Sti

Offentligt udbud om rengøring i Europa-Huset i Danmark
RSS feed
Send til en venSend til en venPrintPrint

24/07/2013

Udbud om rengøringstjenester ved Europa-Parlamentets Informationskontor og Europa-Kommissionens Repræsentation i København, Danmark.

 

 


 

   

  Spørgsmål: Af de tekniske udbudsspecifikationer punkt 12, c) - tredje punkt - fremgår det, at der skal opgives lister over medarbejderes navn, nationalitet, fødselsdato osv.  for alle kontrahentens medarbejdere.
  Er listen begrænset til at indeholde de medarbejdere, der skal udføre de pålagte opgaver i nærværende udbud?
  Svar: Ja

  Spørgsmål: Er der særlige krav til omfang og formatering (længde, skrifttype o.l. ) af beskrivelserne?
  Svar: Nej

  Flere spørgsmål/svar:

  Spørgsmål: Skal vinduespolering indgå i det månedlige vederlag? Er det muligt med selvstændig gennemgang for vinduespolererne?
  Svar: Ja vinduespolering skal indgå i det månedlige vederlag.  Bydere er velkomne til at tilmelde vinduespolerere til det obligatoriske besøg den 18. september 2013. Der vil ikke blive organiseret yderligere gennemgange.

  Spørgsmål: I bilag 1, punkt 12 a) anmodes der om at bydere medsender en kopi af selskabets stiftelsesoverenskomst. Vi har ikke en sådan, kan en kopi af et sammenskrevet resumé fra Erhvervsstyrelsen accepteres i stedet?
  Svar: På Erhvervsstyrelsens side "cvr.dk" er det muligt at bestille en kopi af selskabets stiftelsesoverenskomst.

  Spørgsmål: I udbudsbetingelsernes punkt 13 – Kvalitetskriterier – står der, at mængden og kvaliteten af rengøringsmidler, samt kvaliteten af toiletforbrugsartikler vægtes med 20%.
  Bliver et større forbrug af kemi vægtet højere, end et lavere forbrug af kemi?
  Svar: Der henvises til specifikationerne i udbudsbetingelsernes punkt 3.2.
  En klar og forståelig beskrivelse af selskabets produkter er derfor vigtig.

  Spørgsmål: I bilag 2 ønskes en timepris for lørdage, søndage og helligdage. Er det muligt at der kan skelnes mellem lørdage og søndage/helligdage ?
  Svar: Nej.

  Spørgsmål: Kan vi få bekræftet at bilag 7 kun er en modelfaktura og derfor ikke skal medsendes i tilbuddet.
  Svar: Ja.

  Spørgsmål: Vi kan i udbudsmaterialet ikke se nogen steder at vi skal opgive hvilken type rengøringsmidler og toiletforbrugsartikler vi har lagt til grund for afgivet pris.
  Svar: Se bilag 1, punkt 9.

  Spørgsmål: Kan vi få oplyst størrelse på gulvmåtter?
  Svar: Dette vil blive oplyst under det obligatoriske besøg den 18/9-2013.

  Spørgsmål: I udbudsspecifikationernes punkt 12 c) anmodes der om certifikater. Vil man være tilfreds med at der opgives personnavn, tlf og email, så den ordregivende myndihged selv kan ringe til for at høre om kunden er tilfreds ?
  Svar: Nej

  Spørgsmål: I udbudsspecifikationernes punkt 12 c) anmodes der om beløb per reference - men dette mener vi er en konkurrencehemmelighed. Vil man være tilfreds med gældende praksis som er at opgive antal m2 der gøres dagligt rent, som udtryk for størrelse ?
  Svar: Nej. Der henvises til dokumentet "Indkaldelse af bud vedr. rengøring" punkt 14. Økonomiske oplysninger og data behandles fortroligt i fuld overensstemmelse i henhold til forordning (EF) nr. 45/2001.

  Spørgsmål: I udbudsspecifikationernes punkt 12 c) anmodes der om en liste over medarbejdere, herunder disses adresse, fødselsdato, arbejdstilladelse. Vil man være tilfreds med at disse oplysninger fremlægges – efter leverandør er fundet – men før opstart
  Svar: Nej - Den ordregivende myndighed er blevet gjort opmærksom på en mindre uoverensstemmelse i de tekniske specifikationer. Den korrekte ordlyd er følgende:

  3.1.5. Kontrahenten skal sørge for, at dens personale overholder alle gældende bestemmelser for de pågældende lokaler i Europa-Huset. Kontrahenten skal desuden tilsende den ordregivende myndighed de oplysninger om medarbejdere, der er nødvendige for at opretholde sikkerheden i henhold til de interne bestemmelser, og skal underrette myndigheden om enhver ændring i disse oplysninger inden for tre dage. Kontrahenten skal fremsende en liste med angivelse af efternavn og fornavn, nationalitet, fødselsdato, fuldstændig adresse og form for arbejdstilladelse (hvis relevant) for alle kontrahentens medarbejdere, der skal udføre arbejdet. Denne liste skal inkludere oplysninger om de enkelte medarbejderes arbejdsopgaver og om, hvornår den enkeltes arbejdstid begynder og slutter.

  12.c) punkt tre
  Teknisk og faglig kapacitet (for alle bydende)
  Kontrahenten skal fremlægge overbevisende dokumentation for:

  - At han har tilstrækkeligt personale med de nødvendige færdigheder til at opfylde kontrakten i henhold til nærværende udbudsbetingelser med bilag og i overensstemmelse med standarder for bedste praksis. Som dokumentation herfor skal han fremlægge en redegørelse for den interne virksomhedsstruktur, der skal udføre de pålagte opgaver, og de menneskelige ressourcer, der vil blive anvendt til at levere tjenesterne, herunder forslag til sikring af tjenestens kontinuitet og til nødberedskab i weekender og på helligdage (se 3.1.4.), samt en liste med angivelse af efternavn og fornavn, nationalitet, fødselsdato, tekniske kvalifikationer, erfaring, fuldstændig adresse og form for arbejdstilladelse (hvis relevant) for alle kontrahentens medarbejdere (se 3.1.5.).

  Spørgsmål: Vil det være muligt at få tilsendt de formularer, der skal udfyldes, i et format (f.eks. Word eller Excel) der gør det muligt at udfylde dem elektronisk? Er det alternativ tilladt, at lave enslydende formularer og vedlægge disse til tilbuddet?
  Svar: Nej, det er ikke muligt at få disse dokumenter i andet format end pdf. Benyt venligst pdf-versionerne og udfyld dem manuelt.

  Spørgsmål:
  I henhold til kontraktudkastet kan kontrakten opsiges med 3 måneders varsel. Kan dette ændres til 4 måneder?
  Svar: Nej.

  Spørgsmål:
  I Udbudsbetingelsernes punkt 12 a) står der ”Derudover for juridiske personer”, og ”retlig form”. Med ”derudover for juridiske personer” menes der her navnet på den tegningsberettigede i virksomheden, eller er dette kun gældende ved konsortium? Og ved retlig form, menes der hvilken selskabsform vi er?
  Svar: Teksten henviser til at "juridiske personer", dvs. bydende der ikke er registrerede som en "fysisk person" eller en "offentligretlig enhed" i forlængelse af de andre oplysninger også skal indsende informationer vedrørende retlig form (hvilken selskabsform), kopi af stiftelsesoverenskomst og vedtægter samt navn og titel på ledende medarbejdere.

  Spørgsmål:
  I Udbudsbetingelsernes punkt 12 b) står der at den bydende kan dokumentere sin finansielle og økonomiske kapacitet ved hjælp af et eller flere af følgende dokumenter. Er det en fordel at vedlægge flere af de ønskede dokumenter, eller vil blot et dokument være tilstrækkeligt, for eksempel hvis vi vedlægger vores erhvervsansvar forsikring.
  Svar: Det er alene op til de bydende at udarbejde deres tilbudsmateriale og herunder at vurdere hvilke dokumenter, det skønnes nødvendigt at vedlægge.

  Spørgsmål: I Udbudsbetingelsernes punkt 12 c), bedes der om referencer. Hvordan ønskes disse referencer oplyst, og skal der også gives kontaktdetaljer på kontaktpersonerne af referencerne?  Yderligere, hvilket certifikat menes der i denne forbindelse? Og er det korrekt, at I ønsker en underskrift fra alle oplyste referencer, om at vi levere en god kvalitet hos de udvalgte referencer?
  Svar: Der henvises til svaret ovenfor vedrørende punkt 12b). Certifikatet kan være en erklæring, hvori modtageren af ydelserne erklærer sig tilfreds med de leverede ydelser. En sådan erklæring kan afgives af såvel offentlige som private modagere. I tilfælde af private modtagere er det klart, at erklæringen underskrives af vedkommende. Hvis modtageren er en offentligt myndighed, skal erklæringen underskrives af rette vedkommende (den tegningsberettigede eller en person med fuldmagt til at underskrive).

  Spørgsmål: I Udbudsbetingelsernes punkt 12 c) ønskes der en liste med efternavne, navne, adresser, nationalitet, fødselsdato, tekniske kvalifikationer, erfaring, adresse og arbejdstilladelse. Kan vi få bekræftet, at vi først skal stille disse informationer til rådighed efter tildeling af kontrakt og ikke sammen med tilbuddet.
  Svar: Personlisten skal vedlægges tilbuddet. Ved person menes de personer blandt kontrahentens ansatte, som skal deltage i udførelsen af kontraktydelserne. Der skal anføres et tilstrækkeligt antal personer for at sikre, at kontrahenten vil være i stand til at udføre alle opgaver i kontraktens løbetid.

  Spørgsmål: Ved personlig aflevering af tilbuddet, står der at fristen er kl. 17.00. Gælder dette også ved postforsendelse?
  Svar: Der henvises til dokumentet "Indkaldelse af bud vedr. rengøring" punkt 3 a).

  Spørgsmål: Ved pakning af tilbuddet, er det korrekt forstået, at de 2 inderste kuverter med henholdsvis tekniske specifikationer og finansielt bud, hver især skal indeholde 3 eksemplarer i hver kuvert ?
  Svar: Ja.

  Spørgsmål: Må vi pakke de 2 kuverter ”tekniske specifikationer” og ”finansielt bud”, som pakke?
  Svar: Ja.

  Spørgsmål: Er det muligt inden informationsmødet, at få tilsendt tegninger over lokalerne?
  Svar: Nej

  Bemærk venligst, at et nyt bilag 1a er indsat nedenfor fredag den 26. juli 2013

  Læs mere

  Seneste

  Flere
  Seneste opdatering: 18/09/2013  |Til toppen