Sti

Kommissionens kommunikationsprioriteringer for 2008
RSS feed
Send til en venSend til en venPrintPrint

01/01/2008

I forbindelse med årsskiftet har Kommissionen sat sig mål for det nye år, og herunder lanceret et arbejdsprogram indeholdende otte hovedprioriteter for 2008.

  Disse otte hovedprioriteter vil komme til udtryk i Kommissionens/Fællesskabets arbejde i 2008, og er:

  Reformtraktaten*:
  På topmødet fredag den 19. oktober 2007 nåede EU's stats- og regeringsledere til enighed om den nye traktat. Traktaten er nu nærlæst i alle medlemslandene og underskrevet af regeringslederne i Lissabon den 13. december 2007. Herefter skal de 27 medlemslande ratificere traktaten inden den kan træde i kraft i 2009. Da Kommissionen ser Lissabon-traktaten som løsningen på de institutionelle problemer og som en væsentlig styrkelse af det europæiske fundament for samarbejde, ønsker Kommissionen i 2008 at indgå i dialog med den europæiske offentlighed, da traktaten kan danne grundlaget for det europæiske samarbejde i mange år fremover.
  Læs mere

  Lissabon-strategien for vækst og jobskabelse og bedre lovgivning:
  Lissabon-strategien for vækst og jobskabelse vil fortsat være det vigtigste redskab til at fremme velstand, miljøansvar og social integration i Den Europæiske Union i partnerskab med medlemsstaterne. Det Europæiske Råds forårsmøde i 2008 giver EU lejlighed til at overveje, hvorvidt Lissabon-strategien bør finjusteres, så udfordringerne ved globaliseringen kan tackles mere effektivt. 2008 bliver også året, hvor vi ser de første resultater af de yderligere bestræbelser på at bruge EU's samhørighedspolitik som løftestang for gennemførelsen af Lissabon-strategien på regionalt plan.
  Læs mere

  Energi og klimaændringer*:
  Spørgsmålet om, hvordan der skal reageres på klimaændringerne, vil i 2008 udgøre en integrerende del af Kommissionens prioriteringer ud fra ønsket om at sikre en bæredygtig velstand i Europa. Med de klimaændringer, der allerede er i gang, må EU imidlertid se på, hvordan offentlige politikker bør bidrage til tilpasningen til den nye virkelighed. Kommissionen vil fremlægge en Hvidbog om tilpasningen til klimaændringernes konsekvenser. Der bliver behov for at tilpasse en bred vifte af EU-politikker - såsom menneskers og dyrs sundhed, landbrug, fiskeri, biodiversitet, energi, industri, forskning og turisme - og hvidbogen vil søge at kortlægge, hvor behovet for ændringer er størst.
  Læs mere om energi og læs mere om klimaændringer

  Migration:
  Kommissionen agter at foreslå yderligere initiativer i retning af en fælles migrationspolitik. Migration og social integration udgør en af de centrale udfordringer i det 21. århundrede og kræver en flerdimensional tilgang for at forløse det potentiale, der ligger i migration for socioøkonomisk udvikling i såvel oprindelseslande som bestemmelseslande. Dette betyder, at velforvaltet arbejdskraftmigration, der understøtter cirkulær migration og fremmer uddannelse og integration af indvandrere, kombineres i en bredere kontekst, nemlig forvaltningen af de demografiske ændringer, som vore samfund undergår. Det kræver også en effektiv indsats over for ulovlig indvandring og menneskehandel.
  Læs mere

  EU's rolle i verden:
  Globaliseringen skaber nye muligheder og sætter samtidigt Europas evne til at påvirke globaliseringen og forvalte dens konsekvenser på prøve. Det står stadig mere klart, at interne og eksterne politiske mål mere end nogensinde er uløseligt forbundne, hvilket understreger behovet for en moderne og integreret vision om, hvordan Europas interesser og værdier med succes kan spredes, fremmes og beskyttes.
  Læs mere

  Revision af budgettet:
  Hvordan skal strukturen i Den Europæiske Unions udgiftsprioriteter være, og i hvilken retning skal de orienteres for at imødegå udfordringerne i den globaliserede verden i det næste årti og tiden derefter? Hvordan skaffer man bedst de nødvendige ressourcer til at finansiere EU-politik? Disse fundamentale spørgsmål og andre af mere teknisk art er spørgsmål, som Europa-Kommissionen søger svar på gennem en bred høring om EU's finanser. En åben debat, som alle interesserede parter på lokalt, regionalt, nationalt plan samt EU-plan opfordres til at deltage i, vil bidrage til Kommissionens arbejde med revisionen af budgettet, som efter planen skal finde sted i 2008-2009.
  Læs mere

  Statusopgørelsen over den sociale situation:
  Statusopgørelsen over den sociale situation har sammen med evalueringen af det indre marked set på de igangværende forandringer i de europæiske økonomier og samfund med henblik på at kortlægge, hvordan de europæiske borgeres trivsel bedst kan fremmes i en globaliseret verden. Statusopgørelsen vil danne grundlag for udformningen af en moderne social dagsorden for Europa - en dagsorden, der bl.a. fremmer foreningen af arbejds-, privat- og familieliv og opstiller retningslinjer for, hvordan EU i partnerskab med medlemsstaterne kan bekæmpe forskelsbehandling og åbne muligheder for alle europæere.
  Læs mere

  Det europæiske år for interkulturel dialog*:
  Formålet med Det europæiske år for interkulturel dialog er at bidrage til gensidig forståelse og bedre sameksistens. I løbet af året undersøges fordelene ved kulturel mangfoldighed og aktivt medborgerskab inden for europæiske anliggender, og det tilstræbes at skabe følelsen af et europæisk tilhørsforhold. Der er tale om et fælles initiativ taget af Den Europæiske Union, medlemsstaterne og det europæiske civilsamfund. Året er tildelt et budget på 10 mio. EUR til støtte for informationskampagne, rundspørger og undersøgelser vedrørende interkulturel dialog foruden samfinansiering af de syv europæiske flagskibsprojekter og de 27 nationale projekter - et pr. medlemsstat - vedrørende interkulturel dialog i hele EU.
  Læs mere

  *kommunikationsprioriteringer på tværs af EU-institutionerne.

  Kommissionens halvårlige aktiviteter:

  Kommissionen udarbejder løbende månedlige oversigter over Kommissionens vigtigste aktiviteter, men lavede samtidig i forbindelse med nytåret en halvårlig informationsnote, som vi har lavet et uddrag af, beliggende i vores arkiv: Gå til arkivet

  1. januar 2008

  Læs mere

  Seneste

  Flere
  Seneste opdatering: 31/10/2010  |Til toppen