Sti

Unionsborgeres ret til dansk studiestøtte
RSS feed
Send til en venSend til en venPrintPrint

21/02/2013

Domstolens dom i sag C-46/12 - L.N. mod Styrelsen for Videregående Uddannelser og Uddannelsesstøtte.
Den 21. februar traf Domstolen en præjudiciel afgørelse i sagen om hvorvidt en unionsborger, som er indrejst i Danmark som arbejdstager, kan nægtes S.U. hvis han efterfølgende bliver optaget på en uddannelse i Danmark.  

    Domstolen fandt at Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2004/38/EF om unionsborgeres og deres familiemedlemmers ret til at færdes og opholde sig frit på medlemsstaternes område, skal fortolkes således, at en unionsborger, som studerer i en værtsmedlemsstat og dér sideløbende udøver en reel og faktisk lønnet beskæftigelse af en art, som tillægger den pågældende status af »arbejdstager« i artikel 45 TEUF’s forstand, ikke kan nægtes den studiestøtte, som indrømmes statsborgere i denne medlemsstat. Det tilkommer den forelæggende ret at foretage den fornødne efterprøvelse af de faktiske omstændigheder med henblik på at vurdere, om den lønnede beskæftigelse, som sagsøgeren i hovedsagen udøver, er tilstrækkelig til at tillægge ham denne status. Den omstændighed, at den pågældende er indrejst på værtsmedlemsstatens område med det hovedformål at studere dér, er uden relevans med henblik på at fastslå, om han har status af »arbejdstager« i artikel 45 TEUF’s forstand, og dermed for spørgsmålet, om han har ret til studiestøtte på samme betingelser som en statsborger i værtsmedlemsstaten i overensstemmelse med artikel 7, stk. 2, i Rådets forordning nr. 1612/68/EØF af 15. oktober 1968 om arbejdskraftens frie bevægelighed inden for Fællesskabet.

    Læs mere

    Seneste

    Flere
    Seneste opdatering: 08/01/2014  |Til toppen