Sti

Europa uden tobaksrøg - Grønbog og høring
RSS feed
Send til en venSend til en venPrintPrint

30/01/2007

Kommissionen iværksætter offentlig debat om, hvordan man bedst kan fremme røgfrie omgivelser

Europa-Kommissionen vedtog i dag en grønbog pdf - 385 KB [385 KB] med titlen "Mod et Europa uden tobaksrøg: politiske valgmuligheder på EU-plan" med henblik på at iværksætte en bred offentlig høring om, hvordan man bedst kan fremme røgfrie omgivelser i EU.

  I grønbogen undersøges de sundhedsmæssige og økonomiske byrder forbundet med passiv rygning, befolkningens holdning til rygeforbud og de foranstaltninger, der hidtil er blevet truffet på nationalt plan og EU-plan. Kommissionen ønsker at indhente synspunkter vedrørende omfanget af foranstaltningerne til bekæmpelse af passiv rygning. Der foretages en analyse af fordelene og ulemperne ved foranstaltninger af forskelligt omfang, herunder et fuldstændigt forbud mod rygning i alle lukkede lokaler med offentlig adgang og forskellige former for undtagelser (f.eks. for restauranter og barer). Kommissionen mener, at den mest vidtrækkende politik vil være til størst fordel for folkesundheden. Sluttelig ønsker Kommissionen at indhente synspunkter om, hvilken politisk valgmulighed der er mest hensigtsmæssig med henblik på at opnå røgfrie omgivelser: opretholdelse af status quo, frivillige foranstaltninger, koordinering og udveksling af bedste praksis mellem medlemsstaterne, en henstilling fra Kommissionen eller Rådet eller bindende EU-lovgivning. De andre EU-institutioner, medlemsstaterne og civilsamfundet opfordres til at indsende deres bemærkninger til grønbogen inden den 1. maj 2007. Kommissionen vil derefter analysere bemærkningerne og udarbejde en rapport med hovedresultaterne af høringen, før den overvejer yderligere tiltag.

  Markos Kyprianou, der er kommissær med ansvar for sundhed, sagde: "Passiv rygning slår hvert år mere end 79 000 voksne ihjel i EU. Dokumentationen fra europæiske lande med omfattende rygeforbud viser, at forbuddene virker, skaber resultater og er populære. En Eurobarometer-undersøgelse pdf - 756 KB [756 KB] viste, at mere end 80 % af EU-borgerne går ind for rygeforbud på arbejdspladsen og i lukkede lokaler med offentlig adgang. Spørgsmålet er, hvordan vi kan udnytte tendensen til, at der skabes røgfrie omgivelser i medlemsstaterne, og hvilket omfang bør EU's indsats have?"

  Passiv rygning er stadig en hyppigt forekommende årsag til dødsfald og sygdom, der kan forhindres, i EU. Kronisk eksponering for passiv rygning øger ikke-rygeres risiko for at få lungekræft med 20-30 % og for at få hjertesygdomme med 25-30 %.

  Politiske valgmuligheder

  I grønbogen præsenteres følgende fem valgmuligheder som debatoplæg:

  - Opretholdelse af status quo: mens den nuværende tendens til, at der skabes røgfrie omgivelser i medlemsstaterne, sandsynligvis ville fortsætte, ville udviklingen være præget af lappeløsninger, og det kan forventes, at denne politiske valgmulighed vil være den mindst effektive.
  - Frivillige foranstaltninger: selvom frivillige foranstaltninger sandsynligvis kan gennemføres hurtigere og mere fleksibelt, tyder dokumentation fra medlemsstaterne på, at frivillige aftaler inden for dette område ikke har været effektive.
  - Den åbne koordinationsmetode: at søge konvergens mellem de forskellige nationale lovgivninger vedrørende rygeforbud ved hjælp af retningslinjer, mål og udveksling af bedste praksis er en anden mulighed, men effektiviteten vil afhænge af gruppepresset.
  - En henstilling fra Kommissionen eller Rådet: en sådan henstilling ville ikke være bindende, men placere emnet på den politiske dagsorden. Effektiviteten ville afhænge af overvågningskravene, og visse medlemsstater kunne vælge slet ikke at foretage sig noget.
  - Bindende lovgivning: en sådan lovgivning kunne have flere forskellige former og ville indføre en sammenlignelig og gennemsigtig beskyttelse mod tobaksrøg i omgivelserne, som kan håndhæves effektivt, i hele EU. Der ville dog være tale om en ret langvarig proces, og slutresultatet vil være vanskeligt at forudse.

  Med hensyn til anvendelsesområdet konkluderes det i Kommissionens grønbog, at et omfattende rygeforbud ville være til størst fordel for folkesundheden, og dokumentation fra hele verden viser, at denne valgmulighed er realistisk og kan håndhæves effektivt. Kommissionen mener, at det er et åbent spørgsmål, hvilket omfang EU's indsats for at fremme rygeforbud bør have, og at indsatsen også afhænger af udviklingen i medlemsstaterne.

  Situationen i medlemsstaterne
  Alle medlemsstaterne har en form for lovgivning, som har til formål at begrænse passiv rygning og dens skadelige sundhedsmæssige virkninger. Bestemmelsernes anvendelsesområde og karakter varierer.

  Der er rygeforbud i alle lukkede lokaler med offentlig adgang og på alle arbejdspladser, herunder barer og restauranter, i Irland og Skotland, og resten af Det Forenede Kongerige forventes at vedtage tilsvarende lovgivning i løbet af sommeren. Sverige, Italien og Malta har rygeforbud, der giver mulighed for at etablere særlige aflukkede rygerum med separate ventilationssystemer, Frankrig vil gennemføre lignende foranstaltninger næste år, og Estland og Finland i juni 2007. Belgien, Litauen, Spanien, Cypern, Slovenien og Nederlandene har undtagelser af forskellig art for hoteller, restauranter, caféer osv. De fleste medlemsstater forbyder eller begrænser rygning centrale steder med offentlig adgang som f.eks. hospitaler, skoler, administrationsbygninger, teatre, biografer og offentlige transportmidler.

  På EU-plan er spørgsmålet vedrørende røgfrie omgivelser blevet behandlet i en række resolutioner og henstillinger, som ikke er bindende. En række direktiver om sikkerhed og sundhed på arbejdspladsen dækker også nogle af spørgsmålene vedrørende eksponering for tobaksrøg på arbejdspladsen.

  30. januar 2007

  Læs mere

  Seneste

  Flere
  Seneste opdatering: 31/10/2010  |Til toppen