Sti

Kommissionen godkender TV2-støtte
RSS feed
Send til en venSend til en venPrintPrint

20/04/2011

Kommissionen har i dag godkendt den finansieringsordning, som fandt anvendelse på TV2 i årene fra 1995 til 2002. Kommissionen konkluderer hermed at den kompensation, der blev ydet under denne ordning, har stået i et rimeligt forhold til omkostningerne ved opfyldelsen af selskabets public service-opgave og derfor ikke har medført urimelig konkurrenceforvridning. TV2 er siden da udelukkende blevet finansieret gennem reklameindtægter og indtægter fra dets kommercielle kanaler. Kommissionen har også godkendt omstruktureringsstøtte til TV2 på betingelse af, at TV2's rentabilitet sikres uden fortsat statsstøtte.

  Kommissionens næstformand med ansvar for konkurrencepolitikken, Joaquín Almunia, sagde: "Dette er i vidt omfang en gammel sag, som jeg håber, vi nu har fundet en tilfredsstillende løsning på. Kommissionen erkender, at public service-tv-selskaber spiller en vigtig rolle for den kulturelle, demokratiske og offentlige debat i medlemsstaterne. Jeg er tilfreds med, at de danske foranstaltninger sikrer en passende finansiering af public service-tv uden ubehørigt at fordreje konkurrencen i det indre marked."
  TV2 Danmark er et af de største public service-tv-selskaber i Danmark. TV2 driver en public service-kanal og nogle kommercielle kanaler. Selskabet blev indtil 2004 finansieret både gennem licensafgifter og reklameindtægter. TV2 er siden 2004 udelukkende blevet finansieret gennem reklameindtægter og indtægter fra dets kommercielle kanaler.

  Kompensation for public service-forpligtelser
  Kommissionen har i dag vedtaget to afgørelser om finansieringen af TV2. I den første afgørelse konkluderer Kommissionen, at den statslige finansiering, som TV2 modtog i perioden 1995-2002 som kompensation for public service-forpligtelserne, var nødvendig og forholdsmæssig, i henhold til de på det tidspunkt gældende EU-regler for statsstøtte til public service-radio- og tv-selskaber.  En tidligere beslutning fra 2004, hvorved Kommissionen erklærede støtten ulovlig og krævede et beløb på 628 mio. DKK tilbagesøgt, blev annulleret af Retten i 2008. Kommissionens beslutning om at tillade en rekapitalisering af TV2 blev ophævet af Retten i 2009.

  Omstruktureringsstøtte
  I den anden afgørelse, der blev vedtaget i dag, godkender Kommissionen den omstruktureringsstøtte til TV2, der blev anmeldt til Kommissionen, og som førte til, at Kommissionen i juli 2009 indledte en dybtgående undersøgelse. Kommissionen finder, at den anmeldte plan om at bruge støtten til omstrukturering af TV2 vil genoprette selskabets langsigtede rentabilitet, især gennem en ny forretningsmodel, der giver selskabet mulighed for at opkræve abonnementsbetaling for dets public service-hovedkanal fra 2012. For at råde bod på konkurrenceforvridninger foreslog regeringen, at TV2 ikke åbner nye kanaler. Dette skal være gældende indtil omstruktureringsperiodens udløb den 31. december 2012 eller i det mindste indtil indførelsen af abonnementsbetalingerne. Danmark har også forpligtet sig til at sikre, at TV2's kapitalstruktur benchmarkes til kapitalstrukturen i andre sammenlignelige medieselskaber, når den nye forretningsmodel er blevet indført. Eftersom omstruktureringen er begyndt at give resultater, skal alle eksisterende støtteforanstaltninger ophæves med virkning fra datoen for denne afgørelse, og anden støtte, som er blevet anmeldt til Kommissionen, må ikke gennemføres. Kommissionen finder på grundlag af disse betingelser, at omstruktureringsplanen er i overensstemmelse med rammebestemmelserne for statsstøtte til redning og omstrukturering.

  Finansiering af offentlige tv-selskaber
  Finansieringen af offentlige tv-selskaber har i årtier givet anledning til klager og har resulteret i vanskelige analyser og drøftelser på grund af public service-forpligtelser og omkostninger, som ikke altid er klart defineret.   
  Kommissionen vedtog i 2009 et sæt reviderede retningslinjer for statsstøtte til public service-radio- og tv-selskaber med det formål at forbedre den retlige sikkerhed for både offentlige og private medieinvesteringer (se IP/09/1072). Disse reviderede regler omfatter bl.a. øget fokus på ansvarlighed og effektiv kontrol på nationalt plan, herunder en gennemsigtig evaluering af de offentligt støttede nye medietjenesters samlede virkninger. De normale rammebestemmelser for statsstøtte til redning og omstrukturering finder anvendelse i tilfælde, hvor et tv-selskab har strukturproblemer, som kræver omstruktureringsstøtte.

  En række sager vedrørende statsstøtte til tv-selskaber verserer i øjeblikket for EU-Domstolen, herunder France Television og Spaniens RTVE, eller er ved at blive genbehandlet efter Rettens annulationsafgørelse (RTP i Portugal).

  En ikke-fortrolig udgave af afgørelserne vil kunne findes under sagsnummer C 2/2003 og C 19/2009 under State Aid Register på webstedet DG Competition, når eventuelle spørgsmål om fortrolighed er blevet afklaret. I rubrikken State Aid Weekly e-News findes en oversigt over alle statsstøttebeslutninger offentliggjort på internet og i EU-Tidende.

  Læs mere

  Seneste

  Flere
  Seneste opdatering: 20/04/2011  |Til toppen