Sti

Dom i dansk sag om kollektiv overenskomsts omfang
RSS feed
Send til en venSend til en venPrintPrint

11/02/2010

Sag C-405/08 - Holst, om kollektiv overenskomsts virkninger i forhold til ikke-medlemmer af den fagforening, som har indgået overenskomsten

 

 

  EU-Domstolen har i dag i sag C-405/08 Holst besvaret Vestre Landsrets spørgsmål således:

  Direktiv 2002/14/EF har til formål at opstille en generel ramme med minimumskrav vedrørende retten til information og høring af arbejdstagerne i virksomheder eller forretningssteder beliggende i Fællesskabet.

  Ifølge Direktivets artikel 7 skal medlemsstaterne sikre, at arbejdstagerrepræsentanterne i forbindelse med varetagelsen af deres opgaver nyder en sådan beskyttelse og har sådanne garantier, at de kan udføre de opgaver, de har fået, på en hensigtsmæssig måde.

  Direktivet er ikke til hinder for en overenskomstmæssig gennemførelse af direktivet, som indebærer, at en gruppe af arbejdstagere omfattes af den pågældende kollektive overenskomst, selv når denne gruppe af arbejdstagere ikke er medlem af den faglige organisation, som er deltager i overenskomsten, og når denne organisation ikke repræsenterer deres faggruppe, for så vidt som den kollektive overenskomst kan garantere de arbejdstagere, som er omfattet heraf, en effektiv beskyttelse af de rettigheder, som dette direktiv tildeler dem.

  Det fremgår hverken af ordlyden af eller ånden i direktivets artikel 7, at der for at efterkomme bestemmelsens krav skal gælde en skærpet standard for beskyttelse mod afskedigelse for arbejdstagerrepræsentanter. En afskedigelse af en arbejdstagerrepræsentant begrundet i hans egenskab af eller virke som sådan vil imidlertid ikke være forenelig med den beskyttelse som artikel 7 forudsætter.

  Faktum

  I 1984 blev Bertram Holst ansat som projektingeniør hos BWV på individuel kontrakt. Han er funktionær og omfattet af Funktionærloven.

  I 2001 blev Bertram Holst af de øvrige ingeniører valgt ind i samarbejdsudvalget hos BWV.

  Bertram Holst blev ligesom andre ansatte afskediget med et opsigelsesvarsel på seks måneder den 24. januar 2006 på grund af personalenedskæringer i BWV.
  Bertram Holst er medlem af IDA, som ikke medlem af LO og har ikke indgået kollektiv overenskomst med BWV, hverken for ingeniørerne eller for andre personalegrupper. IDA er således ikke deltager i Samarbejdsaftalen.

  Samarbejdsaftalen blev ændret i 2005 i forbindelse med gennemførelsen af direktiv 2002/14 i dansk ret, således at den efter aftaleparternes opfattelse levede op til kravene til korrekt gennemførelse af direktivet.

  Bertram Holst har anlagt sag med påstand om, at han er berettiget til godtgørelse fra BWV i henhold til Funktionærloven som følge af afskedigelsen.

  Vestre Landsret har spurgt EU-Domstolen, om direktiv 2002/14 skal fortolkes således, at det er til hinder for en overenskomstmæssig gennemførelse af direktivet, som indebærer, at en gruppe af arbejdstagere omfattes af den pågældende kollektive overenskomst, selv når denne gruppe af arbejdstagere ikke er medlem af den faglige organisation, som er deltager i overenskomsten, og når denne organisation ikke repræsenterer deres faggruppe.

  Landsretten har endvidere spurgt, om artikel 7 i direktiv 2002/14 skal fortolkes således, at der skal gælde en skærpet standard for beskyttelse mod afskedigelse for arbejdstagerrepræsentanter.

  Læs mere

  Seneste

  Flere
  Seneste opdatering: 30/10/2010  |Til toppen