Sti

Kommissionens aktiviteter fra 03/11/08 og frem - information til pressen
RSS feed
Send til en venSend til en venPrintPrint

31/10/2008

Baggrundsnote fra kommissionens talsmandsgruppe.

Listen over kommende begivenheder er bragt til orientering, og forbehold over for senere ændringer må tages.

  Udvalgte begivenheder:

  November

  03/11: Kommissionen offentliggør økonomisk efterårsprognose 2008 - Læs mere...

  05/11: Papir om udvidelsesstrategien samt statusrapporter om Kroatien, Tyrkiet, den tidligere jugoslaviske republik Makedonien (FYROM), Albanien, Bosnien og Hercegovina, Montenegro, Serbien, Kosovo (under FNs sikkerhedsrådsresolution 1244) - Læs mere...

  05/11: Kommissionen foreslår revision af lovgivningen fra 1986 om beskyttelse af dyr, der anvendes til forsøg og andre videnskabelige formål. Forslaget sigter mod at nedbringe antallet af dyr, der anvendes til videnskabelige formål, mest muligt og at opnå bedre behandling af forsøgsdyr i hele EU. - Læs mere

  05/11: Kommissionens arbejdsprogram for 2009 inkl. kommunikationsprioriteringer for 2009 - Læs mere

  07/11: Uformelt møde i Det Europæiske Råd om finanskrisen - Læs mere...

  07/11: Kommission foreslår fiskerimuligheder for 2009. På grundlag af videnskabelig rådgivning fra ICES (Det internationale Havundersøgelsesråd) vedtager Kommissionen sit forslag for de årlige fiskerimuligheder for 2009. Forslaget dækker de væsentlige bestande for kommercielt fiskeri i Nordøstatlanten og Nordsøen. Fiskerimulighederne vil blive vedtaget på Fiskeriministerrådet på dets møde 17.-19.12.2008 og gælder fra og med 1.1.2009.

  12/11: "Energipakken" med fokus på forsyningssikkerheden. Opfølgning af den 1. strategiske energirapport (6.1.2007) og en række lovtekster og meddelelser om forsyningssikkerhed inkl. (sandsynligvis) lovforslag om olielagre, Europæiske energinet/TEN-E grønbogen, forsyningssikkerheden for gas samt evalueringsrapporten om forsyningsdirektivet, handlingsplan for off-shore vindkraft og en forkortet udgave af det vejledende kerneenergiprogram

  12/11: Kommissionsforslag til ændring af rentebeskatningsdirektivet. Kommissionen forelægger et ændringsforslag til rentebeskatningsdirektivet for at sikre mere effektiv beskatning af renteindtægter og at stoppe uønskede smuthuller, som letter skattesvig og unddragelser. Forslaget er - set i lyset af de seneste tilfælde af svig - aktuelt nødvendigt.

  12/11: Kreditvurderingsinstitutter: etablering af et nyt lovgivningssystem. Kommission fremsætter sine forslag for en lovramme for kreditvurderingsinstitutter (CRA'er). Forslaget ønsker at tilvejebringe de højeste professionelle standarder for vurderingsaktiviteter. Det er ikke meningen, at gribe ind i metoder eller afgørelser, som fremdeles vil være CRA'ernes egen kompetence og eneansvar. Det påtænkte forslag tager højde for de eksisterende standarder og tendenser på internationalt plan.

  14/11: Fiskerikontrollen styrkes - fra net til bord. Hvordan får vi et klart overblik over, hvilken fisk vi spiser? Kommissionen foreslår Rådet en ny forordning til forbedring af det eksisterende fællesskabssystem for inspektion, overvågning, kontrol og tilsyn. Det er meningen, at reformen træder i kraft i 2010.

  14/11: Topmødet EU-Rusland. Topmødet mellem EU og Rusland er det første møde på højeste plan siden Georgienskrisen og forventes at se på udviklingen I relationerne mellem EU og Rusland siden det sidste topmøde i Khanty Mansiisk in juni.
  Rusland er en global magt og en afgørende partner for EU på områder af global betydning. Temaer som udviklingen i verdensøkonomien, energisikkerhed, klimaændringer, den seneste Kaukasuskonflikt og andre internationale spørgsmål vil derfor være på dagsordenen. Endvidere ventes det, at topmødet vil behandle status angående de fire fælles områder: det fælles økonomiske område, det fælles område for frihed, sikkerhed og retlige anliggender, det fælles område for ekstern sikkerhed og det fælles område for forskning og uddannelse.

  15/11: Topmøde i Washington om den globale økonomi - Læs mere...

  19/11: Rapport om virkningen af arbejdstagernes frie bevægelighed efter EU-udvidelsen. Efter EUs udvidelser i 2004 og 2007 forelægger Kommissionen en rapport om overgangsordningernes indvirkning på arbejdstageres frie bevægelighed fra de nye medlemslande. Denne rapport vil være grundlag for Rådets behandling af anden fase af overgangsordningerne for Bulgarien og Rumænien fra 1.1.2009, samt en revision af overgangsordningerne efter udvidelsen i 2004. Meddelelsen giver også en sammenfatning af statistiske og analytiske data, som fremgår af kapitlet om arbejdstagermobilitet indenfor EU i 2008-udgaven af "Beskæftigelse i Europa".

  19/11: Landbrugs- og fiskeriministerrådet forventes at nå til politisk enighed om "Sundheds-checket" af den fælles landbrugspolitik som foreslået af Kommissionen i maj.
  Sundheds-checket er et svar på tre hovedspørgsmål: Hvordan effektiviserer og forenkler vi systemet for direkte støtte? Hvordan tilpasser vi markedsstøtten, der oprindeligt var etableret for et fællesskab af seks medlemmer, for at gøre den relevant i den verden vi lever i nu? Og finde ud af, hvordan nye udfordringer tages op - fra klimaforandringen til biobrændsel, beskyttelse af vandressourcer og biodiversitet.

  26/11: Vedtagelse af patientsikkerheds- og sundhedspakken: Meddelelse og Rådets henstillinger om patient- sikkerhed og sundhedsydelsers kvalitet samt forebyggelse mod og kontrol med infektioner i forbindelse med pleje/sygehusophold.

  XX/11: Fælles europæisk asylpolitik: at sikre støtte til tredjelandes statsborgere med behov for international beskyttelse er et mål som EU påtager sig. Påtænkte forslag omfatter: Ændret direktiv om modtageforhold, ændret Dublin-forordning, anden ændring af EURODAC forordningen

  December

  XX/12: Rapport om anvendelse af direktiv 2004/38/EF pdf - 186 KB [186 KB] om Unionsborgernes og deres familiemedlemmers ret til fri bevægelighed. Denne vigtige rapport vil levere et retvisende billede af hvordan direktivet er blevet brugt i fællesskabet.

  XX/XX: Hvidbog om tilpasning til klimaforandringens negative virkninger. Dette er en opfølgning på Kommissionens Grønbog fra juni 2007 og lister specifikke tiltag der tænkes at komme fra Kommissionens side. Tilpasningsforanstaltninger sigter til at beskytte menneskers velbefindende, begrænse sårbarheden if. klimaforandringen og hjælpe med til at man tilpasser sig til de mest sandsynlige følgevirkninger

  Datoer angivet med "XX", er hvor den foreløbige dato ikke er fastsat endnu.

  Læs mere

  Seneste

  Flere
  Seneste opdatering: 31/10/2010  |Til toppen