Sti

Bedre gennemførelse af EU-retten for at beskytte borgernes og erhvervslivets interesser
RSS feed
Send til en venSend til en venPrintPrint

05/09/2007

Europa-Kommissionen har fremsat en række forslag med henblik på at forbedre anvendelsen af EU-retten. Kommissionen sigter som en del af dens prioritering af bedre lovgivning mod at sikre, at EU-retten gennemføres mere effektivt, og at klager fra borgerne og erhvervslivet behandles hurtigere.

  For at opretholde EU's konkurrenceevne i en verden under hurtig forandring er det vigtigt, at de politiske beslutninger imødekommer borgernes og erhvervslivets interesser. I egenskab af traktaternes vogter har Kommissionen udarbejdet et program for mulige forbedringer på området. Den tilstræber ved hjælp af forskellige instrumenter at indkredse gennemførelsesproblemerne, når den udarbejder nye forskrifter eller ændringsforskrifter.

  Den sigter mod at opnå et fornyet tilsagn fra medlemsstaterne om at forbedre informationsformidlingen og problemløsningen for borgerne og erhvervslivet. Den bestræber sig på mere målrettet at forebygge problemer, øge effektiviteten ved at tage hurtigere stilling og foretage en bedre prioritering i forbindelse med forvaltningen af de retssager, den indleder, og at skabe øget gennemsigtighed i forbindelse med anvendelsen og håndhævelsen af lovgivningen. Den foreslår en bedre strategisk planlægning af gennemførelsen, forvaltningen og håndhævelsen af EU-retten og en mere dybtgående evaluering af resultaterne fra Kommissionens, Europa-Parlamentets og Rådets side.

  Kommissionsformand José Manuel Barroso udtalte, at formålet med EU's politikker er at imødekomme EU-borgernes og erhvervslivets behov og interesser, og at EU-retten, der er udformet med henblik på at gennemføre forskellige politikker, ikke fuldt ud tjener sit formål, hvis den ikke anvendes korrekt. Han fortsatte med at sige, at som traktaternes vogter har Kommissionen brug for at være mere effektiv og sikre, at lovgivningen anvendes i medlemsstaterne, og at de forslag, der blev vedtaget i dag, understreger behovet for et partnerskab mellem EU-institutionerne og medlemsstaterne for at sikre bedre lovgivning i hele den politiske cyklus. Gennemførelsen af EU-retten skal have prioritet i alle medlemsstaterne, og hvis der opstår problemer, skal klagerne behandles mere effektivt og hurtigere end på nuværende tidspunkt.

  I meddelelsen afstikkes fire hovedaktionsområder, nemlig mere målrettede forebyggende foranstaltninger, forbedret informationsformidling og problemløsning, en mere effektiv forvaltning af overtrædelsessagerne ved at foretage en prioritering for at sikre den størst mulige gavn for flest mulige i forbindelse med forvaltningen af retssager, hvor der fortsat er problemer, samt større gennemsigtighed. Europa-Parlamentet, Rådet og frem for alt medlemsstaterne bliver bedt om at lægge større vægt på denne del af dagsordenen for bedre lovgivning.

  Et af de vigtigste forslag for Kommissionen er sammen med medlemsstaterne at afprøve mulighederne for at arbejde mere proaktivt for hurtigt at finde svar og løsninger på borgernes forespørgsler og klager. Derved skulle det blive lettere for borgerne at forstå og at udøve deres rettigheder, samtidig med at antallet af overtrædelsesprocedurer skulle mindskes.

  Kommissionen foreslår følgende hovedforbedringer:

  1. Mere målrettede forebyggende foranstaltninger:

  Øget vægt på gennemførelses- og håndhævelsesaspekterne på alle trin i forbindelse med udarbejdelsen af ny lovgivning (f.eks. i konsekvensanalyserne)
  Kommissionen vil systematisk udnævne kontaktpunkter i forbindelse med hver enkelt ny retlig foranstaltning og anmode medlemsstaterne om at gøre det samme.
  Kommissionen vil fortsat systematisk i sine forslag gøre det obligatorisk at fremlægge "sammenligningstabeller" og få Rådet og medlemsstaterne til at give deres tilsagn til at støtte dette.
  Kontrol af medlemsstaternes støtte til supplerende uddannelse for dommere og embedsmænd.

  2. Forbedret informationsformidling og problemløsning

  Kommissionen vil bede medlemsstaterne give tilsagn om, at de vil arbejde mere aktivt for at finde konstruktive og hurtige løsninger på problemer for derved at mindske antallet af overtrædelser.
  Forslag om at afprøve en ny arbejdsmetode i forbindelse med de forespørgsler og klager, Kommissionen modtager, for at give medlemsstaterne mulighed for med kort frist at formidle oplysninger og løsninger direkte til borgerne.

  3. Kommissionens nye løfte om at tilstræbe en mere effektiv forvaltning af overtrædelsessager

  Kommissionen vil prioritere de sager højst, som indebærer den største risiko og har de mest omfattende følger for borgerne og erhvervslivet.
  Der vil blive fastsat generelle prioriteringer (manglende underretning og artikel 228-sager) og årlige prioriteringer i visse sektorer.
  Alle klager og overtrædelser vil blive behandlet, men nogle hurtigere end andre afhængig af deres omfang og virkning.
  Kommissionen vil sikre en mere kontinuerlig beslutningstagning i forbindelse med overtrædelser for at undgå ophobning af sager og gøre det muligt at komme videre med dem, så snart de er klar til det.

  4. Øget åbenhed

  For at styrke den interinstitutionelle dialog vil Kommissionen i sine fremtidige årsberetninger fokusere på strategiske spørgsmål, evaluering af den nuværende lovgivning i forskellige sektorer, prioriteringer og programmering af det fremtidige arbejde.
  For i højere grad og mere konsekvent at imødekomme borgernes og erhvervslivets interesser vil der blive offentliggjort oplysninger i resuméform i alle faser af overtrædelsesprocedurerne, hvorimod oplysningerne om sagernes indhold og tidspunkterne for kontakten med medlemsstaterne fortsat skal være fortrolige.
  Kommissionen foreslår at offentliggøre flere oplysninger om frister for gennemførelsen af EU-retten og om, hvor langt medlemsstaterne er nået med gennemførelsen.
  Kommissionen vil arbejde for at give fri adgang til sin elektroniske database med nationale gennemførelsesforanstaltninger og sammenligningstabeller, mens den afventer, at de nationale databaser gøres tilgængelige.

  5. september 2007

  Læs mere

  Seneste

  Flere
  Seneste opdatering: 31/10/2010  |Til toppen