Ministrene for landbrug mødes i Bruxelles
   Bl.a. om reformen af den fælles landbrugspolitik frem mod 2020 og biers sundhed -Læs mere...

  • 26/1: Kommissionens ugentlige møde
   I denne uge blandt om ressourceeffektivitet, råvaremarkederne og offentlige indkøb - Læs mere...

  • 26/1: Et ressourceeffektiv Europa – Flagskibsinitiativ i Europa-2000 strategien
   Kommissionens meddelelse om et ressourceeffektivt Europa er ét af syv flagskibsinitiativer i Europa-2000 programmet, som skal føre til intelligent, bæredygtig og inklusiv vækst.
   Naturressourcer som vand og jord, men også råvarer og fødevarer er af grundlæggende betydning for den europæiske og internationale økonomi og for vores livskvalitet. Men det globale pres på ressourcerne øges. Det nuværende mønster i ressourceforbruget kan ikke fortsætte. Det er derfor af kritisk betydning at opbygge et mere ressourceeffektivt Europa.
   En intelligent anvendelse af de knappe ressourcer vil ikke alene understøtte overgangen til en mere effektiv og kulstoffattig økonomi og sikre økonomisk og økologisk sikkerhed i Europa. En intelligent ressourceanvendelse vil også byde på nye muligheder, forbedre produktiviteten og skabe vækst og arbejde til Europas borgere.
   Baggrund:
   I meddelelsen fremlæges en strategisk og integreret ramme for en lang række politikområder og initiativer, som skal gennemføres på EU-plan, herunder en langsigtet dagsorden for klima, energi, transport og innovation, reform af landbrugs- og fiskeripolitikken, biodiversitet, råvarer og ressourcerelaterede politikker. Disse forskellige elementer vil blive lagt frem i de kommende år for at sikre en gradvis og synergiskabende effekt, herunder også i internationale fora. Meddelelsen vil allerede omfatte en række køreplaner på kort frist og mellemfristede strategier.

  • 26/1: Kommissionen vedtager meddelelse om råvaremarkederne og om råvarer
   Kommissionen fremlægger en oversigt over de opnåede resultater på EU-plan for så vidt angår råvaremarkederne og råvarer, og om de næste planlagte skridt. Kommissionen agter at styrke gennemførelsen af sit råvareinitiativ fra 2008 i en integreret strategi og at tage drøftelsen om disse spørgsmål op på internationalt niveau.

  • 26/1: Høring om modernisering af EU's politik for offentlige indkøb – mod et mere effektivt europæisk marked for offentlige indkøb
   Kommissionen lancereren enoffentlig høring om modernisering af EU's politik for offentlige indkøb i form af en grønbog. Grønbogen skal anspore til en general debat om reglerne for EU's politik for offentlige indkøb, for at forenkle og ajourføre gældende lovgivning, så tildelingen af offentlige kontrakter gøres nemmere og mere fleksibel, og så offentlige kontrakter i højere grad understøtter andre politikker.
   Baggrund:
   Offentlige myndigheders indkøb af varer og tjenesteydelser tegner sig for ca. 17 % af EU's BNP. EU's lovgivning om offentlige indkøb har til formål at sikre et åbent og konkurrencedygtigt paneuropæisk marked for store offentlige indkøb og herved spare skatteborgerne adskillige milliarder euro hvert år.
   Samtidig kan offentlige indkøb udgøre en vigtig støtte til innovation, miljøbeskyttelse og beskæftigelse – der kan f.eks. være tale om kontorudstyr fremstillet af miljøvenlige og bæredygtige materialer, handicapvenlige bygninger, innovative produkter osv.
   I sin lov om det indre marked fra oktober 2010 annoncerede Kommissionen, at den senest i 2012 ville fremsætte lovforslag om modernisering af reglerne for offentlige indkøb i EU. Formålet med grønbogen er at sikre, at den bredest mulige kreds af interesserede får lejlighed til at bidrage til forslagene.

  • 26-30/1: Økonomisk Verdensforum: Årsmøde i Schweiz
   Årsmødet 2011 træder samme under temaet "Fælles normer i en ny virkelighed".
   Temaet afspejler mange lederes vigtigste bekymring i dag – nemlig at vi lever i en verden, som bliver mere og mere kompleks og usammenhængende, og hvor vi oplever et skred i fælles værdier og principper, som underminerer den offentlige tillid til samfundets ledere og troen på økonomisk vækst og politisk stabilitet i fremtiden.

  • 31/1: Kommissionen fremlægger planer for at mindske antallet af unge i EU, der forlader skolen for tidligt
   Meddelelsen som Kommissionen vil vedtage indeholder en række initiativer, som skal mindske antallet af unge i Europa, som går ud af skolen eller opgiver en erhvervsuddannelse og således står med ringe kvalifikationer.
   Baggrund:
   Mere en seks millioner unge - én ud af syv - i EU har kun en folkeskoleuddannelse eller mindre. Deres kvalifikationer er derfor utilstrækkelige, og det er en af de største hindringer for at realisere Europa 2020-strategien for intelligent, bæredygtig og inklusiv vækst.
   Unge med så lav uddannelse rammes hyppigere af arbejdsløshed og har større risiko for at blive ramt af social eksklusion. En af hovedmålsætningerne i Europa 2020-strategien er at reducere antallet af elever, som forlader skolen for tidligt, fra de nuværende 14,4 % til under til under 10 % i EU som helhed.
   Kommissionens meddelelse vil opridse de vigtigste årsager til, at unge forlader skolen tidligt og de risici det indebærer for den fremtidige økonomiske og sociale udvikling. Meddelelsen vil beskrive virkningerne af tidlig afslutning af skolegangen for den enkelte, samfundet og økonomierne og give et overblik over nuværende og fremtidige EU-tiltag til bekæmpelse af problemet.
   Kommissionen vil også fremlægge forslag til en rådshenstilling med grundlæggende retningslinjer for globale, sammenhængende og evidensbaserede politikker til bekæmpelse af problemet.
   Kommissionens planer er en del af opfølgningen af Europa 2020 flagskibsinitiativerne "Unge på vej" og "En dagsorden for nye kvalifikationer og nye job".

  • 31/1: Meddelelse om vedvarende energi
   Kommissionen vil vedtage en meddelelse om vedvarende energi. Den vil indeholde en ajourføring af, hvor langt EU er kommet med at fremme vedvarende energi og en vurdering af medlemsstaternes gennemførelse af målene for 2010 for den vedvarende energis andel af elektricitetsproduktion og transport. Meddelelsen sætter desuden fokus på finansieringen af vedvarende energi, set i EU's og medlemsstaternes perspektiv.
   Baggrund:
   Meddelelsen og de medfølgende arbejdsdokumenter opfylder de rapporteringskrav, som Kommissionen har i medfør af direktiverne om vedvarende energi (2001/77/EF, 2003/30/EF og 2009/28/EF).
   Vedvarende energikilder som vindkraft, solenergi (termisk, elektrisk og koncentreret solenergi), vandkraft, tidevandsenergi, geotermisk energi og biomasse er vigtige alternativer til fossile brændstoffer.
   Anvendelse af vedvarende energi mindsker drivhusgasudledningerne, diversificerer vores energiforsyning og reducerer vores afhængighed af usikre og ustabile markeder for fossile brændstoffer - især olie og gas. Større anvendelse af vedvarende energikilder fremmer desuden beskæftigelsen i Europa, skaber nye teknologier og forbedrer vores handelsbalance.

  Februar:


  • 1/2: Innovation I EU - europæisk resultattavle for innovation 2010
   Kommissionens næstformand Antonio Tajani og kommissær Máire Geoghegan-Quinn fremlæggeR for første gang  Kommissionens udvidede rapport, som sammenligner innovationsresultaterne i EU's 27 medlemsstater. I overensstemmelse med handlingsplanen for innovation i EU, som blev vedtaget i oktober 2010, indeholder den europæiske resultattavle for innovation nu 25 klare innovationsindikatorer, som gør det nemmere at sammenligne landene. Resultattavlen er et vigtig værktøj i forbindelse med gennemførelsen af innovation i Europa og desuden et vigtigt supplement til den årlige vækstoversigt, som er indført i Europa-2000 strategien. Dette understreger igen, at forskning og innovation er vigtige drivkræfter for væksten og af afgørende betydning for en bæredygtig vej ud af krisen. I resultattavlen anvendes de nyeste statistikker fra Eurostat og andre internationalt anerkendte kilder. Det overordnede mål med resultattavlen er at animere den politiske debat i medlemsstaterne og på EU-plan ved at følge fremskridtene i innovation inden for og uden for EU.

  • 2/2: Forslag til direktiv om brug af passageroplysninger i EU
   Kommissionen vedtager sit forslag til direktiv om anvendelse af passageroplysninger i EU. Passageroplysninger registreres elektronisk af luftfartsselskaber og rejsebureauer ved reservationer. Formålet med direktivet er at harmonisere brugen af passageroplysninger i EU og styrke databeskyttelsen og andre grundlæggende rettigheder.
   Baggrund:
   Oprindelig var der tale om et forslag til en rammebeslutning baseret på den tidligere tredje søjle. Efter Lissabontraktatens ikrafttrædelse blev forslaget genfremsat i overensstemmelse med de nye traktatregler. Kommissionen har bekræftet, at den vil gå videre med sin handlingsplan for gennemførelse af Stockholm-programmet og med sin meddelelse om en intern sikkerhedsstrategi for EU.

  • 4/2: Det Europæiske Råd i Bruxelles
   Det Europæiske Råd samler Den Europæiske Unions stats- og regeringschefer og Kommissionens formand. Det mødes for første gang under det ungarske formandskab 4. januar i Bruxelles - Læs mere...

  Læs mere

  Seneste

  Flere
  Seneste opdatering: 21/01/2011  |Til toppen