Sti

Det Europæiske Råd's møde om Ukraine den 6. marts 2014 - Topmøderesultat
RSS feed
Send til en venSend til en venPrintPrint

06/03/2014

Foto©iStock/Thinkstock

Foto©iStock/Thinkstock

På det ekstraordinære møde om Ukraine fordømte EU's stats- og regeringschefer Ruslands handlinger og enedes samtidigt om at arbejde for en fredelig løsning gennem forhandlinger. Samtidigt bekræftede lederne de foranstaltninger mod Rusland der allerede er truffet (ang. visum-aftaler og G8-deltagelse) samt at indrejseforbud, indefrysning af midler og aflysning af topmøder kan komme på tale som sanktioner. Lederne gentog ønsket en associeringsaftale med Ukraine og udtrykte tilfredshed med Kommissionens hjælpepakke på 11 mia Euro over en årrække..

  Stats- og regeringschefernes erklæring om Ukraine en 6. marts 2014 i Bruxelles

  1. Vi har i dag haft et møde med Ukraines premierminister, Arsenij Jatsenjuk, som orienterede os om situationen i landet. Vi bifalder det mod og den ukuelighed, som det ukrainske folk har udvist i de seneste uger og måneder.

  2. Vi giver vores støtte til de konklusioner, Rådet vedtog den 3. marts. Vi fordømmer på det kraftigste Den Russiske Føderations uprovokerede krænkelse af Ukraines suverænitet og territoriale integritet og opfordrer Den Russiske Føderation til øjeblikkeligt at trække sine væbnede styrker tilbage til de områder, hvor de er permanent stationeret, i overensstemmelse med de relevante aftaler. Vi opfordrer Den Russiske Føderation til at tillade omgående adgang for internationale observatører. Løsningen på krisen i Ukraine skal bygge på Ukraines territoriale integritet, suverænitet og uafhængighed samt en streng overholdelse af internationale standarder. Vi mener, at beslutningen om at afholde en folkeafstemning om den fremtidige status for territoriet, som Det Øverste Råd for den Autonome Republik Krim har truffet, strider imod Ukraines forfatning og derfor er ulovlig.

  3. Den Europæiske Union har vigtige forbindelser med Ukraine og Den Russiske Føderation og er klar til at gå ind i en åben og ærlig dialog med dem. Den har et særligt ansvar for fred, stabilitet og velstand i Europa. Vi vil forfølge disse mål ved brug af alle de kanaler, der er til rådighed, og vi anmoder EU-repræsentanterne om at tage alle nødvendige initiativer. Den Europæiske Union vil også deltage i den multilaterale mekanisme (kontakt-/koordineringsgruppe), som er ved at blive oprettet med henblik på at deeskalere situationen, og hvis målsætning bl.a. bør være at opbygge tillid mellem parterne, overvåge landets territoriale integritet og suverænitet, beskytte alle borgere mod intimidering, overvåge mindretallenes rettigheder, bidrage til at forberede frie og retfærdige valg og overvåge gennemførelsen af aftaler og tilsagn.

  4. Den Europæiske Unions og Den Russiske Føderations fælles mål om et forhold, der bygger på gensidig interesse og overholdelse af internationale forpligtelser, skal omgående genoprettes. Det vil give anledning til stor beklagelse, hvis Den Russiske Føderation undlader at arbejde i denne retning, og navnlig hvis landet fortsat skulle nægte at deltage i en produktiv dialog med Ukraines regering. Vi har i dag besluttet at træffe foranstaltninger, herunder dem, som Rådet den 3. marts påtænkte, navnlig suspension af bilaterale forhandlinger med Den Russiske Føderation om visumspørgsmål og om den nye aftale. Vi støtter den beslutning, som de europæiske medlemmer af G8 og EU-institutionerne indtil videre har truffet om at suspendere deres deltagelse i forberedelserne til G8-topmødet.

  5. Løsningen på krisen bør findes gennem forhandlinger mellem regeringerne i Ukraine og Den Russiske Føderation, herunder gennem potentielle multilaterale mekanismer. Sådanne forhandlinger skal indledes i løbet af de nærmeste dage og føre til resultater inden for en kort tidshorisont. I mangel af sådanne resultater vil Den Europæiske Union træffe afgørelse om supplerende foranstaltninger, herunder rejseforbud, indefrysning af aktiver og aflysning af
  topmødet mellem EU og Rusland. Kommissionen og EU-Udenrigstjenesten vil fremme forberedelserne af disse foranstaltninger
  Alle yderligere skridt fra Den Russiske Føderations side til destabilisering af situationen i Ukraine vil få yderligere og vidtrækkende konsekvenser for forbindelserne på en bred vifte af økonomiske områder mellem Den Europæiske Union og dens medlemsstater på den ene side og Den Russiske Føderation på den anden side.

  6. Den Europæiske Union udtrykker sin anerkendelse af den hidtil beherskede reaktion fra den nye regering i Ukraine. Vi opfordrer de ukrainske myndigheder til gennem en inklusiv proces at fortsætte deres bestræbelser på at sikre frie og retfærdige valg, fremskynde en reform af forfatningen og efterforske alle voldshandlinger. Indsatsen bør fortsat nå ud til alle regioner og befolkningsgrupper i Ukraine og sikre fuld beskyttelse af rettighederne for personer, der tilhører nationale mindretal, idet der trækkes på Europarådets og OSCE's ekspertise

  7. Vi står bag Ukraine og giver tilsagn om at yde landet kraftig finansiel støtte. Vi hilser Kommissionens forelæggelse af den omfattende hjælpepakke velkommen, og pålægger alle relevante organer i Rådet at behandle den hurtigt. Støtte fra IMF vil være af afgørende betydning for at udløse bistand fra Den Europæiske Union. Den umiddelbare prioritet er at genoprette den makroøkonomiske stabilitet gennem solide finans-, penge- og
  valutakurspolitikker. Samtidig opfordrer vi regeringen til hurtigst muligt at igangsætte et ambitiøst sæt strukturreformer, bl.a. for at bekæmpe korruption og fremme gennemsigtighed.
  Vi hilser Rådets afgørelse om at indefryse og inddrive aktiver tilhørende personer, der er udpeget som ansvarlige for misbrug af offentlige midler, velkommen. Vi er også rede til omgående at reagere på anmodninger om humanitær bistand.

  8. Den Europæiske Union og Ukraine har allerede taget et vigtigt skridt i retning af en uddybning af vores forbindelser med paraferingen af associeringsaftalen, herunder et vidtgående og bredt frihandelsområde. Vi vil som et prioriteret spørgsmål meget snart undertegne alle de politiske kapitler. Den Europæiske Union har til hensigt at vedtage ensidige foranstaltninger, som vil gøre det muligt for Ukraine at få stor gavn af fordelene i det vidtgående og brede frihandelsområde. Sådanne foranstaltninger vil medføre et tilbud om anvendelse af bestemmelser vedrørende import af varer ved at nedsætte tolden og åbne
  toldkontingenter gennem de såkaldt autonome handelsforanstaltninger.

  9, Den Europæiske Union gentager sit tilsagn om at forbedre de mellemfolkelige kontakter mellem borgerne i Den Europæiske Union og i Ukraine, bl.a. gennem visumliberaliseringsprocessen, i tråd med de betingelser, der er aftalt inden for rammerne af handlingsplanen for visumliberalisering.

  10. Energi og energisikkerhed er en vigtig del af Unionens eksterne forbindelser. Vi vil fortsætte vores bestræbelser på at sikre forsyningssikkerheden. Vi opfordrer desuden alle aktører på det europæiske energimarked til at sørge for en effektiv og konsekvent gennemførelse af den tredje energipakke. Den Europæiske Union er også parat til at hjælpe Ukraine med at sikre landets energiforsyning gennem yderligere diversificering, forbedret energieffektivitet og effektive indbyrdes forbindelser med Den Europæiske Union.

  11. Den Europæiske Union giver udtryk for sin målsætning om yderligere at styrke den politiske associering og økonomiske integration med Georgien og Republikken Moldova. Vi bekræfter vores mål om at undertegne associeringsaftalerne, herunder de vidtgående og brede frihandelsområder, som vi paraferede i november sidste år i Vilnius, inden udgangen af august 2014.

  Læs mere

  Seneste

  Flere
  Seneste opdatering: 09/12/2014  |Til toppen