Sti

Dom i sag om retten til Legoklodsen
RSS feed
Send til en venSend til en venPrintPrint

14/09/2010

Foto©iStockphoto/Thinkstock

Foto©iStockphoto/Thinkstock

Domstolen: Legos byggeklods kan ikke registreres som EF-varemærke - Der er tale om et tegn, som udelukkende består af en udformning af varen, som er nødvendig for at opnå et teknisk resultat!
Bl.a. derfor forkaster domstolen Legos appel.

 

  

  Sag C-48/09 P: Lego Juris A/S mod Kontoret for Harmonisering i det Indre Marked (KHIM) og MEGA Brands

  I henhold til forordningen om EF-varemærker kan et EF-varemærke bestå af alle tegn, der kan gengives grafisk, såsom ord, afbildninger, varens form og varens emballage, forudsat at disse tegn er egnede til at adskille en virksomheds varer eller tjenesteydelser fra andre virksomheders. Tegn, der udelukkende består af en udformning af varen, som er nødvendig for at opnå et teknisk resultat, kan imidlertid ikke registreres.

  Den 1. april 1996 indgav Lego, et dansk selskab, som fremstiller legetøj, til Harmoniseringskontoret (Kontoret for Harmonisering i det Indre Marked) en ansøgning om registrering af en byggeklods i rød farve som EF-varemærke. Harmoniseringskontoret registrerede i første omgang det omhandlede varemærke. På begæring af Mega Brands, der fremstiller byggeklodser, som har samme udformninger og dimensioner som Legos byggeklodser, erklærede Anullationsafdelingen ved Harmoniseringskontoret det omhandlede varemærke for ugyldigt med den begrundelse, at de særlige kendetegn ved Lego-klodsen klart var blevet valgt for at kunne udfylde en brugsmæssig funktion og ikke for at tjene et identifikationsmæssigt formål. Den væsentligste bestanddel ved det tegn, der udgøres af Legoklodsen, består nemlig af to rækker af rør på klodsens overside, hvilket er nødvendigt for at opnå det med den omhandlede vare tilstræbte teknisk resultat, dvs. samling af byggeklodser. Efter at Det Udvidede Appelkammer ved Harmoniseringskontoret stadfæstede annullationen af varemærket, anlagde Lego sag for Retten med påstand om annullation af det pågældende kammers afgørelse.

  I sin dom af 12. november 2008 fastslog Retten bl.a., at EU-retten er til hinder for registrering af enhver udformning, hvis væsentlige kendetegn udelukkende består af en udformning af varen, som teknisk set er nødvendig for, og tilstrækkelig til, at opnå det tekniske resultat, selv om dette resultat kan opnås ved andre udformninger, som anvender den samme eller en anden teknisk løsning. Lego iværksatte derfor appel til Domstolen til prøvelse af denne dom.

  Domstolen fastslår indledningsvis, at hovedformålet med forbuddet mod at varemærkeregistrere ethvert tegn, der består af varens udformning, som er nødvendig for at opnå et teknisk resultat, er at undgå, at varemærkeretten fører til, at en virksomhed får et monopol på en vares tekniske løsninger eller funktionelle kendetegn. Virksomhederne kan således ikke anvende varemærkeretten til uden tidsmæssig begrænsning at bevare enerettigheder til tekniske løsninger.

  Når udformningen af en vare alene gennemfører den tekniske løsning, som producenten af denne vare har udviklet og fået patenteret, vil en beskyttelse af denne udformning som varemærke efter udløbet af patentet nemlig væsentligt formindske øvrige virksomheders mulighed for at anvende den pågældende tekniske løsning. I henhold til EU-retten kan tekniske løsninger imidlertid alene beskyttes i en begrænset periode, således at de efterfølgende frit kan benyttes af samtlige erhvervsdrivende.

  Domstolen finder endvidere, at lovgiver ved at begrænse forbuddet mod registrering til tegn, som »udelukkende« består af en udformning, som er »nødvendig« for at opnå et teknisk resultat, tog behørigt hensyn til den omstændighed, at enhver udformning af en vare i en vis udstrækning er funktionel, og at det følgelig ville være uhensigtsmæssigt at afskære en vares udformning fra registrering som varemærke med den blotte begrundelse, at den har funktionelle kendetegn. Med ordene »udelukkende« og »nødvendig« har lovgiver villet sikre, at alene udformninger af en vare, som udelukkende inkorporerer en teknisk løsning, og hvis registrering som varemærke således reelt vil vanskeliggøre andre virksomheders anvendelse af denne tekniske løsning, nægtes registrering.

  Hvad angår betingelsen om, at registreringshindringen omfatter ethvert tegn, som »udelukkende« består af en udformning, som er nødvendig for at opnå et teknisk resultat, finder Domstolen at denne betingelse er opfyldt, såfremt, som det er tilfældet i denne sag, alle udformningens væsentlige kendetegn svarer til den tekniske funktion, og tilstedeværelsen af et eller flere ikke-væsentlige vilkårlige kendetegn, der ikke har en teknisk funktion, er herved uden betydning.

  Hvad angår betingelsen om, at en vares udformning kun kan afvises fra registrering som varemærke, hvis den er »nødvendig« for at opnå det ønskede tekniske resultat, finder Domstolen, at denne betingelse ikke betyder, at den pågældende udformning skal være den eneste, som gør det muligt at opnå dette resultat. I visse tilfælde kan det samme tekniske resultat opnås ved hjælp af forskellige løsninger. Der kan således være tale om alternative udformninger, som har andre dimensioner, eller et andet design, der gør det muligt at opnå samme tekniske resultat. Denne omstændighed har imidlertid ikke i sig selv til følge, at den pågældende udformnings registrering som varemærke ikke påvirker de øvrige erhvervsdrivendes mulighed for at anvende den tekniske løsning, som udformningen inkorporerer.

  Domstolen finder ligeledes, at situationen for en virksomhed, der har udviklet en teknisk løsning, ikke overfor konkurrenter, der markedsfører slaviske kopier af varens udformning, som inkorporerer præcis den samme løsning, kan beskyttes ved at tildele den pågældende virksomhed et monopol ved registrering som varemærke af det tredimensionelle tegn, der udgøres af den pågældende udformning, men situationen må i givet fald behandles i henhold til reglerne om illoyal konkurrence. En sådan behandling er imidlertid ikke genstand for nærværende tvist.

  Domstolen forkaster derfor Legos appel.

  Læs mere

  Seneste

  Flere
  Seneste opdatering: 08/08/2012  |Til toppen