Sti

Ny rapport om læsefærdigheder
RSS feed
Send til en venSend til en venPrintPrint

11/07/2011

Foto©Goodshot/Thinkstock

Foto©Goodshot/Thinkstock

Hver femte 15-årige og mange voksne i Europa kan ikke læse godt nok. En ny undersøgelse offentliggjort af Europa-Kommissionen i dag viser, hvilke tiltag landene har iværksat for at forbedre læse- og skrivefærdighederne - og på hvilke punkter de er utilstrækkelige. Undersøgelsen, som omfatter 31 lande (EU-landene, Island, Liechtenstein, Norge og Tyrkiet), afslører, at selv om de fleste lande har gjort fremskridt med læse- og skrivepolitikker, mangler der ofte fokus på de mest udsatte grupper, som f.eks. drenge, børn fra dårligt stillede hjem og indvandrerbørn. EU's undervisningsministre har opstillet et mål om at mindske andelen af dårlige læsere fra 20 % til under 15 % inden 2020. Kun Belgien (det flamske samfund), Danmark, Estland, Finland og Polen har allerede nået dette mål.

  Androulla Vassiliou, EU-kommissær for uddannelse, kultur, flersprogethed og ungdom, udtalte: "Det er helt uacceptabelt, at så mange unge i Europa stadig mangler basale læse  og skrivefærdigheder. Dermed risikerer de social udstødelse, får sværere ved at finde job og får en ringere livskvalitet. Der har været fremskridt over de seneste ti år, men det er ikke tilstrækkeligt. Evnen til at læse og skrive er grundlaget for al læring - derfor lancerede vi en læse- og skrivekampagne, som var målrettet mod alle aldersgrupper, især fra dårligt stillede vilkår, som f.eks. romabørn."

  Undersøgelsen, som er udarbejdet af Eurydice-netværket for Kommissionen, fokuserer på fire nøgleområder: Didaktik, tackling af læsebesvær, læreruddannelse og fremme af læsning uden for skolen. Hvert område undersøges på baggrund af akademisk forskning, de seneste resultater fra internationale undersøgelser og en grundig gennemgang af de nationale politikker, programmer og bedste praksis. Den afslører, at kun otte lande (Danmark, Finland, Island, Irland, Malta, Norge, Sverige og UK) har læsespecialister på skolerne, som kan støtte lærere og elever.

  Danmark ligger på 15% af danske 15-årige, der har læsebesvær, i modsætning til EUs gennemsnit på 20%. Belgien (den flamsktalende del), Estland, Finland, Norge og Polen ligger ligeledes på eller under 15%, hvilket betyder at målsætningen for 2015 allerede er opfyldt i disse lande. En del af hemmeligheden bag disse landes succes skal ifølge rapporten findes i den relativt lille spredning i læsefærdighederne på tværs af sociale og demografiske skel i befolkningen, hvorimod aldersmæssige og sociale forskelle udgør en større faktor i de øvrige EU-lande. De lande, der har størst andel af dårlige læsere i befolkningen, er Rumænien, Bulgarien og Det Forenede Kongerige. Danmark er desuden, sammen med Belgien (den tysktalende del), Spanien, Frankrig, Østrig Det Forenede Kongerige og Norge, blandt de lande, der gør en erklæret indsats for at fremme læsefærdigheder på tværs af alle fag i folkeskolen.

  Euridydice-rapporten er et vigtigt input til det arbejde, der foregår i Ekspertgruppen på Højt Plan om Læse- og Skrivefærdigheder , som blev oprettet af kommissær Androulla Vassiliou i januar, med Prinsesse Laurentien fra Nederlandene som formand. Gruppen undersøger, hvordan man kan forbedre læse  og skrivefærdighederne i alle aldersgrupper, og hvilke politikinitiativer og programmer der har været vellykkede. Gruppen kommer med forslag til politik inden midten af 2012.


  Baggrund

  Læseundervisning: De fleste lande har indført passende politikker

  De seneste år er der investeret betydelige kræfter i at forbedre de nationale retningslinjer og fremme bedste pædagogiske praksis. Nu er det almindelig praksis i hele Europa at fokusere på at bygge fundamentet for at lære at læse på førskoletrinnet. Skolerne anvender i stigende grad forskelligartet materiale i læseundervisningen, som f.eks. blade, tegneserier og websteder. Læsefærdigheder indgår også i andre fag i læseplanerne for at fremme forståelsen i forskellige sammenhænge.

  Der findes dog ikke nogen generel opskrift på en politik, som garanterer succes. Forskningen støtter i vid udstrækning kombineret anvendelse af flere læringsstrategier for at forbedre læseforståelsen. Svage læsere kan opnå forbedret læseforståelse ved at deltage i læringssamarbejde og diskussioner med andre i samme situation. Mens de fleste lande har opstillet mål for læseforståelse, mangler de ofte tilstrækkeligt brede strategier i de nationale retningslinjer, især for grundskolens afsluttende trin.

  Generelt er der dog indført gode nationale retningslinjer for læseplaner, og fokus bør nu være at sikre, at lærerne får ført dem ud i praksis.
  Danmark er, sammen med de øvrige nordiske lande samt UK og Irland de eneste lande, der har lærere med speciale I læseundervisning, som kan yde støtte til lærere og elever på området.

  Læsevanskeligheder kan overkommes, hvis problemerne konstateres og løses så tidligt som muligt, hvis undervisningsmaterialet tilpasses til særlige behov, og lærerne tilbydes løbende efteruddannelse.

  Intensiv og målrettet undervisning med enkelte i små grupper kan være særligt effektiv. Imidlertid er der kun få lærere, som har mulighed for at specialisere sig på dette område, og læsespecialister, som støtter lærerne i klasseværelset, findes kun i UK, Irland, Malta og de fem nordiske lande.
  Lange procedurer for tilrettelæggelse af ekstra støtte kan også være at en hindring for, at eleverne så tidligt som muligt får effektiv hjælp.

  Fremme af læsefærdigheder bør fokusere mere på udsatte grupper

  Fremme af læsefærdighederne understøttes i vid udtrækning af nationale politikker og initiativer. Disse initiativer har imidlertid typisk et generelt sigte og er ikke nødvendigvis rettet mod dem, som har størst risiko for at opleve læsevanskeligheder, f.eks. drenge, unge fra dårligt stillede vilkår eller hvis modersmål ikke er det samme som undervisningssproget. Desuden bør materialer, som anvendes i forbindelse med sådanne initiativer, være så varierede som muligt og omfatte multimedier.

   

  Læs mere

  Seneste

  Flere
  Seneste opdatering: 14/07/2011  |Til toppen