Sti

Katastrofer i og uden for EU
RSS feed
Send til en venSend til en venPrintPrint

05/03/2008

En koordineret og mere omfattende EU-indsats

For at leve op til de stadig større udfordringer i forbindelse med naturkatastrofer og menneskeskabte katastrofer foreslår Kommissionen, at Den Europæiske Union styrker sin evne til at yde civilbeskyttelse og humanitær bistand i og uden for EU.Kommissionen har iværksat en undersøgelse af alle sine eksisterende ressourcer og fremlægger på den baggrund som et første skridt en handlingsplan med specifikke foranstaltninger, der skal gennemføres inden udgangen af 2008.

  Som et konkret eksempel sættes der i meddelelsen specifik fokus på, hvordan EU kan forbedre sin indsats over for skovbrande.

  Formanden for Kommissionen, José Manuel Barroso, udtalte: "Når vi hjælper tsunamiofre i Sydasien, evakuerer EU-borgere fra et krigshærget Libanon eller bekæmper oversvømmelser og skovbrande i Europa, kan vi kun beskytte vores borgere og hjælpe andre, hvis vi handler sammen og udviser solidaritet. Når vi gør en indsats over for sådanne katastrofer, er EU - ligesom det er tilfældet på mange andre områder - stærkest, når vi samler vores kapacitet og drager fordel af vores forskelligartethed og forskellige erfaringer."

  Store naturkatastrofer som tsunamien i 2004 i Det Indiske Ocean, kriser som Libanonkrisen, skovbrandene og oversvømmelserne i Europa i sommeren 2007 samt situationer med havforurening i tredjelande har medført, at man i stigende grad efterlyser et effektivt EU-katastrofeberedskab. De trusler, man står over for nu om stunder, er ofte grænseoverskridende og kræver multilaterale og koordinerede foranstaltninger. Samtidigt udviskes grænserne mellem interne og eksterne trusler i stigende grad: tsunamien i Det Indiske Ocean ramte både europæiske turister og lokalbefolkningerne, oversvømmelser og brande berører både EU-medlemsstater og nabolande, og epidemier kan brede sig fra et kontinent til et andet. Alt dette gør, at EU må leve op til forventningerne hos sine borgere, som ønsker en effektiv indsats over for sådanne trusler i EU og andre steder i verden, hvor bistand er et vigtigt udtryk for europæisk solidaritet.

  I den meddelelse, kommissionen har vedtaget, foreslås det bl.a. at:

  omdanne EU's civilbeskyttelsesordning (overvågnings- og informationscenter OIC) til et egentligt operationelt center og tilføre det reserveressourcer, dvs. stand by-moduler eller komplementære EU-ressourcer
  styrke den humanitære bistand ved at afhjælpe eksisterende mangler, styrke den globale beredskabskapacitet (navnlig FN og Røde Kors) og forbedre koordineringen med de forskellige humanitære aktører
  etablere et europæisk netværk for uddannelse inden for katastrofeberedskab, der bygger på medlemsstaternes erfaringer med civilbeskyttelsesuddannelse
  forbedre katastrofeberedskabsforanstaltningerne både i EU og i tredjelande, etablere systemer til tidlig varsling (f.eks. vedrørende tsunamier i Middelhavet) og øge anvendelsen af det fælles europæiske nødopkaldsnummer 112, og
  der opfordres i meddelelsen endelig indtrængende til øget tværinstitutionelt samarbejde, evt. omfattende fælles planlægningsteam og operationelle team i forbindelse med særlige katastrofer, hvor der kræves forskellige instrumenter.

  Denne meddelelse er et første skridt på vejen. Den er baseret på de nuværende institutionelle foranstaltninger og foregriber ikke de nye muligheder i Lissabontraktaten. Efter Kommissionens opfattelse kan den eksisterende kapacitet allerede øges gennem ny synergi og bedre samordning af eksisterende ressourcer.

  Baggrund

  I kølvandet på den asiatiske tsunami vedtog Kommissionen en meddelelse om styrkelse af EU's katastrofe- og kriseberedskab. EU's formandskab og formanden for Kommissionen anmodede i januar 2006 Michel Barnier om at iværksætte en undersøgelse af EU's indsats over for kriser. I maj samme år fremlagde han sin rapport om oprettelse af en europæisk civilbeskyttelsesstyrke. Kommissionen fremlagde også en række forslag (navnlig vedrørende konsulær beskyttelse) og iværksatte en revision af sine interne koordinationsmekanismer. Det Europæiske Råd opfordrede på sit møde i december 2006 fremtidige formandskaber til at gå videre med en generel forbedring af EU's beredskabskapacitet. Kommissionen nedsatte en taskforce, der skal sætte Kommissionen i stand til at reagere så effektivt som muligt over for nødsituationer, kriser og katastrofer - både i og uden for EU.

  I meddelelsen anvendes begrebet "katastrofe" bevidst i en bred betydning, der dækker både naturkatastrofer og menneskeskabte katastrofer, der indtræffer i og/eller uden for Den Europæiske Union.

  Meddelelsen vil være at finde nedenfor så snart det foreligger

  5. marts 2008

  Læs mere

  Seneste

  Flere
  Seneste opdatering: 31/10/2010  |Til toppen