Sti

Kommissionens aktiviteter fra 22/09/08 og frem - information til pressen
RSS feed
Send til en venSend til en venPrintPrint

22/09/2008

Baggrundsnote fra kommissionens talsmandsgruppe.
Listen over kommende begivenheder er bragt til orientering, og forbehold over for senere ændringer må tages.

  Udvalgte begivenheder:

  September

  23/9: Urban Audit-analyse af europæiske byer - Kommissionen fremlægger resultatet af de seneste dataindsamlinger sammen med statistikker fra 2004 indsamlet i 2006 og 2007 af alle statistiske kontorer i EU, Schweiz, Norge og Tyrkiet. Der er tale om data om grundlæggende problemer i forbindelse med livet i byerne, såsom aldrende befolkning, indvandring, boliger, bæredygtig udvikling og hvordan byerne gøres mere attraktive. Takket være Det Europæiske Miljøagentur foreligger der nu også oplysninger om luftkvaliteten i byområder - Læs mere

  Oktober

  01/10: Vedtagelse af pakken om ligevægten mellem arbejdsliv og privatliv - en pakke af foranstaltninger til fremme af bedre ligevægt mellem arbejde, familie- og privatlivet for Europæerne ved at forbedre forældreorlovsregler, introducere nye former for orlov (faderskabs-, adoptions- og plejeorlov) og styrke gravides beskyttelse. Derudover kan der ventes en rapport om EUs børnepasningsbestemmelser - Læs mere...

  01/10: Europa-Kommissionen vil vedtage en meddelelse om en samlet strategi for integration i arbejdsmarkedet af de grupper som er mest marginaliserede - Læs mere...

  15/10: Grønbog om lovgivning for landbrugsvarers kvalitet. Grønbogen skal undersøge forslag til landmænd og producenter, der ønsker at højne deres produktkvalitet eller omlægge produktionen til kvalitetsvarer og for bedre at imødekomme forbrugernes ønsker.

  21/10: Hvidbog om tilpasning til klimaforandringens negative virkninger. Dette er en opfølgning på Kommissionens Grønbog fra juni 2007 og lister specifikke tiltag der tænkes at komme fra Kommissionens side. Tilpasningsforanstaltninger sigter til at beskytte menneskers velbefindende, begrænse sårbarheden if. klimaforandringen og hjælpe med til at man tilpasser sig til de mest sandsynlige følgevirkninger

  XX/10: Kommissionen forventes at præsentere ny EU lovgivning mod markedsføring af ulovligt fældet tømmer og ulovlige trævarer i Europa. Ulovlig træfældning er skyld i alvorlige miljøskader og tab af biologisk mangfoldighed. Denne aktivitet medfører alvorlige følger for klimaforandringer, tilsidesætter tit de oprindelige folks rettigheder og kan gøre skovene mere sårbare overfor skovbrande.

  XX/10: Omfattende "pakke" om lovlig og ulovlig indvandring og integration. Kommissionen vil navnlig vedtage en meddelelse i anledning af den tredje årsrapport om ulovlig indvandring, en rapport om familiesammenføringsdirektivet, den fælles plan for integration samt en meddelelse om den globale integrationsindsats.

  XX/10: "Energipakken" med fokus på forsyningssikkerheden. Opfølgning af den 1. strategiske energirapport (6.1.2007) og en række lovtekster og meddelelser om forsyningssikkerhed inkl. (sandsynligvis) lovforslag om olielagre, Europæiske energinet/TEN-E grønbogen, forsyningssikkerheden for gas samt evalueringsrapporten om forsyningsdirektivet, handlingsplan for off-shore vindkraft og en forkortet udgave af det vejledende kerneenergiprogram

  November

  05/11: Papir om udvidelsesstrategien samt statusrapporter om Kroatien, Tyrkiet, den tidligere jugoslaviske republik Makedonien (FYROM), Albanien, Bosnien og Hercegovina, Montenegro, Serbien, Kosovo (under FNs sikkerhedsrådsresolution 1244)

  12/11: Fælles europæisk asylpolitik: at sikre støtte til tredjelandes statsborgere med behov for international beskyttelse er et mål som EU påtager sig. Påtænkte forslag omfatter: Ændret direktiv om modtageforhold, ændret Dublin-forordning, anden ændring af EURODAC forordningen

  18/11: Landbrugs- og fiskeriministerrådet forventes at nå til politisk enighed om "Sundheds-checket" af den fælles landbrugspolitik som foreslået af Kommissionen i maj.
  Sundheds-checket er et svar på tre hovedspørgsmål: Hvordan effektiviserer og forenkler vi systemet for direkte støtte? Hvordan tilpasser vi markedsstøtten, der oprindeligt var etableret for et fællesskab af seks medlemmer, for at gøre den relevant i den verden vi lever i nu? Og finde ud af, hvordan nye udfordringer tages op - fra klimaforandringen til biobrændsel, beskyttelse af vandressourcer og biodiversitet.

  26/11: Vedtagelse af patientsikkerheds- og sundhedspakken: Meddelelse og Rådets henstillinger om patient- sikkerhed og sundhedsydelsers kvalitet samt forebyggelse mod og kontrol med infektioner i forbindelse med pleje/sygehusophold.

  XX/12: Rapport om anvendelse af direktiv 2004/38/EF om Unionsborgernes og deres familiemedlemmers ret til fri bevægelighed. Denne vigtige rapport vil levere et retvisende billede af hvordan direktivet er blevet brugt i fællesskabet.

  XX/XX: Kommissionen foreslår revision af lovgivningen fra 1986 om beskyttelse af dyr, der anvendes til forsøg og andre videnskabelige formål. Forslaget sigter mod at nedbringe antallet af dyr, der anvendes til videnskabelige formål, mest muligt og at opnå bedre behandling af forsøgsdyr i hele EU.

  Datoer angivet med "XX", er hvor den foreløbige dato ikke er fastsat endnu.

  Seneste

  Flere
  Seneste opdatering: 31/10/2010  |Til toppen