Sti

Traktatbrudssag mod Danmark vedrørende momsfritagelser
RSS feed
Send til en venSend til en venPrintPrint

28/01/2010

Kommissionen har formelt anmodet Danmark om at ændre sin lovgivning vedrørende anvendelsen af visse fritagelser i medfør af momsdirektivet. Ifølge dansk lovgivning momsfritages leverancer fra velgørende og på anden måde almennyttige foreninger og varer leveret af genbrugsbutikker. Efter Kommissionens mening går disse fritagelser ud over, hvad der er hjemmel til i momsdirektivet.

  Anmodningen tager form af en begrundet udtalelse (andet trin i traktatbrudsproceduren, jf. artikel 258 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde). Ændres den pågældende nationale lovgivning ikke i overensstemmelse med den begrundede udtalelse inden to måneder, kan Kommissionen beslutte at indbringe sagen for EF-Domstolen.

  Momsdirektivet opstiller et fælles momssystem, som bl.a. er baseret på  en ensartet definition af momspligtige transaktioner. Direktivet giver også mulighed for at momsfritage visse transaktionstyper. Af EU-Domstolens retspraksis fremgår det klart, at alle fritagelser skal fortolkes snævert, ud fra den betragtning at det drejer sig om undtagelser fra de generelle regler om beskatning af leverancer af varer og tjenester. Fritagelser, som ikke er fastsat i momsdirektivet eller meddelt af Rådet i form en undtagelse, udgør derfor en overtrædelse af EF-retten. Sådanne ulovlige fritagelser vil kunne føre til konkurrenceforvridning og forhindre, at medlemsstaterne bidrager til Fællesskabets egne indtægter på lige fod. Kommissionen må derfor sikre, at fritagelserne anvendes korrekt i medlemsstaterne.

  Ifølge momsdirektivets artikel 132 momsfritages visse former for virksomhed af almen interesse. Artiklen giver imidlertid ikke hjemmel til at momsfritage alle former for sådan almennyttig virksomhed, men kun de former, der er opregnet og beskrevet i artiklen.

  Danmark fritager alle driftsrelaterede leverancer fra velgørende eller på anden måde almennyttige foreninger. Ifølge Kommissionen går en sådan generel fritagelse ud over, hvad der er hjemmel til i momsdirektivets artikel 132, som indeholder en detaljeret, udtømmende beskrivelse af aktiviteter, der kan fritages, samt visse betingelser i tilknytning hertil.

  Danmark anvender også en generel fritagelse for varer leveret af genbrugsbutikker, forudsat at overskuddet fuldt ud anvendes til velgørende eller på anden måde almennyttige formål, og forudsat at butikken kun sælger brugte varer, der er modtaget vederlagsfrit, og kun beskæftiger ulønnet, frivillig arbejdskraft. Ingen af fritagelserne i artikel 132, stk. 1, omfatter sådanne leverancer.

  I Kommissionen har sagen referencenummer 2007/2312.

  Læs mere

  Seneste

  Flere
  Seneste opdatering: 30/10/2010  |Til toppen