Sti

Bedre beskyttelse af uledsagede børn
RSS feed
Send til en venSend til en venPrintPrint

07/05/2010

Kommissionen vedtog torsdag en handlingsplan som skal give uledsagede mindreårige, der kommer ind i EU, en bedre beskyttelse. Handlingsplanen omfatter fælles krav til værgemål og advokatbistand. Formålet med planen er at fastlægge en fælles europæisk tilgang til at sikre, at de kompetente myndigheder hurtigst muligt, og helst inden for seks måneder, træffer en afgørelse om det enkelte uledsagede barns fremtid. Medlemsstaterne skal først forsøge at opspore det uledsagede barns familie og holde øje med barnets reintegrering i hjemlandet. Hvis det er i barnets tarv, skal medlemsstaterne finde en alternativ løsning, f.eks. ved at tildele international beskyttelsesstatus eller ved at sørge for genbosættelse i EU.

Foto©iStockphoto/Thinkstock

  Handlingsplanen bygger på følgende ti principper:

  1. Alle børn skal først og fremmest behandles som børn.Barnets tarv bør være det vigtigste hensyn i alle foranstaltninger vedrørende uledsagede mindreårige.

  2.Alle børn skal behandles i overensstemmelse med de regler og principper, der gælder i Den Europæiske Union og dens medlemsstater, navnlig Den Europæiske Unions charter om grundlæggende rettigheder, FN-konventionen om barnets rettigheder og den europæiske menneskerettighedskonvention.

  3. Der skal gøres alt for at skabe vilkår, som gør det muligt for børn at vokse op i deres hjemland med gode udsigter til personlig udvikling ogordentlige levevilkår.

  4. Børn bør beskyttes mod menneskehandlere og kriminelle grupper og mod andre former for vold og udnyttelse.

  5.Der skal gøres alt for at opspore barnets familie og genforene barnet med familien, forudsat at det er i barnets tarv.

  6. Børnespecifikke modtagelsesforanstaltninger og processuelle garantier bør gælde fra det øjeblik, hvor barnet findes ved EU's ydre grænser eller i en af medlemsstaterne, indtil der er fundet en holdbar løsning.Værgemål og advokatbistand til barnet er meget vigtigt.

  7.Beslutningen om det enkelte barns fremtid bør træffes hurtigst muligt og helst inden for seks måneder.

  8. Uledsagede mindreårige bør altid indkvarteres og behandles på en måde, der er i overensstemmelse med barnets tarv.Hvis frihedsberøvelse undtagelsesvist er berettiget, bør den kun anvendes som sidste udvej, i den kortest mulige periode og stadig under størst hensyntagen til barnets tarv.

  9. Når der skal findes en holdbar løsning, bør den bygge på en individuel vurdering af, hvad der er i barnets tarv.En løsning kan bestå i enten tilbagesendelse til hjemlandet, hvor reintegrering af barnet bør sikres, i tildeling af international beskyttelsesstatus eller anden retlig status, som gør det muligt for barnet at blive integreret i opholdsstaten, eller i bosætning i Den Europæiske Union.

  10. Alle involverede parter– EU-institutioner, medlemsstater, hjem- eller transitlande, internationale organisationer og civilsamfundsorganisationer –bør gå sammen om at gøre en stor indsats for at løse problemet med uledsagede mindreårige og sikre barnets tarv.

  Handlingsplanen offentliggøres nedenfor så snart den foreligger i en endelig udgave!

  Læs mere

  Seneste

  Flere
  Seneste opdatering: 30/10/2010  |Til toppen