Sti

Alle links alfabetisk
RSS feed
Send til en venSend til en venPrintPrint

Komplet linkoversigt

A

 • Agenturer
  Den Europæiske Unions decentrale organer
 • Aktindsigt
  Brugervejledning i hvordan man får aktindsigt i Kommissionens dokumenter

B

 • Badevand, kvaliteten af
  Hvor rent er vandet ved sommerens rejsemål ved Middelhavet eller ved sommerhuset ? Svaret kan findes i denne rapport. Formålet med rapporten er at oplyse offentligheden om badevandets kvalitet i EU's medlemsstater. Den omfatter også udviklingen i kvaliteten af badevandet i forhold til tidligere badesæsoner.
 • BSE
  De vigtigste EU-retsakter om BSE

C

 • CORDIS
  Forskning og teknologisk udvikling - indeholder bl.a. en række databaser.

D

 • Dialog om EUROPA
  'Dialogen om Europa' er et initiativ, som Kommissionen har taget for at sætte gang i den offentlige debat om Europas fremtid i tilknytning til regeringskonferencen om den institutionelle reform med henblik på udvidelsen.
 • dk4s EU-Universitet
  dk4s EU-Universitet er klar med en ny række forelæsninger, der sendes som TV-programmer på dk4s sendeflade.

E

 • ECLAS
  Online katalog for Kommissionens centralbibliotek
 • EFTA/EØS
  Den Europæiske Frihandelssammenslutning / Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde
 • EKSF-traktatens udløb
  Traktaten om oprettelse af Det Europæiske Kul- og Stålfællesskab (EKSF) blev undertegnet i Paris den 18. april 1951 af Belgien, Tyskland, Frankrig, Italien, Luxembourg og Nederlandene og udløber den 23. juli 2002.
 • E-PRTR
  Europæisk oversigt over forurenende emissioner - "The European Pollutant Release and Transfer Register"
 • EQUAL
  EQUAL-programmet arbejder på tværs af Europas grænser med projekter, der skal give alle lige muligheder.
 • EU i verden
  Europa-Kommissionens arbejde med eksterne forhold foregår under Den Europæiske Udenrigstjeneste (European External Action Service)
 • EURES
  EURES er et samarbejde mellem EØS-landenes arbejdsformidlingssystemer og består af 450 Euro-vejledere i de 15 EU-lande samt Norge, Island og Liechtenstein.
 • EuroCenter
  Rådgivning til virksomheder og universiteter om EU's 7. rammeprogram for forskning samt overførsel af teknologi - Forsknings- og Innovationsstyrelsen, Bredgade 50, 1260 København K
 • Euroen
  Europa-Kommissionens egen euro-hjemmeside rummer fyldig information om euroen på samtlige fællesskabssprog. Siden indeholder bl.a. en samling af alle EU-lovtekster vedr. ØMU'en, billeder af mønter og sedler, en euro-omregner, audiovisuelt bibliotek, spørgsmål & svar, nationale overgangsplaner samt pressemeddelelser og ordbog for den økonomiske og monetære union.
 • Europa Direkte
  Europe Direct er en service, der har til formål at hjælpe med at besvare dine spørgsmål om Den Europæiske Union på frikaldsnummer 00 800 6 7 8 9 10 11
 • Europa-Kommissionen
  Europa-Kommissionens hjemmeside med bl.a. arbejdsprogram, målsætninger, CV'er på kommissærer, hjemmesider for generaldirektoraterne og for repræsentationerne i medlemsstaterne.
 • European Environmental Bureau
  EEB er en sammenslutning af 140 miljø-NGO'er fra EU's medlemslande, de fleste ansøgerlande samt enkelte andre nabolande til EU
 • Europæiske Center for Udvikling af Erhvervsuddannelse, Det
  Cedefop er det europæiske agentur, som hjælper politiske beslutningstagere og praktikere i Europa-Kommissionen, medlemsstaterne og arbejdsmarkedsparternes organisationer i hele Europa med at træffe velunderbyggede beslutninger i forbindelse med erhvervsuddannelsespolitikken.
 • Europæiske Centralbank, Den
  ECB - The European Central Bank. Indeholder bl.a. baggrundsinformation, mønter & sedler, virksomhedsinformation, statistik og børnesider om euroen
 • EUROSTAT
  Eurostat indeholder bl.a. euro-indikatorer, de vigtigste statistiske indikatorer af relevans for ØMU’en samt økonomiske nøgleindikatorer for såvel euro11-landene som for alle 15 medlemsstater.
 • EUtube
  EUs egen "kanal" på Youtube

F

 • FIN-NET
  Forbrugernes klagenetværk for finansielle tjenesteydelser
 • Finansrådet
  Indeholder artikler, spørgsmål & svar om euroen samt information om "target"
 • Forbruger Europa
  Forbruger Europa giver dig gode råd når du handler over grænserne indenfor EU.
 • Formandsskaber for Rådet
  Formandskabet for Rådet varetages på skift af hver enkelt medlemsstat i seks måneder ad gangen i en forud fastsat rækkefølge.

G

 • Generaldirektoratet for Udvidelse
  Generaldirektoratet for Udvidelse har oprettet et websted med righoldig information om udvidelsen og alle dens aspekter. Her findes bl.a. en indgående beskrivelse af førtiltrædelsesstrategien og mulighed for at downloade alle nøgledokumenter på de officielle EU-sprog samt på alle ansøgerlandenes sprog.
 • Glossar
  Indeholder ca. 250 termer vedrørende det europæiske samarbejde, EU-institutionerne og EU-aktiviteterne.
 • GMES
  Global Monitoring for Environment and Security - europæisk kapacitet til global miljø og sikkerhedsovervågning

H

 • Historie
  Den Europæiske Unions historie
 • Høringer
  Deltag i høringer og vær med til at udforme europæisk politik!

I

    Termbase

 • Inforegio
  Den Europæiske Unions regioner på internet

J

 • Jubii EU-Guide
  Links til EU-institutioner, informationssites og EU-partier

K

 • Klageformular / klageskema
  Enhver har mulighed for at drage en medlemsstat til ansvar ved at indgive klage til Kommissionen over en lovgivningsmæssig, forskriftsmæssig eller administrativ foranstaltning eller en praksis, som kan tilskrives en medlemsstat, og som han mener strider mod en bestemmelse eller et princip i fællesskabsretten.
 • Konventet
  Det Europæiske Råd besluttede på mødet i Laeken den 14.-15. december 2001 at indkalde et konvent om Den Europæiske Unions fremtid.

L

 • LO
  Landsorganisationen i Danmark

M

N

 • Nationalbank, Danmarks
  Nationalbankens hjemmeside indeholder en pædagogisk guide til euroen. Den rummer artikler, rapporter, taler, links, ordforklaring og en liste over konvergenskriterierne. Desuden informerer den om Nationalbankens omstilling til euro i tilfælde af dansk deltagelse i projektet.

O

 • OEIL
  Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige observationsorgan
 • OLAF
  Det Europæiske Kontor for Bekæmpelse af Svig

P

 • Ploteus
  Portal med links til omkring 5.000 skoler, universiteter og andre læreanstalter i EU
 • PreLex
  Aktuel overvågning af beslutningsprocessen i EU-institutionerne
 • Public service i EU - Dit Europa
  Denne portal giver adgang til oplysninger og tjenester, der kan hjælpe borgerne og virksomhederne i Europa, når de bevæger sig ud over deres eget lands grænser. Det kan f.eks. være borgere, der ønsker at flytte til et andet europæisk land, eller virksomheder, der ønsker at etablere en filial i et andet europæisk land.

R

 • RAPEX
  Kommissionens ugentlige rapporter om sikkerhedsadvarsler for farlige produkter
 • RAPID
  Pressemeddelelser og taler
 • Resuméer af EU-lovgivningen
  Resumeer af lovgivningen - For hver af Den Europæiske Unions aktiviteter giver denne webside et resumé af de vigtigste retsakter og lovgivningsprocedurer samt giver adgang til den fulde ordlyd.

S

 • Schengen-attest for lægemidler/ "pille-pas"
  Da der ikke findes en liste over hvilke euforiserende stoffer, der er optaget på de forskellige landes lister, og over, hvordan attestkravet administreres i de respektive lande, opfordres apoteket til at udlevere ministeriets folder om Schengen-attester til kunder, der beder om at få attest udleveret. Det fremgår af pjecen, at apoteket kan oplyse om der er euforiserende stoffer i lægemidlet, men at apoteket kan oplyse, om bestemte lande vil kræve attest i konkrete tilfælde.
 • Socialfonden i Danmark
  Dette program under mål 3 finansieres af Den Europæiske Socialfond (ESF), der er en af de fire europæiske strukturfonde.
 • SOLVIT
  Gratis rådgivnings- og problemløsningsordning for borgere og virksomheder i Det indre marked.
 • SOLVIT - Danmark
  Erhvervs- og Boligstyrelsen er koordinationscenter i Danmark for virksomheder og borgere, der støder på problemer med myndigheder i forbindelse med det indre marked.
 • Statsstøtteregister
  Statsstøtteregisterets del I indeholder samlede oplysninger om alle sager under foreløbig undersøgelse registreret efter den 1. januar 2000. Når der er truffet en beslutning, flyttes sagen fra registerets del I og opføres i del II.

T

 • TED
  Offentlige udbud.
 • Tilskud og lån
  Kommissionens Generalsekretariats side om tilskud og lån fra EU.
 • TRIS
  Notifikationer - informationsside om nationale tekniske forskrifter

U

 • UDBUD
  Link til TED - Tenders Electronic Daily samt informationer om hvordan udbud offentliggøres i EFT-S

V

W

 • WEU
  Den Vesteuropæiske Union eller Vestunionen(forsvarssamarbejde)

Y

Ø

 • Økonomiske Råd, Det
  Formålet med rådet er at følge den økonomiske udvikling og belyse de langsigtede udviklingsperspektiver og samspillet mellem økonomi og natur samt at bidrage til at samordne de forskellige økonomiske interesser

Seneste

Flere
Seneste opdatering: 19/01/2015  |Til toppen