Sti

Bedre gennemførelse af fællesskabsretten
RSS feed
Send til en venSend til en venPrintPrint

18/11/2008

Europa-Kommissionen har fremlagt sin årsberetning om kontrol med gennemførelsen af fællesskabsretten. Den viser, hvordan Kommissionen omsætter sine mål om bedre regulering til praksis. Det sker ved i højere grad at vurdere følgerne for medlemsstaterne, når den udarbejder lovgivning; samarbejde med medlemsstaterne om at løse de problemer, borgerne rejser, og løse dem hurtigere og mere effektivt, end det kan gøres ad rettens vej; gøre behandlingen af overtrædelser mere effektiv og fremme dialogen med Rådet, Europa-Parlamentet og offentligheden om anvendelsen af lovgivningen.

  José Manuel Barroso, formand for Europa-Kommissionen, udtalte: "EU er et retssamfund, og lovene skal anvendes korrekt i medlemsstaterne. Vi arbejder på at sikre, at lovene er godt forberedte, at praktiske problemer med anvendelsen af lovene løses, og at eventuelle overtrædelser af lovgivningen forfølges og forvaltes effektivt."

  Med over 10 000 retsakter, der er i kraft i 27 medlemsstater, er der nødvendigvis mange og forskelligartede udfordringer, og overtrædelsesproceduren spiller en vigtig rolle, når det gælder om at sikre en korrekt gennemførelse af fællesskabsretten. Ved udgangen af 2007 behandlede Kommissionen 3 400 overtrædelsessager, hvilket er en stigning på 5,9 % i forhold til 2006. Kommissionen understreger, at den har fremskyndet behandlingen af overtrædelser, således at det nu tager gennemsnitlig 23 måneder at afslutte en sag sammenlignet med gennemsnitlig 28 måneder de foregående år. Det bekræfter, at en stor procentdel af sagerne løses, uden at det er nødvendigt at indbringe sagen for EF-Domstolen (93 % af sagerne afsluttes, før sagen indbringes for EF-Domstolen). De sektorer, der giver den største arbejdsbyrde, er fortsat navnlig miljø, indre marked, beskatning, energi, transport og beskæftigelse.

  Prioriterede indsatsområder

  Beretningen identificerer tre væsentlige indsatsområder:

  Forebyggelse: Lovene skal være enkle og klare og lette at gennemføre og håndhæve. Kommissionen er ved at revidere sine retningslinjer for konsekvensanalyser for at sikre et grundigt valg af retligt instrument. Der skal gøres en større indsats for at forberede gennemførelsen af allerede vedtagne love og analysere de dele af forslaget, som kunne give særlige gennemførelsesproblemer; samtidig skal der udvikles uformelle netværk med medlemsstaterne, i god tid inden lovene træder i kraft.

  Generel forvaltning af lovgivningen, information og problemløsning for borgere og erhvervsliv. Der er en udbredt brug af udvalg og ekspertgrupper (der findes omkring 1 500), som mødes regelmæssigt for at ajourføre tekniske krav, udstede fortolkende retningslinjer, vedtage adfærdskodekser osv., hvilket alt sammen bidrager til en bedre anvendelse af lovgivningen.

  God forvaltning af lovgivningen medfører også opfølgning på borgeres og virksomheders individuelle interesser, og dette prioriteres også på forskellige måder. Informationstjenester, som f.eks. Europe Direct, borgernes vejviserservice, EEC-Net og Eurojus, informerer og rådgiver borgere og virksomheder om deres rettigheder. Inden for SOLVIT samarbejder medlemsstaterne om at løse grænseoverskridende problemer, der opstår i det indre marked. Der er iværksat et pilotprojekt med 15 medlemsstater for at besvare spørgsmål og løse borgernes problemer med anvendelsen af loven på en række politikområder (miljø, indre marked, erhvervs- og virksomhedspolitik, beskæftigelse, beskatning osv.).

  Forvaltning af klager og overtrædelser: For at kunne løse problemer med anvendelsen af fællesskabsretten mest effektivt er Kommissionen ved at forbedre sine arbejdsmetoder for at kunne levere de bedste og de hurtigste resultater. Når det er nødvendigt at indlede en overtrædelsessag, skal Kommissionen sikre, at de sager, der har de største negative følger for opnåelsen af målet med lovgivningen og de mest negative følger for borgere eller erhvervsliv, prioriteres højest. Kommissionen tager i denne årsberetning et yderligere skridt i prioriteringen af sit arbejde.

  Baggrund:

  Efter anmodning fra Europa-Parlamentet har Kommissionen siden 1984 fremlagt en årsberetning om kontrol med gennemførelsen af fællesskabsretten i det foregående år.

  Indtil sidste år fokuserede årsberetningen navnlig på aktiviteterne i det foregående år.

  I meddelelsen fra 2007 med titlen "Et resultatorienteret Europa - anvendelse af fællesskabsretten", KOM(2007) 502, meddelte Kommissionen, at den fremover i sin årsberetning ville sætte øget fokus på strategiske spørgsmål, vurdering af lovgivningens aktuelle situation i forskellige sektorer og prioriteter og programmering af kommende tiltag.

  Europa-Parlamentet vedtager hvert år en rapport om Kommissionens årsberetning og uddyber sin holdning til de væsentligste spørgsmål.

  18. November 2008

  Læs mere

  Seneste

  Flere
  Seneste opdatering: 31/10/2010  |Til toppen