Sti

Kommissionens aktiviteter fra 9/11/09 og frem - information til pressen
RSS feed
Send til en venSend til en venPrintPrint

06/11/2009

Baggrundsnote fra Kommissionens talsmandsgruppe.
Listen over kommende begivenheder er bragt til orientering, og forbehold over for senere ændringer må tages.

 

  Udvalgte begivenheder:

  November

  • 09/11: Special Eurobarometer om diskrimination
   Europa-Kommissionen offentliggør resultaterne af en særlig Eurobarometer-undersøgelse om opfattelser, erfaringer og holdninger til diskrimination i Europa. Denne undersøgelse hjælper Kommissionen med at følge udviklingen i den offentlige opinion om spørgsmål vedrørende forskelsbehandling. I år er nye spørgsmål blevet tilføjet for at måle, i hvilket omfang den finansielle og økonomiske krise kan hindre gennemførelsen af antidiskriminationspolitikker og om opfattelsen af mangfoldighed i medierne. For første gang omfatter undersøgelsen også de tre kandidatlande: Kroatien, Den Tidligere Jugoslaviske Republik Makedonien (FYROM) og Tyrkiet. Undersøgelsen består af en en fuldstændig rapport, et resumé og 30 nationale faktablade. Resultaterne vil desuden blive præsenteret i løbet af tredje ligestillingstopmødet, der vil finde sted i Stockholm den 16.-17. november.

  • 09/11: 20-året for Berlinmurens fald

  • 10/11: Det europæiske år for kreativitet og innovation 2009 - Prisoverrækkelse af "Forestil dig en ny verden" fotokonkurrence. Kommissær ŠEFČOVIČ vil præsentere vinderne af fotokonkurrencen "Forestil dig en ny verden" og overrække dem deres priser. Han vil også indvie en udstilling med de bedste fotos fra konkurrencen.
   Baggrunden: "Forestil dig en ny verden" er en opfordring til fotografer om at indsende et originalt arbejde, hvor de udtrykker deres vision om en "ny verden" og viser, hvad kreativitet og innovation betyder for dem. Indtil den 31. august blev i alt omkring 5000 billeder indsendt af 1500 fotografer

  • 11/11: Hvordan bør borgerinitiativet i Lissabon-traktaten fungere i praksis?
   Kommissionen iværksætter en offentlig høring om, hvordan borgerinitiativet i Lissabontraktaten skal fungere i praksis. Borgerinitiativet er en vigtig nyskabelse for de europæiske borgere og indfører et element af deltagelsesdemokrati. Lissabon-traktaten bestemmer, at en million borgere, der er statsborgere i et betydeligt antal medlemsstater, direkte kan anmode om, at Kommissionen fremsætter et initiativ af interesse for dem på et område, hvor EU har kompetence. Traktaten foreskriver, at procedurer og betingelser for borgerinitiativet bør afgøres i en forordning, som skal vedtages af Europa-Parlamentet og Rådet på grundlag af et forslag fra Europa-Kommissionen. Grønbogen giver offentligheden mulighed for at foreslå, hvordan borgerinitiativet bedst kan fungere og hvordan forordningen bør udformes.

  • 11/11: Proceduren for uforholdsmæssigt store underskud
   Kommissionen skal vurdere, om Frankrig, Grækenland, Irland, Spanien og Det Forenede Kongerige har truffet effektive foranstaltninger til at korrigere deres respektive budgetunderskud inden for de frister, som Kommissionen foreslog i marts og som blev godkendt af Rådet i april. Kommissionen forventes også at foreslå frister for korrektion i ni andre lande, hvor budgetunderskuddet forventes at være over 3 % i 2009. De ni er: Østrig, Belgien, Den Tjekkiske Republik, Tyskland, Italien, Holland, Portugal, Slovakiet og Slovenien.

  • 11/11: Lettere fremskaffelse af bevismateriale i straffesager fra den ene medlemsstat til en anden og sikring af bevisers antagelighed Kommissionen vedtager en grønbog om forbedret samarbejde mellem medlemsstaterne om at fremskaffe bevismateriale i straffesager. Kommissionen har til hensigt at erstatte den eksisterende retlige ordning om at fremskaffe bevismateriale i straffesager gennem et enkelt instrument, baseret på princippet om gensidig anerkendelse, der dækker alle former for beviser samt at indføre fælles standarder for indsamling af beviser i straffesager. Grønbogen skal høre medlemsstaterne og de relevante interessenter om gyldigheden af denne fremgangsmåde samt på en række dermed forbundne områder.

  • 12/11: Det "Europæiske Manifest for Kreativitet og Innovation" præsenteres af "ambassadørerne for det europæiske år for kreativitet og innovation". "Ambassadørerne for det europæiske år for kreativitet og innovation" vil præsentere et "europæisk manifest for kreativitet og innovation" i overværelse af formand Barroso og kommissær ŠEFČOVIČ. Manifestet skal bidrage til udformningen af EU's strategi for kreativitet og innovation.

  • 13/11: Den økonomiske værdi af biologisk mangfoldighed og økosystemerne - Lancering af "The Economics of Ecosystems and Biodiversity (TEEB) Rapport" En af de vigtigste rapporter om økosystemers og den biologiske mangfoldigheds økonomiske betydning (TEEB) er blevet støttet af EU og Tyskland og denne rapport adresseres til politikerne. Den vil blive præsenteret i Bruxelles fredag den 13. november.

  • 16/11: Præsentation af "EU's resultattavle for industriens investering i forskning og udvikling for 2009"EU's kommissær for videnskab og forskning, Janez Potočnik vil fremlægge de vigtigste resultater i resultattavlen for 2009, som giver oplysninger om de 1000 virksomheder i EU og 1000 ikke-EU-virksomheder, der investerede i forskning og udvikling (F & U) i løbet af 2008. Hertil kommer, at resultattavlen byder på detaljerede analyser og sammenligninger af tendenser pr. region og sektor.


  • 17/11: Forbrugere: Resultaterne af EU indsats for at forbedre websteder, der sælger mobiltelefoni-tjenester, herunder ringetoner EU's forbrugerkommissær Meglena Kuneva fremlægger resultaterne af de foranstaltninger, som medlemsstaterne har truffet for at rette op på overtrædelser i forbindelse med hjemmesider, der sælger mobiltelefoni-tjenester, såsom ringetoner. I juli 2008 fremlagde kommissær Kuneva de første resultater af en undersøgelse om ringetonemarkedet, foretaget af EU's retshåndhævende myndigheder. De fandt, at 80 % af de websteder, der sælger mobiltelefonitjenester trængte til at blive undersøgt nærmere på grund af mistanker om overtrædelse af EU's forbrugerregler. Mange hjemmesider i søgelyset var målrettet til børn og unge. Problemerne omfattede uklare prisoplysninger, vildledende vilkår og betingelser eller situationer, hvor forbrugeren uforvarende blev lokket ind i en kontrakt.De retshåndhævende myndigheder har brugt de sidste 15 måneder på opfølgningsarbejdet og er i gang med at bringe disse hjemmesider i overensstemmelse med EU's forbrugerlovgivning.

  • 25/11: Rapporter om fremskridt for Lissabonmålene inden for uddannelse og læring 2009: Disse rapport vil bl.a. omfatte de seneste tal om ydelsen i uddannelsessystemerne i hele Europa. 

  December

  • 03/12: Forordningen om togpassagerernes rettigheder træder i kraft
   Efter en styrkelse af passagerers rettigheder i luftfartssektoren vendte Europa-Kommissionen sin opmærksomhed på beskyttelse af jernbanepassagerers rettigheder. Dette blev sikret med vedtagelsen af et sæt af grundlæggende rettigheder for togpassagerer, der blev vedtaget den 23. oktober 2007 - forordning (EF) nr. 1371/2007. Jernbanepassagerers rettigheder og forpligtelser træder i kraft den 3. december 2009 i alle EU-medlemsstater.

  • 07-18/12: Klimakonference i København

  • 10-11/12: Europæiske Råd i Bruxelles.

  • XX/12: Den årlige statusrapport om Lissabonstrategien for vækst og beskæftigelse: Evaluering af de nationale reformprogrammer.

   

  2010:

  Diverse:

  • XX/XX: Høring om Lissabonstrategien post-2010

  Datoer angivet med "XX", er hvor den foreløbige dato ikke er fastsat endnu!

  Læs mere

  Seneste

  Flere
  Seneste opdatering: 30/10/2010  |Til toppen