Sti

Domstolens dom i sag C-127/08 (Metock mfl.)
RSS feed
Send til en venSend til en venPrintPrint

11/11/2008

Domstolen slår med dommen den 25. juli 2008 fast at ægtefæller fra tredjelande er omfattet af direktivet om fri bevægelighed på lige fod med unionsborgere.

Folketingets Ombudsmands redegørelse om udlændingemyndighedernes vejledning om familiesammenføring efter EU-retten (Link)

  Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2004/38/EF pdf - 186 KB [186 KB] af 29. april 2004 om unionsborgeres og deres familiemedlemmers ret til at færdes og opholde sig frit på medlemsstaternes område, om ændring af forordning (EØF) nr. 1612/68 og om ophævelse af direktiv 64/221/EØF, 68/360/EØF, 72/194/EØF, 73/148/EØF, 75/34/EØF, 75/35/EØF, 90/364/EØF, 90/365/EØF og 93/96/EØF er til hinder for en medlemsstats lovgivning, som opstiller et krav om, at en tredjelandstatsborger, som er ægtefælle til en unionsborger, som opholder sig i en medlemsstat, hvor han ikke er statsborger, forudgående skal have opholdt sig lovligt i en anden medlemsstat inden vedkommendes ankomst til værtsmedlemsstaten for at kunne drage fordel af bestemmelserne i dette direktiv.

  Artikel 3, stk. 1, i direktiv 2004/38 skal fortolkes således, at en tredjelandsstatsborger, som er ægtefælle til en unionsborger, som opholder sig i en medlemsstat, hvor han ikke er statsborger, som ledsager eller slutter sig til denne unionsborger, kan drage fordel af dette direktivs bestemmelser, uanset hvor og hvornår deres ægteskab blev indgået, og uanset hvorledes tredjelandsstatsborgeren er indrejst i værtsmedlemsstaten.

  Læs mere

  Seneste

  Flere
  Seneste opdatering: 31/10/2010  |Til toppen