Sti

Samhørighedspolitikken skal sætte skub i vækst og beskæftigelsen
RSS feed
Send til en venSend til en venPrintPrint

12/12/2007

Reformen af samhørighedspolitikken begynder at give konkrete resultater, og dette politikområde får samtidigt understreget sin betydning som en af de vigtigste faktorer til virkeliggørelse af Lissabonstrategien for 2007-2013.

  Kommissionens meddelelse (nedenfor pdf - 82 KB [82 KB] ) giver et overblik over de nationale strategier og programmer, som de 27 medlemsstater har udarbejdet. Det fremgår endvidere heraf, at hovedparten af det samlede budget for samhørighedspolitikken på 347 mia. EUR vil blive investeret i centrale Lissabonopgaver som videnbaseret økonomi, forskning, udvikling og innovation, menneskelig kapital og erhvervsudvikling. Dagens meddelelse er en del af en pakke, som indeholder målrettede fællesskabsforanstaltninger til gennemførelse af Lissabonstrategien for 2008-2011 og indeholder en vurdering af, hvordan arbejdet med virkeliggørelsen af Lissabonmålsætningerne for 2005-2007 er forløbet.

  Danuta Hübner, EU-kommissær for regionalpolitik, udtalte: "Denne analyse viser, at EU's samhørighedspolitik er det vigtigste hjælpemiddel til at gennemføre Lissabonstrategien for vækst og beskæftigelse. Den nye generation af programmer vil fremme investeringerne i de allernyeste teknologier og højne kvalifikationsniveauet og derved hjælpe regionerne med at bevæge sig op ad værdikæden, så de kan producere varer og tjenesteydelser af høj kvalitet, der kan konkurrere på den globale markedsplads. Det er lige nøjagtigt, hvad EU's Lissabonstrategi går ud på, og de nye investeringer, der støttes gennem samhørighedspolitikken, vil virkeliggøre dette."

  For de mindre udviklede områder, der er omfattet af konvergensmålet, har medlemsstaterne og regionerne til hensigt at investere 65 % af de disponible midler i prioriterede Lissabonopgaver. De pågældende medlemsstater og regioner har stadig brug for investeringer i basisinfrastrukturer, og de vil blive foretaget samtidigt.

  De andre regioner, der støttes gennem "målet om regional konkurrenceevne og beskæftigelse", har forpligtet sig til at investere 82 % af de disponible midler i prioriterede Lissabonopgaver.

  Resultaterne af denne nyorientering ses tydeligst inden for innovation - en af de fire prioriterede aktioner i Lissabonstrategien for perioden 2008-2011. Investeringerne i innovation vil blive tredoblet i løbet af årene 2007-2013 i forhold til 2000-2006 og vil nå op på 85 mia. EUR. I de nye medlemsstater vil midlerne til forskning og udvikling samt innovation blive firedoblet i forhold til tidligere.

  Virkningen af disse investeringer vil blive yderligere forstærket af nye elementer, der er blevet indført ved reformen af samhørighedspolitikken:

  rapporteringsmekanismer, som skal sikre overensstemmelse mellem programmerne under samhørighedspolitikken og de nationale reformprogrammer

  større decentralisering af ansvar med det formål at forbedre gennemførelsen af Lissabonprocessen i praksis

  en integreret tilgang til udvikling, som sikrer en tværsektoriel tilgang med fokus på vækst og abejdspladser.

  Kommissær Danuta Hübner tilføjede: "Medlemsstaternes og regionernes engagement er yderst opmuntrende. Nu vil Kommissionen arbejde tæt sammen med medlemsstaterne og regionerne i bestræbelserne for at opnå resultater, der indfrier de store forventninger hos vore borgere."

  Redaktionel note

  Alle medlemsstater har en national strategisk referenceramme, hvori er anført de prioriterede opgaver. De gennemføres ved hjælp af over 400 detaljerede operationelle programmer på både nationalt og regionalt plan.

  12. december 2008

  Læs mere

  Seneste

  Flere
  Seneste opdatering: 31/10/2010  |Til toppen