Sti

Kommissionens aktiviteter fra 19/10/09 og frem - information til pressen
RSS feed
Send til en venSend til en venPrintPrint

16/10/2009

Baggrundsnote fra Kommissionens talsmandsgruppe.
Listen over kommende begivenheder er bragt til orientering, og forbehold over for senere ændringer må tages.

 

  Udvalgte begivenheder:

  Oktober

  • 20/10: Meddelelse om Solidaritet gennem Sundhed: Reducering af helbredsmæssige uligheder i EU. Initiativet omfatter støtteaktioner fra medlemsstaternes for at bekæmpe uligheder indenfor sundhed, etablering af mekanismer til at følge op på uligheder på sundhedsområdet i hele EU, og forsikring om, at de relevante EU-politikker bidrager til at mindske ulighed inden for sundhed.

  • 20/10: Strategi og anden handlingsplan (2010-2014) om bekæmpelse af HIV/AIDS i EU og nabolandende. Trods betydelige fremskridt i diagnosticering, behandling og pleje, er antallet af nye HIV-infektioner er stadig stigende i Europa. Den nye strategi vil fokusere på prioriteter og aktioner som skal forbedre adgang til behandling, pleje og støtte i hele Europa, samt på aktiviteter mod stigmatisering og diskrimination. Strategien vil linke til bredere folkesundhedsspørgsmål såsom kvæstelser, stofbrug og seksuel sundhed 

  • 20-21/10: Handlingsprogram for reduktion af administrative byrder i EU - status og vejen frem Meddelelsen indeholder: • et fuldstændigt billede af de eksisterende byrder som følge af EU-lovgivningen og de nationale foranstaltninger til gennemførelse af 72 aktioner, der hører til de 13 prioriterede områder af handlingsprogrammet • lister over mulige nedsættelser af byrder, der går langt ud over det mål på 25 %. De vedtagne foranstaltninger og dem under forberedelse repræsenterer i alt en reduktion på 40 milliarder euro ud af de samlede byrder på ca. 125 milliarder euro. Meddelelsen vil også afsløre, at gennemførelsen og implementeringen i medlemslandene til tider går ud over, hvad der kræves i EU-lovgivningen (forgyldte tiltag), eller at der indføres ineffektive administrative procedurer, hvorved der skabes op til 30 % ekstra byrder for virksomhederne.

  • 21/10: Bedre beskyttelse og effektivitet af det europæiske asylsystem
   Denne omarbejdning foreslås med det formål at sikre en højere grad af harmonisering og bedre materielle og processuelle normer for beskyttelse. Hensigten er at opnå fremskridt hen imod oprettelsen af en fælles asylprocedure og en ensartet status, som krævet af Haag-programmet. Om direktiv forventes følgende: • forenklede beslutningsprocedurer og mere robuste afgørelser i første instans, hvilket forhindrer misbrug • strømlinede procedurer for tildeling af rettigheder og dermed forbedret effektivitet af asylprocessen • sammenhæng med de standarder, der er udviklet siden vedtagelsen af direktivet i EF-domstolens og Den Europæiske Menneskerettighedsdomstols kendelsespraksis. For asylproceduredirektivet forventes følgende foranstaltninger: • forbedret sammenhæng mellem EU's asyl-instrumenter • forenklede processuelle begreber og midler • forbedret kvalitet af asyl beslutningsproces gennem "frontloading" tjenester, rådgivning og ekspertise samt at tilskynde medlemsstaterne til at levere robuste afgørelser i første instans inden for en rimelig tid.

  • 22/10: Rapport om "skatter og afgifter" på flybilletter
   Kommissær Meglena Kuneva vil fremlægge en ny rapport om resultaterne af en paneuropæisk undersøgelse af "skatter og afgifter" som tilføjes flybilletpriser. Den indeholder anbefalinger om, hvordan disse ekstra udgifter bør ændres for bedre at kunne tjene forbrugernes behov

   

  • 22/10: Afrikas sårbarhed skal overvides. Første prioritet i EU's første europæiske rapport om udvikling. Den første europæiske rapport nogensinde om udvikling (ERD)lanceres i Stockholm i forbindelse med de europæiske udviklingsdage. Der er tale om en ramme for en nytænkning af EU's syn på centrale udviklingsspørgsmål. Endvidere ønsker EU at blive hørt mere i internationale sammenhænge. Rapporten skal skabe en ny europæisk opfattelse. Den beskæftiger sig med det komplekse spørgsmål om sårbarheden i Afrika syd for Sahara. Situationen beskrives som den "værste udfordring i vor tids udviklingspolitik" og er i øjeblikket højt på den europæiske og internationale politiske dagsorden. 

   

  • 22/10:Forbrugerne - Rapport om e-handel afslører fortsatte problemer for EU's forbrugere ved at handle online. Forbrugerkommissær Meglena Kuneva fremlægger en rapport om e-handel, der ser på fordelene ved online shopping for forbrugerne, men også på de mange forhindringer som fortsat findes og som forhindrer forbrugerne og industrien i EU i at drage de store fordele ved grænseoverskridende handel.
   Rapporten præsenterer resultaterne af en "mystery shopping" øvelse, som testede over 100 populære produkter (fra kameraer til vaskemaskiner), for at finde ud af, hvilke besparelser der kan opnås og hvor let det er at købe online i et andet EU-land.

   

  • 22/10:Meddelelser om krisestyring i banksektoren og afledte finansinstrumenter. Som led i sin løbende reaktion på finanskrisen vil Europa-Kommissionen fremlægge to meddelelser. Den første, om grænseoverskridende krisestyring i banksektoren, formulerer problemstillinger, der skal løses for at etablere en ny EU-ramme for dette område. Den anden, om derivater, følger en tidligere meddelelse, der blev formuleret i juli 2009, hvori det hedder, at "Kommissionen vil drage operationelle konklusioner inden udgangen af det nuværende mandat og fremlægge relevante initiativer, herunder begrundede lovforslag inden udgangen af i år".

   

  • 22-24/10: De Europæiske Udviklingsdage. For 4. gang holdes europæiske dage for udviklingssamarbejde (EDDS), Europas førende platform for politisk diskussion og udveksling om globale udfordringer på alle centrale område. Begivenheden afholdes i år i Stockholm. Mellem Davos og Porto Alegre, bringer det omkring 5000 deltagere fra 125 lande og 200 talere sammen:det er både regeringschefer, internationale organisationer, embedsmænd og den private sektor samt repræsentanter for civilsamfundet. Dette års EDDS falder en måned efter G20-ledernes møde i Pittsburgh, to uger efter IMF-Verdensbankens møde i Istanbul, og seks uger før FN's klimakonference i København. Hertil kommer at sammenkomsten følger lige efter 7. globale forum om bæredygtig udvikling i Ouagadougou, som har til formål at definere afrikanske lederes holdning til København. På denne baggrund vil 2009-udgave fokusere på den globale reaktion på den økonomiske afmatning og klimaændringer, samt udfordringerne for demokrati og udvikling.


  • 28/10: Register over interesserepræsentanter - undersøgelsens resultater og de næste skridt. Europa-Kommissionens online-register over interesserepræsentanter blev revideret efter en etårig pilotfase. Kommissionen vil fremlægge resultaterne af undersøgelsen, og de næste skridt til yderligere at forbedre registrets effektivitet. På grundlag af denne revision vil Kommissionen få et mandat til at fortsætte drøftelserne med Europa-Parlamentet med henblik på oprettelse af et fælles "one-stop-shop" register.

   

  • 28-29/10: Lancering af 2010 som det europæiske år for bekæmpelse af fattigdom og social udstødelse. En europæisk konference om "Fattigdom: Opfattelser og virkelighed – et kommunikationsproblem" finder sted i Bruxelles den 28.-29. oktober for at lancere det europæiske år 2010. Konferencen er rettet mod journalister, politikere, ngo'er og forskere fra hele Europa. Den 29. oktober, transmitteres konferencen også live på nettet (link til rådighed dagen før kl http://2010againstpoverty.eu).

   

  • 29-30/10:Europæiske Råd i Bruxelles 

  • XX/10: Grønbog om ret til familiesammenføring for tredjelandsstatsborgere. Som en opfølgning af rapporten om gennemførelsen af Rådets direktiv 2003/86/EF om ret til familiesammenføring lancerer Kommissionen en bredere høring i form af en grønbog om fremtidens familiesammenføringsregime.

  November

  • 2/11: SEPA direkte debitering lanceres. Fra den 2. november, vil de europæiske banker begynde at tilbyde både private og forretningskunderne muligheden for at foretage periodiske betalinger ved hjælp af den nye SEPA (Single Euro Payments Area) direkte debitering mekanisme. Direkte debiteringer er en nem måde for kunderne at foretage regelmæssige betalinger og en effektiv metode for virksomheder til at opkræve fakturarer for vand, gas, el og teletjenester samt til abonnementer for blade og andre regelmæssige udgivelser. Selv om direkte opkrævninger er udbredt i mange lande i euro-området, findes der endnu ingen fælleseuropæisk ordning for direkte opkrævning på tværs af grænserne.

   

  • 3/11: Efterår 2009: økonomiske prognoser. Kommissionen offentliggør sin efterårsprognose for 2009-2011 for bruttonationalproduktet (BNP), inflationen, beskæftigelsen og offentlige finanser samt andre indikatorer. Disse omfatter alle 27 EU-lande plus EU og euro-området.

   

  • 03/11: USA-EU topmøde i Washington.

   

  • 06/11: Indien-EU topmøde i New Delhi. Dette topmøde markerer et årti med voksende forbindelser og søger at uddybe relationerne mellem de to strategiske partnere på centrale områder i samarbejdet. Det sigter til at forbedre dialogen og samarbejdet om spørgsmål af stor global betydning, såsom klimaforandringer, energisikkerhed og bekæmpelse af terrorisme, samt fremtrædende regionale spørgsmål og bilaterale handelsaftaler. Naturligvis vil der, få uger forud for Københavnsmødet, blive rette fokus på topmødet og de centrale spørgsmål om klimaændringer og energi. Som en opfølgning af drøftelserne i G20 vil begge sider udveksle synspunkter om den globale finanskrise og en reform af de internationale finansielle institutioner. Desuden vil topmødet give nye impulser til forhandlingerne om en bilateral handels- og investeringsaftale. Både EU og Indien er fast besluttet på at indgå en aftale, som vil være til gavn for begge parter.


  • 10/11: Det europæiske år for kreativitet og innovation 2009 - Prisoverrækkelse af "Forestil dig en ny verden" fotokonkurrence. Kommissær ŠEFČOVIČ vil præsentere vinderne af fotokonkurrencen "Forestil dig en ny verden" og overrække dem deres priser. Han vil også indvie en udstilling med de bedste fotos fra konkurrencen.
   Baggrunden: "Forestil dig en ny verden" er en opfordring til fotografer om at indsende et originalt arbejde, hvor de udtrykker deres vision om en "ny verden" og viser, hvad kreativitet og innovation betyder for dem. Indtil den 31. august blev i alt omkring 5000 billeder indsendt af 1500 fotografer

  • 12/11: Det "Europæiske Manifest for Kreativitet og Innovation" præsenteres af "ambassadørerne for det europæiske år for kreativitet og innovation". "Ambassadørerne for det europæiske år for kreativitet og innovation" vil præsentere et "europæisk manifest for kreativitet og innovation" i overværelse af formand Barroso og kommissær ŠEFČOVIČ. Manifestet skal bidrage til udformningen af EU's strategi for kreativitet og innovation.

   

  • XX/11: Rapport om fremskridt for Lissabonmålene inden for uddannelse og læring 2009: Denne rapport vil omfatte de seneste tal om ydelsen i uddannelsessystemerne i hele Europa.

  • XX/11: Den årlige rapport om Beskæftigelse i Europa er et af de vigtigste redskaber til at støtte medlemsstaterne i deres beskæftigelsespolitikker. Den giver et overblik over situationen på jobmarkedet i hele EU og fokuserer på en række emner, der står højt på EU's beskæftigelsespolitiske dagsorden. I år vil et kapitel blive dedikeret til grønne jobs. 

  December

  • 10-11/12: Europæiske Råd i Bruxelles.
  • XX/12: Den årlige statusrapport om Lissabonstrategien for vækst og beskæftigelse: Evaluering af de nationale reformprogrammer.

  Diverse:

  • XX/XX: Høring om Lissabonstrategien post-2010

  • XX/XX: Forslag til et direktiv om betingelserne for indrejse og ophold for sæsonarbejdere fra tredjelande, for at sikre en sikker retsstilling og en forstærket beskyttelse mod udnyttelse af denne særlig svage kategori. Dette er en del af en omfattende pakke af foranstaltninger, der blev foreslået i politikken om lovlig migration i 2005 og yderligere udviklet i meddelelsen om cirkulær migration og migrationspartnerskaber i 2007.

  Datoer angivet med "XX", er hvor den foreløbige dato ikke er fastsat endnu!

  Læs mere

  Seneste

  Flere
  Seneste opdatering: 30/10/2010  |Til toppen