Sti

Oprettelsen af et europæisk asylstøttekontor
RSS feed
Send til en venSend til en venPrintPrint

18/02/2009

Kommissionen har vedtaget et forslag til forordning om oprettelse af et europæisk asylstøttekontor samt forslået ændring af afgørelse 573/2007 EF om oprettelse af en europæisk flygtningefond for perioden 2008-2013, her om ophævelsen af finansieringen af visse fælles foranstaltninger og ændringen af grænsen for deres finansierin

 

  Med forslaget om oprettelse af et europæisk asylstøttekontor , der indgår som en del af pagten om indvandring og asyl, efterkommer Kommissionen en anmodning fra Det Europæiske Råd. Forslaget vil gøre det muligt hurtigt at oprette et operationelt agentur, der skal koordinere og styrke samarbejdet mellem medlemsstaterne på asylområdet, og derved fremme en indbyrdes tilnærmelse af den forskellige praksis i medlemsstaterne. Asylstøttekontoret skal desuden bidrage til at skabe konvergens mellem de regler på asylområdet, der findes i EU.

  Næstformand Jacques Barrot, der er kommissær med ansvar for frihed, sikkerhed og retfærdighed, udtalte, at Kommissionen arbejder aktivt for at etablere et fælles europæisk asylsystem, og at det i den forbindelse er nødvendigt ikke blot at sikre en indbyrdes tilnærmelse af de respektive lovgivninger, men også af praksis. Han fortsatte med at sige, at det er vigtigt, at medlemsstaternes kompetente tjenester på asylområdet har adgang til konkret hjælp, der kan dække deres daglige og operationelle behov. Han tilføjede, at med de asylstøtteteam, som vil blive indsat af asylstøttekontoret vil der ligeledes kunne findes fælles løsninger på nødsituationer, som f.eks. når der ankommer et meget stort antal asylansøgere.

  Den nuværende praksis, hvad angår gennemførelsen af lovgivningen på asylområdet, viser, at der findes store forskelle mellem medlemsstaternes praksis i behandlingen af ansøgninger om international beskyttelse. En iraker har f.eks. 71 % chance for at få beskyttelse i én medlemsstat, men kun 2 % i en anden medlemsstat. I handlingsplanen på asylområdet, som Kommissionen vedtog i juni 2008, blev der foreslået en ambitiøs udvidelse og ændring af europæisk lovgivning på asylområdet. Dette arbejde er i gang, men bør støttes gennem en styrkelse af det administrative samarbejde mellem medlemsstaterne for således at sikre en indbyrdes tilnærmelse af de forskellige nationale praksis.

  Asylstøttekontoret skal støtte medlemsstaterne i deres indsats for at gennemføre en mere sammenhængende og retfærdig asylpolitik ved f.eks. at hjælpe dem med at indkredse god praksis, afholde uddannelseskurser på EU-plan eller forbedre adgangen til oplysninger om oprindelseslandene. Asylstøttekontoret vil også få til opgave at koordinere asylstøtteteam bestående af nationale eksperter, der kan indsættes efter anmodning fra medlemsstater, som oplever, at der kommer et meget stort antal asylansøgere til deres område. Det skal desuden yde videnskabelig og teknisk bistand, der kan videreudvikle politikken og lovgivningen på asylområdet.

  Asylstøttekontoret oprettes som et agentur, et uafhængigt europæisk organ. Kommissionen og medlemsstaterne vil være repræsenteret i bestyrelsen, der skal stå for ledelsen af asylstøttekontoret. Asylstøttekontoret skal arbejde tæt sammen med medlemsstaternes kompetente instanser på asylområdet og med FN’s Flygtningehøjkommissariat. Der skal desuden være et rådgivende forum for dialogen med organisationer i civilsamfundet.

  Hvis Kommissionens forslag vedtages hurtigt, vil asylstøttekontoret kunne oprettes og påbegynde sine aktiviteter allerede i 2010. Det vil få hjemsted i en af EU-medlemsstaterne. Beslutningen herom træffes af stats- og regeringscheferne.

  Læs mere

  Seneste

  Flere
  Seneste opdatering: 30/10/2010  |Til toppen