Sti

National strategi og prioriteringer for Danmark godkendt af Kommissionen
RSS feed
Send til en venSend til en venPrintPrint

16/04/2007

Danmark er som det fjerde medlemsland blevet enig med Europa-Kommissionen om sine nationale plan og prioritering for samhørighedspolitikken 2007-2013

  De danske myndigheder gør i sin nationale strategiske referenceramme (NSRF) rede for, hvordan de 510 mio. euro i EU-midler, landet vil modtage i løbet af en syvårig periode, påtænkes investeret for at skabe vækst og beskæftigelse i landets regioner.

  Danuta Hübner, EU-kommissær med ansvar for regionalpolitik, og Vladimír ┼ápidla, EU-kommissær med ansvar for beskæftigelse, arbejdsmarkedsforhold, sociale anliggender og ligestilling, gav udtryk for deres tilfredshed med, at Danmark havde udvist effektivitet ved at forelægge dette vigtige dokument rettidigt, og at alle dokumentets bestanddele var blevet godkendt. De opfordrede samtidig andre lande til at følge dette eksempel. De danske myndigheder fremlagde allerede i april 2005 et detaljeret oplæg til deres strategi.

  EU-kommissær Danuta Hübner omtalte dokumentet i rosende vendinger og sagde: "Den danske strategi er, særlig hvad angår innovation og iværksætteri, kernen i EU's bestræbelser for at gøre Europa til verdens mest konkurrencedygtige og videnbaserede økonomi. Næsten 92 % af investeringerne er øremærket til aktiviteter, der skal fremme vækst, jobskabelse og konkurrenceevne."

  "Den danske strategi viser en stærk vilje til at højne kvaliteten og intensivere investeringerne i menneskelige ressourcer," sagde EU-kommissær Vladimír ┼ápidla. "Det viser endnu en gang, at flere og bedre job er kernen i EU's reformagenda. Danmark har valgt at prioritere på en sådan måde, at arbejdstagerne bliver bedre til at tilpasse sig nye og ændrede omstændigheder. Strategien vil også sætte skub i beskæftigelsen og fremme den sociale integration."

  Ifølge den nationale strategiske referenceramme prioriterer Danmark det som en hovedopgave i perioden 2007-2013 at gøre Danmark til et af de mest konkurrencedygtige og dynamiske vidensamfund i verden inden 2015. For at virkeliggøre denne vision har Danmark sat følgende overordnede mål: skabelse af et uddannelsessystem i verdensklasse, et førende vidensamfund, et innovationssamfund og et førende iværksættersamfund.

  Danmark har til hensigt at omsætte de brede prioriteringer i den nationale strategiske referenceramme i to operationelle programmer. Programmet vedrørende Innovation og viden modtager støtte fra Den Europæiske Fond for Regionaludvikling, mens Den Europæiske Socialfond yder støtte til programmet vedrørende Flere og bedre job.

  Alle medlemsstater har allerede sendt deres nationale strategiske referenceramme til Kommissionen, der foreløbig har godkendt Maltas, Grækenlands og Østrigs referencerammer (i hhv. december 2006 og marts og april 2007).

  Danmark indsendte elektronisk sin nationale strategiske referenceramme til Europa-Kommissionen den 30. november 2006. Efter de veloverståede forhandlinger om det brede rammedokument vil Kommissionen snart godkende de operationelle programmer og den vejledende årlige tildeling fra hver fond. Det er et lovkrav, at den nationale strategiske referenceramme er blevet vedtaget, inden de operationelle programmer kan godkendes, og forhandlingerne herom er for øjeblikket i deres slutfase. De danske myndigheder er allerede langt fremme i udarbejdelsen af de to programmer, og det forventes, at de kan blive godkendt meget snart.

  Ved udarbejdelsen af de nationale strategiske referencerammer skal alle medlemsstater tage hensyn til EF-retningslinjerne for 2007-2013, som lægger særlig vægt på innovation, forskning og teknologisk udvikling, informationssamfund, miljøbeskyttelse, vedvarende energikilder og skabelse af flere og bedre job. De nationale strategiske referencerammer skal også være i nøje overensstemmelse med medlemsstaternes nationale reformprogrammer, der omhandler de foranstaltninger, der vil blive truffet for at gennemføre Lissabon-strategien for beskæftigelse og vækst.

  16. april 2007

  Læs mere

  Seneste

  Flere
  Seneste opdatering: 31/10/2010  |Til toppen