Sti

Kommissionens aktiviteter fra 15/12/08 og frem - information til pressen
RSS feed
Send til en venSend til en venPrintPrint

12/12/2008

Baggrundsnote fra kommissionens talsmandsgruppe.

Listen over kommende begivenheder er bragt til orientering, og forbehold over for senere ændringer må tages.

  Udvalgte begivenheder:

  December

  15/12: Forebyggelse mod og kontrol med fejl i sundhedssystemet
  Vedtagelse af patientsikkerheds- og sundhedspakken: Meddelelse og Rådets henstillinger om patientsikkerhed og sundhedsydelsers kvalitet. Begge dokumenter har fokus på forebyggelse mod og kontrol med fejl begået i sundhedsvæsenet. De er beregnet på at skaffe politisk engagement fra alle EU lande i sagen om patientsikkerhed.
  Baggrunden
  I EU bliver mellem 8% og 12% af patienterne på sygehuse ramt af skader, som de pådrager sig i forbindelse med den behandling de modtager. Behandlingsrelaterede sygdomme går fra sygehusinfektioner til fejlmedicinering ( forkert lægemiddel eller dosis) kirurgiske fejlindgreb, svigtende medicinsk udstyr eller fejldiagnoser. To procent af alle hospitalspatienter årligt skønnes at måtte lide under infektioner, som kunne have været undgået.
  EU borgernes mangler tit oplysninger om sikkerhedsniveauer i deres eget land eller om hvilken hjælp der findes for patienter, der bliver skadet af behandlingen.

  15/12: Arbejdsmarkedets parter i Europa aflægger rapport om aftale vedrørende begrænsning af arbejdsrelateret stress
  Repræsentanter af arbejdsgivere og arbejdstagere i EU forelægger en rapport om, hvordan deres aftaler om arbejdsrelateret stress er blevet omsat.
  Stress er et alvorligt, arbejdsrelateret helbredsproblem og anses for at være en af hovedårsagerne til sygefraværet i Europa.
  Aftalens mål er, at begge parter arbejder bedre sammen for at kunne analysere, forebygge og styre stress.

  16/12: Lissabonstrategi for vækst og beskæftigelse - foranstaltninger i overenstemmelse med den økonomiske genopretningsplan for Europa
  Denne pakke er et vigtigt skridt til styrkelse af vækst- og beskæftigelsesstrategien. Den er med til at virkeliggøre Kommissionens økonomiske genopretningsplan. De årlige kapitler, som analyserer genemførelsen af Lissabonstrategien i hvert land, vil som sædvanligt blive ledsaget af en meddelelse om fællesskabets Lissabon-program . For at tage højde for den usædvanlige situation vil landekapitlerne påpege politiske områder med den største potentielle virkning i bekæmpelsen af den økonomiske krise.

  16/12: Handlingsplan for intelligente transportsystemer og et direktivforslag
  Handlingsplanen for intelligente transportsystemer er en opfølgning af midtvejsrapporten fra 2006 om hvidbogen for transportpolitikken. Heri blev det fremhævet, at IT og kommunikationsteknologiens anvendelse kan spille en væsentlig rolle for transporten (f.eks. intelligente transportsystemer) og gøre vejtransporten mere bæredygtig (sikrere, renere, mere effektiv og sømløs).
  Handlingsplanen beskriver prioriteter til fremskyndelse af koordineret oprettelse og anvendelse af ITS applikationer og tjenester overalt i EU. Der findes seks specifikke foranstaltninger nævnt:
  Optimal anvendelse af vej- og trafikdata
  Trafik- og fragtstyring
  Vejsikkerhed
  Indbyggede ITS applikationer i køretøjet
  Databeskyttelse og pålidelighed
  Europæisk ITS koordinering

  16/12: Kommission foreslår et initiativ "Nye færdigheder til nye jobs" til forbedring af Europas og medlemslandenes evne til at vurdere, skønne og anticipere borgernes og virksomhedernes behov for færdigheder i fremtiden. Dette skal bidrage til at sikre et bedre match mellem færdighederne og fremtidens behov på arbejdsmarkedet
  Meddelelsen præsenterer en første vurdering af EUs behov frem til 2020. Forslaget indeholder en række planer om en permanent bedømmelse, en samkøring af medlemslandenes og internationale organisationers indsats på området samt bedre information om fremtidens behov.

  16/12: Samhørighedspolitikken skal puste nyt liv i Europas reelle økonomi
  Europa-Kommissionen vedtager en meddelelse som supplement til den økonomiske vækstplan for Europa. Den skal vise, hvordan samhørighedspolitikken kan hjælpe med til en genoplivning af Europas reelle økonomi.
  Der foreslås en række aktioner for medlemslandene hurtigt og godt udnytter samhørighedspolitikkens muligheder.

  16/12: En ny ramme for europæisk samarbejde indenfor uddannelse og erhvervsuddannelse
  Kommissionen vedtager en meddelelse og beskrivelse af de langsigtede strategiske udfordringer for Europas udannelses- og erhvervsuddannelsessystemer, umiddelbare prioriteter for samarbejdet i 2009-2010 og midler til at støtte samarbejdet mellem medlemslandene, herunder overvågning af fremskridt i Europa.
  Langsigtede strategiske mål:
  Livslang læring og mobilitet realiseres
  Mere kvalitet og effektivitet af bestemmelser og resultater
  Mere lighed og aktivt medborgerskab
  Mere innovation og kreativitet, herunder iværksætteraktivitet, overalt i uddannelsen og erhvervsuddannelsen

  18-19/12: Rådet skal diskutere og vedtage fiskerimuligheder for 2009 på grundlag af Kommissionens forslag.
  Forslaget dækker de væsentligste kommercielle arter i Nordøstatlanten, herunder Nordsøen. Rådets beslutning om fiskerimulighederne gælder fra og med 1.1. 2009.
  Baggrunden:
  Kommissionens forslag bygger på videnskabeligt råd fra ICES , det Internationale Havundersøgelsesråd, og følger principperne som allerede nedfældet i Kommissionens politiske erklæring fra maj.
  De fleste fiskebestande i de pågældende områder er fremdeles overfisket og derfor foreslår Kommissionen på kort sigt, at der fiskes mindre, for at bestandene kan regenerere sig. Det gælder særlig hvidfisk vest for Skotland (intet målrettet fiskeri), torskebestanden under genopbygningsplanen (-25%) og sild vest for Skotland (-25%). Kommissionen foreslår også en nul-fangst for visse haj-arter samt at holde ansjos-fiskeri i Biscayen lukket indtil bestandens tilstand kan vurderes i foråret 2009. Efter revisionen af genopbygningsplanen for torsk indføres der et fiskeribegrænsningssystem baseret på kilowatt-dage til erstatning af havdagesystemet.

  22/12: EU og Brasilien holder deres andet topmøde i Rio de Janeiro. Lederne skal diskutere om f.eks. samordningen af reaktioner på den internationale økonomiske og finansielle krise i henhold til retningslinjerne fra det seneste G20 møde i Washington, klimaforandringer og energi, udsigterne til en genoptagelse af forhandlinger for at opnå en succesfuld afslutning af Doha-runden og Sydamerikas regionale anliggender.
  Topmødet skal også behandle udviklingen i EUs strategiske partnerskab med Brasilien , som blev søsat i 2007 under det topmøde. Der skal ligeledes laves en prioriteret køreplan - den fælles handlingsplan - for de kommende tre år.

  XX/12: Handlingsplan for mobilitet i byerne
  Kommissionen forventes at vedtage en handlingsplan om mobiliteten i byerne. Planen følger op på grønbogen under samme titel fra september 2007. Konsultationen og debatten efter grønbogen bekræfter EU-aktioners merværdi på området. Handlingsplanen foreslår integrerede, konkrete tiltag, som kunne hjælpe kommuner, regioner og medlemslande til tackle udfordringerne i bymobilitet. Der er tale om ca. 20 aktioner som f.eks.:
  EU vejledning om mobilitetsplaner, sikre fortove og cykelstier og brugen af intelligente transportsystemer
  en webportal med information om kollektiv transport
  en Internetguide om EU-lovgivning og finansiering med effekt for bymobiliteten
  Forskning og undersøgelser om integrerede løsninger for bymobilitet
  en kampagne for og en årlig konference om bæredygtig mobilitet i byen.

  XX/XX: Hvidbog om tilpasning til klimaforandringens negative virkninger. Dette er en opfølgning på Kommissionens Grønbog fra juni 2007 og lister specifikke tiltag der tænkes at komme fra Kommissionens side. Tilpasningsforanstaltninger sigter til at beskytte menneskers velbefindende, begrænse sårbarheden if. klimaforandringen og hjælpe med til at man tilpasser sig til de mest sandsynlige følgevirkninger

  Datoer angivet med "XX", er hvor den foreløbige dato ikke er fastsat endnu.

  Læs mere

  Seneste

  Flere
  Seneste opdatering: 12/12/2011  |Til toppen