Sti

Dom i dansk sag om ansættelsesforhold
RSS feed
Send til en venSend til en venPrintPrint

18/12/2008

Sag C-306/07

Ruben Andersen har som kontanthjælpsmodtager været i individuel jobtræning under Skælskør Kommune i fem perioder. For hvert af disse jobtræningsforløb modtog Ruben Andersen et ansættelsesbrev, der ikke opfyldte kravene i direktiv 91/533 om arbejdsgiverens pligt til at underrette arbejdstageren om vilkårene for arbejdskontrakten eller ansættelsesforholdet. Efter at have gjort kommunen opmærksomhed herpå modtog han inden 15 dage nye ansættelsesbreve med korrekt indhold.

  Ruben Andersen var imidlertid af den opfattelse, at den kollektive overenskomst, hvorved direktivet blev gennemført i dansk ret, ikke fandt anvendelse i hans tilfælde, da han ikke var medlem af en fagforening. Han har derfor anlagt sag ved domstolene for at opnå en godtgørelse.

  Højesteret har forelagt Domstolen en række præjudicielle spørgsmål om fortolkningen af direktiv 91/533/EØF.

  EF-Domstolen besvarer i dag disse spørgsmål som følger:

  Direktiv 91/533/EØF skal fortolkes således, at den ikke er til hinder for nationale retsforskrifter, som fastsætter, at en kollektiv overenskomst, der sikrer gennemførelsen af dette direktivs bestemmelser i national ret, finder anvendelse på en arbejdstager, selv når denne ikke er medlem af en organisation, som er deltager i en sådan overenskomst.

  Direktivet er heller ikke til hinder for, at en arbejdstager, som ikke er medlem af en organisation, som er deltager i en overenskomst, der regulerer denne arbejdstagers ansættelsesforhold, kan anses for »omfattet af« denne overenskomst.

  Ordene »en midlertidig arbejdskontrakt eller et midlertidigt ansættelsesforhold« i direktivet skal fortolkes således, at de sigter til kortvarige arbejdskontrakter og ansættelsesforhold. Når der ikke ved en medlemsstats lovgivning er vedtaget bestemmelse herom, tilkommer det de nationale domstole at fastsætte denne varighed i hvert enkelt tilfælde og under hensyntagen til de særlige forhold, der gør sig gældende i visse sektorer eller inden for visse former for beskæftigelse og virksomhed. Denne varighed skal dog fastsættes på en sådan måde, at den sikrer den effektive beskyttelse af de rettigheder, som arbejdstagerne har i medfør af nævnte direktiv.

  18. december 2008

  Læs mere

  Seneste

  Flere
  Seneste opdatering: 31/10/2010  |Til toppen