Sti

Hvad handler det charter egentlig om?
RSS feed
Send til en venSend til en venPrintPrint

19/10/2010

Foto©iStockphoto/Thinkstock

Foto©iStockphoto/Thinkstock


En undersøgelse udført af Europa-Parlamentet og Ombudsmanden viser, at 72% af EU's borgere føler sig dårligt informeret om EU’s charter om grundlæggende rettigheder. Det vil Kommissionen nu lave om på i forbindelse med en ny strategi, der skal sikre, at charteret bliver gennemført effektivt.

  Charteret er indført for at ingen EU-regler på noget tidspunkt kan komme til at krænke europæernes grundlæggende rettigheder, som er defineret i charteret. Kommissionen kontrollerer, at alle EU-regler er i overensstemmelse med charteret på hvert eneste stadium af lovgivningsprocessen - fra begyndelsen under det forberedende arbejde i Kommissionen til Europa-Parlamentets og Rådets vedtagelse af udkast til regler og siden ved deres anvendelse i EU’s medlemsstater. Charteret giver ikke Kommissionen en generel beføjelse til at gribe ind på området for grundlæggende rettigheder. Den kan kun gribe ind, når sagen drejer sig om EU-ret (f.eks. når der vedtages EU-lovgivning, eller når en national foranstaltning anvender EU-retten på en måde, der er uforenelig med chartret). Medlemsstaterne har deres egne systemer til at beskytte grundlæggende rettigheder gennem nationale forfatninger og domstole; charteret er ikke nogen erstatning for medlemsstaternes systemer. Det tilkommer derfor først og fremmest de nationale domstole at sikre, at de grundlæggende rettigheder overholdes.

  Den nye strategi:
  - Der indføres mekanismer, der skal sikre Kommissionens egen overholdelse af charteret, i forbindelse med forslag, systematisk.
  -Kommissionen skal i samråd med Parlamentet og Rådet fastlægge en metode, der skal anvendes, når ændringsforslag giver anledning til tvivl om foreneligheden med de grundlæggende rettigheder.
  -Borgerne vill kunne informere sig om, hvor de kan henvende sig for at få bistand i tilfælde af overtrædelse af grundlæggende rettigheder gennem den nye e-Justiceportal, som der linkes til nedenfor.

  Vice-formand og Kommissær for retlige anliggender, grundlæggende rettigheder og EU-borgerskab, Viviane Reding, udtaler: "Charteret afspejler vores fælles værdier og forfatningsmæssige arv". "Charteret bør være et kompas for alle EU’s politikområder. Europa-Kommissionen og navnlig dens generaldirektorat for retlige anliggender vil udvise den yderste påpasselighed for at sikre, at chartret følges i alle forslag til EU-lovgivning, i alle ændringer, der foretages af Rådet og Europa-Parlamentet, og af medlemsstaterne, når de implementerer EU-lovgivningen. Den strategi, Kommissionen har vedtaget i dag, er et vigtigt skridt mod at skabe en EU-bevidsthed om grundlæggende rettigheder".

  Formændene for Europa-Parlamentet, Rådet og Kommissionen afgav under mødet i Det Europæiske Råd i Nice den 7. december 2000 en højtidelig erklæring om Den Europæiske Unions charter om grundlæggende rettigheder. Charteret har, siden Lissabontraktaten trådte i kraft i 2009, været bindende for medlemslandene. Derfor kan det nu give anledning til traktatbrudssager, hvis et medlemsland krænker de grundlæggende rettigheder.

  Læs mere

  Seneste

  Flere
  Seneste opdatering: 05/04/2011  |Til toppen